Komunikat z dnia 24.09.2020 r.         

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE TERMINALI KOLEJOWYCH NA STACJI KOLEJOWEJ ZAMOŚĆ – BORTATYCZE O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 24.09.2020. 

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 24.09.2020 wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w zakresie terminali kolejowych na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze” w ramach projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (POIS.03.02.00-00-0031/18)., pragnie po zasięgnięciu opinii i weryfikacji prawnej odnieść się do zadanych pytań w sposób następujący:

 

Pytania z dnia 24.09.2020 

 1. Czy możliwym jest dokonanie zmian zapisów we wzorze umowy w zakresie § 3 ust. 2 - „2.Za datę wykonania Umowy przyjmuje się dzień podpisania przez obie Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany w/w zapisów. Zapisy są jasne, konkretne i nie budzą wątpliwości jaki termin należy uznać za datę wykonania umowy. 

 

 1. Czy możliwym jest dokonanie zmian zapisów we wzorze umowy w Rozdziale 5. Termin realizacji zamówienia, warunki realizacji robót oraz warunki płatności w ust. 1 „1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany w/w zapisów. Przewidziany zapis określa graniczny termin wykonania przedmiotu zamówienia. Termin ten jest konkretny i precyzyjny w związku z czym Zamawiający nie widzi zasadności zmiany w/w zapisów.

 

 1. 3.    Czy możliwym jest dokonanie zmian zapisów we wzorze umowy obejmujących obniżenie przewidywanych w umowie kar umownych o minimum 50% ich obecnej wartości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany w/w zapisów. Warunki określone umową są jednakowe dla wszystkich potencjalnych oferentów. 

Z wyrazami szacunku,

Marcin Witczak

Prezes Zarządu

komunikat nr.6 - 24.09.2020

 

Komunikat z dnia 22.09.2020 r.         

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE TERMINALI KOLEJOWYCH NA STACJI KOLEJOWEJ ZAMOŚĆ – BORTATYCZE O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 21.09.2020. 

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 21.09.2020 wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w zakresie terminali kolejowych na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze” w ramach projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (POIS.03.02.00-00-0031/18)., pragnie po zasięgnięciu opinii i weryfikacji technicznej odnieść się do zadanych pytań w sposób następujący:

 

Pytania z dnia 21.09.2020 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada Dokumentację Wykonawczą w związku z zapisami Umowy § 2 pkt b , gdzie Zamawiający zobowiązany jest do przekazania dokumentacji niezbędnej do realizacji Umowy. 

Odpowiedź: Załącznikiem pozwalającym na prawidłową realizację umowy jest projekt budowlany stanowiący załącznik do prawomocnej decyzji pozwoleniu na budowę. 

 1. Czy wykonanie dokumentacji powykonawczej jest po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? 

Odpowiedź: Dokumentacja powykonawcza po stronie Wykonawcy.

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

Marcin Witczak

Prezes Zarządu

komunikatnr5 z 22.09.2020

 

Komunikat z dnia 17.09.2020 r.         

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE TERMINALI KOLEJOWYCH NA STACJI KOLEJOWEJ ZAMOŚĆ – BORTATYCZE O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 11.09.2020. 

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11.09.2020 oraz 14.09.2020 wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w zakresie terminali kolejowych na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze” w ramach projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (POIS.03.02.00-00-0031/18)., pragnie po zasięgnięciu opinii i weryfikacji technicznej odnieść się do zadanych pytań w sposób następujący:

 

Pytania z dnia 11.09.2020 seria pytań nr 1

 

Pytanie 1.

Dotyczy przedmiaru branży „Torowa” tor nr 313b.

Moim zdaniem w pozycji nr 64 d.6.2 podana ilość 101,0 m3 jest zaniżona i powinna wynosić 1 010,8 m3 (tj. 1 330m3/km x 0,760km).  

Proszę o wyjaśnienie.

 Odpowiedź: Tor ma długość 76 mb a nie 760 mb. błąd w odczycie przedmiaru i projektu. Prosimy o ponowną weryfikację.

 

Pytanie 2.

Dotyczy przedmiaru branży „Torowa” tor nr 313b.

Moim zdaniem w pozycji nr 67 d.6.2 podana ilość 51,0 m3 jest zaniżona i powinna wynosić 399,0 m3 (tj. 525m3/km x 0,760km).  

Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Tor ma długość 76 mb a nie 760 mb. błąd w odczycie przedmiaru i projektu. Prosimy o ponowną weryfikację

 

Pytania z dnia 14.09.2020 seria pytań nr 1

Branża sanitarna:

1. Proszę o podanie parametrów ( tabeli równoważności) dla poszczególnych materiałów i urządzeń  na podstawie których będzie określana równoważność proponowanych zamienników załączone wytyczne w SIWZ do materiałów są bardzo ogólne i tak naprawdę nic nie wnoszą.

Odpowiedź: Żaden z parametrów technicznych nie może być niższy o opisanego w specyfikacji i opracowaniu projektowym.

2. Proszę o dołączenie dokumentacji geologicznej i geotechnicznej badań podłoża oraz warunków gruntowo wodnych

Odpowiedź: Według oddzielnej informacji.

3. Czy przy wydłużonej gwarancji na urządzenia np. ponad 24 miesiące oraz konieczności wykonywania serwisów określonych w warunkach gwarancji w ramach utrzymania wydłużonej gwarancji koszt tych serwisów  poniesie Zamawiający / Eksploatator urządzeń, czy jest to w zakresie umowy Wykonawcy?

Odpowiedź: Wszystkie koszty w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

4. Brak rysunków szczegółowych, posadowienia, studni, wpustów , posadowienia drenażu, kart doboru przepompowni ( wydajność, wysokość podnoszenia, ilość i rodzaj pomp? itp.) , brak informacji na temat systemu monitorowania , wizualizacji pracy przepompowni, brak schematów węzłów na sieciach i przyłączach wodociągowych oraz rodzaju i klasy zastosowanej armatury 

Odpowiedź: Wydajności i parametry są podane w przedmiarach i projekcie, w przypadku potrzeby dodatkowego opracowania koszty ponosi Wykonawca. System monitorowania przepompowni ma być zainstalowany w kontenerze obsługi z możliwością podglądu przez Internet.

5.Czy zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika na nieczystości z betonu?

Odpowiedź: Tak przy zachowaniu szczelności i nadaniu wyrobowi Indywidualnej Deklaracji Zgodności.

6. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych ?

Odpowiedź: Tak (uwzględniamy ruch ciężki).

7.Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wpustów deszczowych fi 500 z osadnikiem  z kręgów betonowych ? 

Odpowiedź: Tak przy zachowaniu szczelności (uwzględniamy ruch ciężki)

8. Prosimy o załączenie szczegółów zwieńczenia studni ( studnie z pokrywą czy ze  stożkiem, z  pierścieniem odciążającym bez? )

Odpowiedź:  Studnie z pierścieniem odciążającym z pokrywą (uwzględniamy ruch ciężki)

9.Węzły kanałowe żeliwne  jakie? :  zawias + rygiel? dwa rygle? obciążenie 40 ton?

Odpowiedź: Obciążenie minimum DN400 plus dwa rygle.

10. Prosimy o doprecyzowanie układu pomp 1+1rez. czy 2 robocze? ( zależy to też od możliwości zasilania energetycznego przepompowni)

Odpowiedź: 1+1rez. Zasilanie energetyczne do realizacji zgodnie z branżą elektryczną.

11.Czy zastosowane zbiorniki mają być z betonu? Nieprzejezdne czy przejezdne?

Odpowiedź: Żelbetowe przejezdne.

12. Patrząc na profile tłocznych, należy je zmienić – spadek powinien być do PD, żeby nie dawać zaworu N-O w PD i dla bardziej stabilnej pracy pomp, lub należy zaprojektować zawory napowietrzająco odpowietrzające w najwyższych punktach rurociągu tłocznego. Prosimy o potwierdzenie rozwiązania.

Odpowiedź: Potwierdzamy rozwiązanie, prace należy wykonać zgodnie projektem i warunkami technicznymi.

13. Czy są sprecyzowane wymagania co do parametrów i właściwości jakie powinna posiadać szafa sterownicza oraz system monitoringu przepompowni?  

Odpowiedź: Wykonujemy zgodnie z warunkami technicznymi w tym zakresie.

 

Pytania z dnia 14.09.2020 seria pytań nr 2

Branża sanitarna:

1. Przy separatorze  SEP3 80/800, wskazane jest przyłącze DN500. 800 litrów nie przepłynie takim przyłączem wg. Wykonawcy odpowiednim  powinien mieć  min. DN800. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: Dobieramy przyłącze zgodnie z zaleceniami producenta dla danego przepływu. 

2. W przedmiarze jest podany separator 30/300, a w opisie 80/800, prosimy o potwierdzenie, którego zapisu ma się trzymać Wykonawca.

Odpowiedź: 80/800

3. Dla separatora SEP1 brakuje profilu kanalizacji, dlatego też nie wiemy czy wymaga on nadbudowy? Prosimy o doprecyzowanie, gdyż w przedmiarze wykazany jest tylko drenaż toru 

Odpowiedź: Góra włazu separatora zgodna z rzędną placu.

4. Brak szczegółu wylotu  (zabudowy rury, wylot betonowy ?, klapa zwrotna?) oraz szczegółu umocnienia skarpy rowu w miejscu wylotu kanalizacji deszczowej

Odpowiedź: Stosujemy zawór zwrotny, wyjście rurą i umocowanie skarpy w miejscu wylotu.

5. W dokumentacji określono klasę rur wodociągowych na PE 100 sdr 11, natomiast przedmiarach na PE 100 sdr 17 RC. Proszę o podanie właściwej klasy rur.

Odpowiedź: PE 100 sdr 17 RC

6. Czy dla rurociągów posadowionych powyżej wysokość przemarzania należy stosować docieplenie rurociągów? Jeżeli tak proszę podać technologie wykonania docieplenia.

Odpowiedź: Nie.

7. Proszę o doprecyzowanie klasy armatury i kształtek żeliwnych na sieci wodociągowej oraz podanie typu I klasy hydrantu p poż.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem i warunkami technicznymi.

8. Czy Zamawiający dopuści wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego?

Odpowiedź: Tak.

9. Proszę o doprecyzowanie sposobu oznakowania hydrantów p poż. Czy jest to tabliczka "h" na słupku betonowym czy również znak przestrzenny?

Odpowiedź: Komplet.

10.Proszę o doprecyzowanie zakresu robót dla pozycji przedmiaru robót" doprowadzenie wody fi32 do kontenerów wraz z montażem zbiornika na nieczystości o pojemności 10 m sześciennych"

Odpowiedź: Wyceniamy podłączenie do najbliższego hydrantu, zbiornik podłączmy zgodnie z zagospodarowaniem.

Pytania z dnia 14.09.2020 seria pytań nr 3

Branża sanitarna i drogowa

1. Części dokumentacji  graficznej wskazane jest odwodnienie liniowe, natomiast w w przedmiarze odwodnienie za pomocą korytek i wpustu. Prosimy o potwierdzenie technologii.

Odpowiedź: za pomocą korytek i wpustu

2. Jeśli powyższe odwodnienie ma być w formie korytek betonowych , prosimy o doprecyzowanie wymiarów.

Odpowiedź: Korytka oznaczono na PZT.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji przedmiaru branży drogowej 11 d.1.

Odpowiedź: Proszimy o uszczegółienie pytania. Czego dotyczy pytanie?

 

Pytania z dnia 15.09.2020 

Pytanie 1.

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 5 (Pytania z dnia 2.09.2020 oferent 1).

Zgodnie z tą odpowiedzią w cenie ofertowej należy ująć koszt związany z budową rozjazdu nr 322a.

Ponieważ w przedmiarze robót branży „Torowa” brak jest pozycji dotyczącej budowy rozjazdu nr 322a, proszę o informację w której pozycji przedmiaru robót należy ująć koszty związane z budową rozjazdu nr 322a.

Odpowiedź: poz 65 d.6.2

 

Pytanie 2.

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 6 (Pytania z dnia 2.09.2020 oferent 1).

Zgodnie z tą odpowiedzią w cenie ofertowej dla toru nr 313a należy ująć koszt związany z jednorazową naprawą nowoułożonych torów.

Ponieważ w przedmiarze robót branży „Torowa” brak jest pozycji dotyczącej jednorazowej naprawy nowoułożonych torów dla toru nr 313a, proszę o informację w której pozycji przedmiaru robót należy ująć koszty związane z jednorazową naprawą nowoułożonych torów dla toru nr 313a.

Odpowiedź: poz 88 d.

 

Pytanie 3.

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 6 (Pytania z dnia 2.09.2020 oferent 1).

Zgodnie z tą odpowiedzią w cenie ofertowej dla toru wyciągowego należy ująć koszt związany z jednorazową naprawą nowoułożonych torów.

Ponieważ w przedmiarze robót branży „Torowa” brak jest pozycji dotyczącej jednorazowej naprawy nowoułożonych torów dla toru wyciągowego, proszę o informację w której pozycji przedmiaru robót należy ująć koszty związane z jednorazową naprawą nowoułożonych torów dla toru wyciągowego.

Odpowiedź: poz. 95 d.9

 

Pytania z dnia 16.09.2020 

 

Prosimy  o wyjaśnienie następujących zagadnień:

1.Odpowiedź Zamawiającego -  Komunikat 3 Oferent 1 pytanie nr 3- Proszę o doprecyzowanie klasy rur PP - Są rury Strukturalne? (typu pragma) czy rury lite 

Odpowiedź: Lite

2. W odpowiedziach Zamawiającego pojawiają się różne klasy wytrzymałości dla rur kanalizacyjnych. Proszę o potwierdzenie,  że dla kanalizacji sanitarnej klasa rur PCV to SN12 a dla kanalizacji deszczowej klasa rur PCV ( dla średnic dn 160-200) to klasa SN8?

Odpowiedź: SN 12 wszędzie pod placami – miejsca gdzie występuje ruch ciężki – dla KD i KS 

3. Odpowiedź Zamawiającego - Komunikat 2 oferent 2 pytanie nr 7 dotycząca pozycji w przedmiarze LP.3 Kalkulująca własna ( Doprowadzenie fi 32mm do kontenerów wraz z montażem zbiornika na nieczystości o pojemności 10 m3). Wg Wykonawcy pozycja jest powielana i zbędna, w przypadku gdy Zamawiający ma na myśli  kanalizację  sanitarną i zbiornik bezodpływowy 8 m3 ( 10m3 ) oraz przyłącza wody dn 32 do kontenerów obsługi umieszczone na PZT ( kanalizacja - odcinek KS2-KS3-KS4-KS5-zb6, woda od węzła w11 do kontenerów) to te roboty i nakłady na ich wykonanie są już uwzględnione w przedmiarach w poszczególnych pozycjach robót ziemnych i montażowych. Prosimy o potwierdzenie, czy należy daną pozycje powielać i uwzględniać jej cenę.

Odpowiedź:  Należy ją wycenić zgodnie z przedmiarem.

4. Czy przyłącza wody do kontenerów należy opomiarować - proszę o podanie schematów węzła wodomierzowego, armatury odcinającej i antyskażeniowe.

Odpowiedź: Nie trzeba opomiarowania, cała armatura jest na przyłączu istniejącym do zakładu.

 

W związku z dużą liczbą pytań oraz wizji lokalnych Zamwiający zdecydował o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 25.09.2020 r. do godziny 9.00. Prosimy również o wnikliwe czytanie udzielanych odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania oraz o wnikliwą weryfikację zapytania ofertowego wraz z załącznikami. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

Marcin Witczak

Prezes Zarządu

komunikat nr4 z 17.09.2020

zapytanie ofertowe z 17.09.2020

 

 

Komunikat z dnia 15.09.2020 r.         

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE TERMINALI KOLEJOWYCH NA STACJI KOLEJOWEJ ZAMOŚĆ – BORTATYCZE O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 09.09.2020 ORAZ 10.09.2020. 

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 09.09.2020 oraz 10.09.2020mwniesionymi do Zapytania ofertowego nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w zakresie terminali kolejowych na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze” w ramach projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (POIS.03.02.00-00-0031/18)., pragnie po zasięgnięciu opinii i weryfikacji technicznej odnieść się do zadanych pytań w sposób następujący:

 

Pytania z dnia 09.09.2020 oferent 1

1. Przedmiar branża drogowa - L.p. 4, 5, 6 d.1. Ułożenie nawierzchni składa się z trzech pozycji: stabilizacja 30cm, kruszywo łamane 35cm oraz nawierzchnia betonowa 35cm. 

Natomiast w opisie technicznym ułożenie nawierzchni -  konstrukcja nr 1 (pkt. 2.2.1) składa się z następujących warstw:

- Warstwa ścieralna - Płyta nośna: beton C35/45 (B45), W8, F200, - 35 cm XD3, XF4 z dodatkiem mineralnym Zeobau 50 w ilości 12,5 kg/m3 zbrojona włóknem polimerowym Polyex Mesh 54mm- 4kg/m3

- Podbudowa zasadnicza: podkład z chudego betonu C12/15 ( B15) - 1 0 c m oraz 1x folia budowlana PE o gr. 0,3mm układana z zakładem 50cm

 - Podbudowa pomocnicza - warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 mm zagęszczona do Is=1.02 Ev2=120MPa; Io

- Warstwa wzmacniająca - warstwa kruszywa łamanego 0/63 mm zagęszczona do Is=1.0, Ev2=100MPa; Io

- Ulepszone podłoże  - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym REYMIX- STABILIZACJA HSD 22,5E 9% - 25cm oraz grunt rodzimy zagęszczony w powierzchniowej warstwie przez wibrowanie tłucznia - 15cm

W przedmiarze nie uwzględniono podbudowy zasadniczej z chudego betonu wraz z folią PE, oraz w niższej warstwie geowłókniny separacyjnej. 

W przedmiarze przyjęto kruszywo łamane gr 35 cm, a wg dokumentacji przyjęto podbudowę pomocniczą i warstwę wzmacniającą o łącznej gr 50 cm. Nie zgodna jest również grubość warstwy stabilizacji – w przedmiarze 30 cm, wg projektu 25 cm oraz pominięto grunt rodzimy zagęszczony. 

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że roboty nie uwzględnione w przedmiarze nie stanowią przedmiotu zamówienia. Jeśli jednak roboty nie uwzględnione mają znajdować się w wycenie, prosimy o określenie w jakiej pozycji przedmiary należy je uwzględnić, oraz prosimy o potwierdzenie jakie powinny być grubości poszczególnych warstw.

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia warstwy zgodnie z już wykonaną nawierzchnią płyty betonowej, ofertę należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

 

2.         Przedmiar branża drogowa - Lp. 7, 8, 9 10 d.1. zakłada ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm na stabilizacji 1,5MPa, natomiast w opisie technicznym i rysunkach jest przyjęta gr. 8cm (konstrukcja 4) i gr. 10cm (konstrukcja 2)

      Konstrukcja drogi dojazdowej z kostki betonowej (KONSTRUKCJA NR 2) składa się:

 - warstwa ścieralna - kostka betonowa - 10 cm

 - podsypka - cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm

 - podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie - 25 cm

 - ulepszone podłoże - Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa - 35 cm

       Konstrukcja placu z kruszywa ( KONSTRUKCJA NR 3) składa się: 

- warstwa ścieralna - Kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie - 20 cm

- podbudowa zasadnicza - Kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie - 25 cm

- podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie-  25 cm

- warstwa wzmacniająca - Kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie- 25 cm

- warstwa odcinająca - Geowłóknina separacyjna + geosiatka

- ulepszone podłoże - Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - 25 cm

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że roboty nie uwzględnione w przedmiarze nie stanowią przedmiotu zamówienia. Jeśli jednak roboty nie uwzględnione mają znajdować się w wycenie, prosimy o określenie w jakiej pozycji przedmiary należy je uwzględnić, oraz prosimy o potwierdzenie jakie powinny być grubości poszczególnych warstw.

 

Odpowiedź: Wycena zgodnie z przedmiarem.

 

 

3.         Przedmiar branża sanitarna – Lp 31,22,23,24 d.1.2. kanały deszczowe o średnicach Dn 500 mm,                  Dn 400mm, Dn 315 mm, Dn 250 mm należy wykonać z rur PP SN 8 łączonych na wcisk, natomiast w dokumentacji projektowej sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC-U SDR34.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź jaki rodzaj rur należy zastosować.

 

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem.

 

Pytania z dnia 10.09.2020 oferent 2

 

Pytanie 1

Waga Samochodowa.

Czy waga ma być w wersji wyniesionej z najazdami, czy też powinna być zagłębiona, z pomostem zrównanym z otoczeniem? 

Odpowiedź: Podniesiona z najazdami.

 

Pytanie 2

Waga samochodowa.

Czy zastosowanie jednocześnie rogatek/szlabanów oraz sygnalizatorów świetlnych nie jest zbędne? Spełniają one tę samą funkcję – sterowanie ruchem na wadze…

Odpowiedź: Ma być pełne wyposażenie, tak wymaga Zamawiający.

 

Pytanie 3

Waga samochodowa.

Czy sterowanie szlabanami i/lub sygnalizatorami ma być realizowane przez operatora wagi ręcznie, poprzez wyłączniki w kontenerze, czy też przewidziana jest automatyzacja ich pracy poprzez połączenie z programem wagowym?

Odpowiedź: Przez wagowego.

 

Pytanie 4

Waga samochodowa.

Kontenery przy wadze samochodowej. W odpowiedzi na pytanie nr 5 Oferenta drugiego poinformowano, że „Wymiary kontenerów na zagospodarowaniu”. Na Planie Zagospodarowania Terenu, ark. ½ wymiarów tych nie ma. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Kontenery są naniesione na PZT proszę zwymiarować zgodnie z zagospodarowaniem.

 

Pytanie 5

Waga samochodowa.

Kontenery przy wadze samochodowej. Prosimy o potwierdzenie, że kontener biurowy ma drzwi od czoła, natomiast kontenery socjalny i biurowo socjalny mają drzwi na ścianach bocznych. 

Odpowiedź: Na zagospodarowaniu wskazano wejścia – wszystkie na ścianach bocznych od strony wagi.

 

Pytanie 6

Waga samochodowa.

Czy w grę wchodzi tylko waga betonowa (alternatywa waga stalowo-żelbetowa)?

Odpowiedź: Betonowa.

 

Pytanie 7

Waga samochodowa.

Który z wrysowanych na PZP kontenerów będzie pełnił funkcję pomieszczenia wagowego 1, 2 czy 3. Jeżeli żaden, to gdzie ma być taki kontener zlokalizowany?

Odpowiedź: Trzy, pierwszy od strony wjazdu.

 

Pytanie 8

Branża elektryczna.

Prosimy o uzupełnienia branżowe o:

a)przedmiar robót instalacji elektrycznych dla kontenerów - biurowego, socjalno-biurowego, socjalnego, 

b)przedmiar robót dla przebudowy linii średniego napięcia,

c)przedmiar robót i zakres przebudowy linii średniego napięcia wraz z określeniem typu linii kablowej,

d)przedmiar robót dla instalacji odgromowej masztów oświetleniowych,

e)projekt budowlany instalacji monitoringu.

Odpowiedź: Kontenery wyceniamy jako komplet, pozostałe elementy są podane w Projekcie, wszystkie elementy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak je należy wycenić.

 

Pytanie 9

Branża drogowa – podbudowa pod tory.

Prosimy o informację, w jaki sposób należy zagospodarować ziemię z wykopu (Lp.2 – 4 d.2 – 23 376,00 m3) oraz o wskazanie, w której pozycji Przedmiaru ujęto roboty związane z zagospodarowaniem tej ziemi?

Odpowiedź: Zamawiający wskaże miejsce składowania w trakcie wizji na terenie przyszłej budowy.

 

Pytanie 10

Branża drogowa.

Prosimy o informację, w jaki sposób należy zagospodarować ziemię z wykopu (Lp.1 – 2 d.1 – 26 563,00 m3) oraz o wskazanie, w której pozycji Przedmiaru ujęto roboty związane z zagospodarowaniem tej ziemi?

Odpowiedź: Zamawiający wskaże miejsce składowania w trakcie wizji na terenie przyszłej budowy.

 

Pytania z dnia 10.09.2020 oferent 3

 

Branża sanitarna:

 1. Prosimy o podanie szczegółowych danych technicznych, obliczeń do doboru oraz rysunków technicznych dla przepompowni wód deszczowych P1, P2 i P3. Tych danych jest brak w przesłanej przez Państwa Dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Dokumentacja po zapoznaniu wyjaśnia szczegóły dodatkowo w przedmiarze branży sanitarnej podano przepływy w tytule pozycji.

 

Branża drogowa:

 1. Proszę o wyjaśnienie jakie parametry ma spełniać beton na nawierzchnię betonową (dodatek mineralny, włókna), gdyż ilość włókien polimerowych w ilości 4kg/m3 powoduje, że beton będzie ciężko obrabialny. Czy dodatek Zeobau 50 można zastąpić innym dodatkiem?

Odpowiedź: Wyjaśnialiśmy już ten zakres pytania. Mają być zastosowane włókna poliuretanowe np.: SIKA spełniające warunki dozbrajania płyty betonowej lub inne o takich parametrach.

 

Pytania z dnia 10.09.2020 oferent 4

1.         Dokumentacja projektowa załączona do postępowania dn. 27.08.2020 wskazuje, że konstrukcja nawierzchni placu z betonu cementowego zbrojonego

(KONSTRUKCJA NR 1) różni się zarówno warstwami jak i ich grubością, a także ilością w stosunku do konstrukcji przyjętej w przedmiarze robót (załącznik nr 1). Którą więc należy przyjąć w ustaleniu ceny ofertowej?

Odpowiedź: Zamawiający zmienił założenia projketowe, płyta betonowa będzie realizowana zgodnie z dotychczasowym wykonaniem płyty w ubiegłym roku. Do wyceny należy przyjąć obmiar, płyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym, dyblowana na wszystkich dylatacjach, E2 na kruszywie minimum 170 MPa.

2.         Konstrukcja nr 2 w ilości 2578 m2, konstrukcja nr 3 w ilości 1453 m2, odtworzenie istniejącej nawierzchni w ilości 1226 m2 i nawierzchni drogi żwirowej w ilości 57 m2 nie zostały ujęte w przedmiarze (na podstawie rysunku 59215-01-20-005/A) Czy Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić je w ofercie cenowej?

Odpowiedź: Nie, wyceniamy zgodnie z przedmiarem.

3.         W przedmiarze branży drogowej wskazano 1254 mb ścieków prefabrykowanych o grubości 15 cm, a w przedmiarze branży drogowej - podbudowa pod tory 1094 mb korytek odwadniających. Czy w/w pozycje odnoszą się do korytek odwadniających 20x30 cm, 12x20 cm i odwodnienia liniowego klasy F900?

Odpowiedź: Tak.

4.         Przedmiar zawiera pozycję „Dostawa wraz z montażem kontenerów dla obsługi i kierowców wraz z częścią socjalną (kontenery biurowy, socjalno-biurowy, socjalny)". Czy uwzględnia ona wykonanie kontenera socjalnego dla pracowników składowiska wsadu?

Odpowiedź: Są to kontenery zlokalizowane od strony zachodniej.

 

Z wyrazami szacunku,

Marcin Witczak

Prezes Zarządu

Komunikat z dnia 15.09.2020

 

 

 

 

Komunikat z dnia 09.09.2020 r.         

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE TERMINALI KOLEJOWYCH NA STACJI KOLEJOWEJ ZAMOŚĆ – BORTATYCZE O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 02.09.2020. 

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 02.09.2020 wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w zakresie terminali kolejowych na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze” w ramach projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (POIS.03.02.00-00-0031/18)., pragnie po zasięgnięciu opinii i weryfikacji technicznej odnieść się do zadanych pytań w sposób następujący:

 

Pytania z dnia 02.09.2020 oferent 1

 1. L.p. 2 Tor „N” nr 350. Nie uwzględniono robót związanych z budową kozła oporowego K02.

 

Odpowiedź: Należy wykonać kozioł oporowy z wykorzystaniem wyrobów budowlanych z rozebranego kozła oporowego toru nr 220.

 

 1. L.p. 4 Tor „S” nr 214. Nie uwzględniono robót związanych z rozbiórką toru i kozła oporowego oraz zabudowy kozła oporowego. Dokumentacja projektowa przewiduje likwidację odcinka toru zakończonego kozłem oporowym i budowę nowego toru w innym śladzie. Czy kozioł oporowy należy zabudować nowy czy odzyskany z rozbiórki ?

 

Odpowiedź: Przesunięcie toru z wykorzystaniem istniejącego kozła oporowego.

 

 1. L.p. 5 Przełożenie toru nr 317. Dokumentacja projektowa przewiduje rozbiórkę i odbudowę toru w innym śladzie. Prosimy o potwierdzenie, że tor 317 należy odbudować z materiałów odzyskanych z rozbiórki tj.: szyny, podkłady, złączki.

 

Odpowiedź: Pozycja 46 zawiera wszystkie wyroby budowlane nawierzchniowe nowe. Zakładamy w wycenie wszystkie wyroby budowlane potrzebne do budowy toru nie uwzględniając rozbórkowych. Zamawiający wykona ocenę wyrobów budowlanych po dokonaniu rozbiórek, w przypadku pozytywnej oceny dopuszczamy zabudowę wyrobów budowlanych z rozbiórki odejmując wartość nowych wyrobów budowlanych w tym zakresie.

 

 1. L.p. 6.1. Tor nr 220a. Prosimy o potwierdzenie, że pozycje: 61 d.6.1i 62 d.6.1 dotyczą robót związanych z zabudową krzyżownicy i szyny tocznej z kierownicą w celu dokonania połączenia splotu torów.

 

Odpowiedź: Potwierdzamy.

 

 1. L.p. 6.2. Tor nr 313b. Nie uwzględniono robót związanych z budową rozjazdu nr 322a.

 

Odpowiedź: Należy uwzględnić budowę rozjazdu.

 

 1. L.p. 8. Tor nr 313a oraz L.p. 9. Tor wyciągowy. Nie uwzględniono robót jednorazowej naprawy nowoułożonych torów kolejowych.

 

Odpowiedź: Proszę uwzględnić jednorazową naprawę nowoułożonych torów kolejowych dla obu pozycji.

 

 1. Czy Zamawiający będzie wymagał budowy żelbetowych kozłów oporowych, czy klasycznych stalowych z elementów szynowych ?

 

Odpowiedź: Klasycznych.

 

Przedmiar branża drogowa:

 1. L.p. 12 d.l. Zabudowa przejazdów drogowych — nawierzchnia z płyt żelbetowych (budowa nowego) — ilość 34m2. Zgodnie z dokumentacją projektową przejazdy należy zabudować płytami CBP. Występują w torze o prześwicie 1520mm nr 248 — 4kpl CBP x w torze o prześwicie 1435mm nr 317 — 3kpl CBP x 7,74m2- 23,22m2; w torze o prześwicie 1435mm nr 312 - 2kpl CBP x  Razem: 70,62m2

Odpowiedź: W torze nr 248 Zamawiający dopuszcza nawierzchnię nowę, w pozostałych przypadkach możliwym jest wykorzytsanie materiałów odzyskanych.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że roboty nie uwzględnione w przedmiarze nie stanowią przedmiotu zamówienia lub skorygowanie przedmiaru. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w pliku edytowalnym.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż wskazane uwagi mieszczą się w założonym błędzie obmiaru. Zamawiający potwierdza, iż w przypadku rozbieżności dokumentem nadrzędnym jest załączony do zapytania ofertowego przedmiar robot.  

 1. W związku z warunkiem załączenia przez Wykonawcę do oferty kosztorysu ofertowego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389), dotyczącym kosztorysów inwestorskich, nie ofertowych. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zaakceptuje kosztorys ofertowy w formie wypełnionej tabeli zawierającej wiersze i kolumny załącznika nr 1 do zapytania ofertowego — przedmiaru robót, do których dodane zostaną kolumny: „cena jednostkowa” i „wartość”. Przy czym „wartość” każdej pozycji kosztorysu to iloczyn ilości jednostek miary pozycji przewidzianej w przedmiarze i „ceny jednostkowej” skalkulowanej przez Wykonawcę.

 

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje kosztorys ofertowy w formie wypełnionej tabeli zawierającej wiersze i kolumny załącznika nr 1 do zapytania ofertowego — przedmiaru robót, do których dodane zostaną kolumny: „cena jednostkowa” i „wartość”. Przy czym „wartość” każdej pozycji kosztorysu to iloczyn ilości jednostek miary pozycji przewidzianej w przedmiarze i „ceny jednostkowej” skalkulowanej przez Wykonawcę.

Pytania z dnia 02.09.2020 oferent 2

Pytanie 1

Oferentowi udostępniono Projekt Budowlany. Kto poniesie koszty wykonania Projektu Wykonawczego, Dokumentacji Powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Jeżeli koszty te ma ponieść Wykonawca, to gdzie koszty te należy ująć?

 

Odpowiedź: Należy ująć w kosztach pośrednich Wykonawcy. 

 

Pytanie 2

Jeżeli Wykonawca miały opracować m.in. Projekty Wykonawcze, to czy czas potrzebny na ich opracowanie spowoduje wydłużenie czasu realizacji zadania do okresu równego czasowi opracowania Projektów Wykonawczych plus 12 miesięcy? 

 

Odpowiedź: Nie wydłuża to  okresu realizacji.

 

Pytanie 3

Waga Samochodowa.

Opis Techniczny, pkt 2.2.3 mówi o zakresie ważenia wagi do 60 ton, w Przedmiarze L.p. 1 mówi się o wadze samochodowej do 50 ton. Która wartość zakresu ważenia wagi jest prawidłowa? 

 

Odpowiedź: Waga 60 ton.

 

Pytanie 4

Waga samochodowa.

W Opisie Technicznym nie podano rodzaju pomiaru wagi - elektroniczny, mechaniczny, elektro-mechaniczny oraz rodzaju nawierzchni wagi - stalowa, betonowa, betonowo-stalowa. Prosimy o uzupełnienie wymogów oraz podanie ewentualnych innych wymogów pożądanych przez Zamawiającego.

 

Odpowiedź: Waga z pomiarem elektronicznym na tensorach, nawierzchnia wagi betonowa, odczyt na kontenerze, stanowisko wagowego w kontenerze (program i kompletne stanowisko wagowego dla potrzeb obsługi). 

 

Pytanie 5

Waga samochodowa.

Przedmiar w L.p. 2 mówi o dostawie wraz z montażem kontenerów dla obsługi i kierowców wraz z częścią socjalną (kontener biurowy, socjalno-biurowy, socjalny). Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem oferty są 3 kontenery. Jeżeli tak, to prosimy o podanie podstawowych parametrów – wymiary, materiał ścian, materiał dachu, materiał podłóg, ilość okien oraz wyposażenia każdego z nich – punkty świetlne, gniazda elektryczne, ogrzewanie, meble, wyposażenie sanitarne i.t.p.

 

Odpowiedź: Wymiary kontenerów na zagospodarowaniu, ściany i dach z płyty warstwowej z wkładka poliuretanową, podłoga ocieplana z panelem PCV (dopuszczamy porównywalne) oświetlenie o natężeniu zgodnym z obowiązującymi przepisami, w kontenerze socjalno – biurowym WC plus umywalka, socjalny WC umywalka, zlew dwukomorowy z przegrodą w środku, ogrzewanie elektryczne, szafki pod umywalkę, zlew, pozostałe po stronie Zamawiającego.

 

Pytanie 6

Waga samochodowa.

Przedmiar w L.p. 3 mówi o konieczności doprowadzenia wody fi32mm do kontenerów. Prosimy o podanie lokalizacji miejsca wpięcia wodociągu oraz o rozszerzenie przedmiaru o roboty ziemne wykopowe, roboty ziemne zasypowe, długość wodociągu. 

Odpowiedź: Podłączenie do sieci hydrantowej wskazanej na zagospodarowaniu, wycenić jako ryczałt.

 

Pytanie 7

Waga samochodowa.

Przedmiar w L.p. 3 mówi o konieczności montażu zbiornika nieczystości o pojemności 10m3. Prosimy o podanie lokalizacji miejsca wykonania zbiornika oraz o rozszerzenie przedmiaru o roboty ziemne wykopowe, roboty ziemne Odpowiedź: zasypowe, długość i rodzaj materiału przyłącza kanalizacyjnego. 

Lokalizacja przy kontenerach socjalnych, podłączenie PCV fi 160 SN 12, wycenić jako ryczałt.

 

Pytanie 8

Waga Samochodowa.

Opis Techniczny, pkt 2.2.3 mówi o zabudowie przed i za wagą rogatek, regulowaniu wjazdu na wagę sygnalizacją świetlną. Prosimy o wprowadzenie pozycji rzeczowych do Przedmiaru wraz z rozszerzeniem o wyczerpujący obmiar wykonania zabudowy rogatek oraz budowy sygnalizacji świetlnej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż należy wycenić ten zakres łącznie z wagą. Przypominamy, iż zaleca się, aby potencjalni oferenci dokonali wizji lokalnej terenu budowy w celu zweryfikowania warunków i zakresu realizacji prac.

 

Pytanie 9

Opis Techniczny, pkt 1.7. Dane gruntowe mówi o „Dokładne dane gruntowe zostały określone w załączonej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej”. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zakresu robót torowych, podtorowych i drogowych.

 

Odpowiedź: Zamawiajacy wskazuje, iż zakres dokumentacji geologicznej znajduje się w Projekcie. Przypominamy, iż zaleca się, aby potencjalni oferenci dokonali wizji lokalnej terenu budowy w celu zweryfikowania warunków i zakresu realizacji prac.

 

 

Pytanie 10

Tory.

W udostępnionej dokumentacji projektowej brak profili podłużnych i przekrojów poprzecznych budowanych i przesuwanych torów normalnych, szerokich i splotowego. Prosimy o uzupełnienie. Brak tych danych uniemożliwia sprawdzenie ilości robót do wykonania jak też i wykonawstwo. 

 

Odpowiedź::Informacje dostępne w dokumentacji poszczególnych branż pozwalają na ocenę, i wykonawstwo, dodatkowo oferent ma obowiązek zapoznać się z przedmiotem zamówienia na gruncie. 

 

Pytanie 11

Tory. 

W udostępnionej dokumentacji projektowej Tory kolejowe Plan torowy – arkusz 1/2 i 2/2 brak kilometracji w punktach charakterystycznych, np: początek robót, koniec robót, początek/koniec rozjazdu, początek, środek koniec łuku itp. Prosimy o uzupełnienie. Brak tych danych uniemożliwia sprawdzenie ilości robót do wykonania jak też i wykonawstwo. 

Odpowiedź::Informacje dostępne w dokumentacji poszczególnych branż pozwalają na ocenę, i wykonawstwo, dodatkowo oferent ma obowiązek zapoznać się z przedmiotem zamówienia na gruncie. Dopuszczamy wykonanie dokumentacji uzupełniającej na koszt Wykonawcy, Uważamy, że przedstawiona dokumentacja pozwala na realizacje prac budowlanych.

 

Pytanie 12

Tory

Dokumentacja projektowa Tory kolejowe Kozioł oporowy – występuje zbrojenie kozła stalą 18G2-AII. 

- Prosimy o zestawienie i rysunki kształtek stali zbrojeniowej.

- Prosimy o rysunek szczegółowy belki zderzakowej i mocowania belki zderzakowej do betonowej konstrukcji kozła. 

- Prosimy o podanie osiowego rozstawu zderzaków dla toru normalnego, toru szerokiego.

- Prosimy o szczegółowy rysunek kozła oporowego w torze splotowych – szczególnie zderzaki i belka zderzakowa.

 

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi i przepisami w tym zakresie.

 

Pytanie 13

Tory

Prosimy o podanie standardu konstrukcyjnego i wariantu nawierzchni torowej do budowy. W Przedmiarze np. LP.3, Tor „N” nr 312, Lp.31 (str.5) podano wariant 4.4./K, 5.3./K.  Z danych w Opisie technicznym Arkusz 20 Nawierzchnia kolejowa wynika, że jest to wariant wyższy. Prosimy o stanowisko.

 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym.

 

 

Pytanie 14

Tory

Zapis w Opisie technicznym Arkusz 20 wynika, że „Moduł odkształcenia wtórnego mierzony na podłożu powinien wynosić minimum 60MPa”. Czy moduł ten ma być osiągnięty na podłożu – gruntowym, przed ułożeniem geowłókniny, czy też na górnej powierzchni warstwy ochronnej po stabilizacji mechanicznej.

 

Odpowiedź: E2 na podłożu.

 

Pytanie 15

Tory

Prosimy o podanie długości podkładów drewnianych oraz szczegółu mocowania szyn do podkładów drewnianych w torze splotowym.

 

Odpowiedź: Zgodnie z Warunkami technicznymi dla budowy splotu (na gruncie do obejrzenia na stacji i linii LHS)

 

 

Pytanie 16

Tory

Prosimy o podanie szczegółów włączenia się toru szerokiego w tor normalny: rozmieszczenie krzyżownicy, kierownicy, szyn łączących, podrozjazdnic/podkładów z ich długościami oraz dokładnych kilometrów lokalizacji wybranego punktu charakterystycznego wpięcia toru szerokiego. 

Odpowiedź. Zgodnie z zagospodarowaniem.

 

Pytanie 17

Tory

Przedmiar, Pkt 6, Lp.53 (str.7) mówi o konieczności pojedynczej wymiany podkładów drewnianych w ilości 308 szt. Prosimy o podanie lokalizacji wymiany podkładów, bądź procedury określającej lokalizację w trakcie realizacji robót.

 

Odpowiedź: W przedmiarze chodzi o wymianę podkładów w torze, który będzie tworzył splot.

Komunikat nr.2 z 9.09.2020

Z wyrazami szacunku,

Marcin Witczak

Prezes Zarządu

 

 

 

Komunikat z dnia 27.08.2020 r.          

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE TERMINALI KOLEJOWYCH NA STACJI KOLEJOWEJ ZAMOŚĆ – BORTATYCZE O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 26.08.2020 ORAZ 27.08.2020. 

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 26.08.2020  oraz 27.08.2020 wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w zakresie terminali kolejowych na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze” w ramach projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (POIS.03.02.00-00-0031/18)., pragnie po zasięgnięciu opinii i weryfikacji technicznej odnieść się do zadanych pytań w sposób następujący:

 

Pytania z dnia 26.08.2020

Pytanie nr 1. – Zwracamy się z prośbą o udostepnienie dokumentacji niezbędnej do realizacji robót (projektów budowlanych, wykonawczych, itp.)

 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do prośby potencjalnego oferenta, jednakże pragnie wskazać również, iż Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawców był zgodny z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego – Przedmiarem Robót. Załączony do postępowania przedmiar robót wskazuje szczegółowy zakres prac do wykonania. Ponadto Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca dokonał oględzin terenu inwestycji.

 

Pytanie nr 2 – Czy zamawiający uzna warunek ujęty w Rozdziale 3 pkt 3 za spełniony, jeśli Oferent wykaże, że wykonał roboty dotyczące modernizacji torów i rozjazdów na bocznicy kolejowej dla jednego podmiotu oraz roboty wielobranżowe (w tym branże torową, podtorową, elektroenergetyczną, drogową) dla drugiego podmiotu.

 

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek ujęty w Rozdziale 3 pkt 3 za spełniony. Jednocześnie pragnie uspójnić zapis zapytania ofertowego oraz Załącznika nr 4. 

 

Zapytanie ofertowe w przedmiotowym punkcie przyjmuje następującą treść:

„Doświadczenie wykonawcy:

Warunek:

W postępowaniu może wziąć udział podmiot posiadający udokumentowane doświadczenie w realizacji robót budowlanych.

Opis sposobu dokonywania oceny:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (udokumentuje) 1 robotę budowlaną. Wskazany powyżej warunek weryfikowany będzie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania dla minimalnie jednego podmiotu. Ocena spełnienia kryterium nastąpi na podstawie załączonych referencji od podmiotu (odbiorcy dostaw), potwierdzających prawidłowe wykonanie wykazanych rodzajów robót budowlanych. 

Dane dotyczące zrealizowanych dostaw należy wskazać w oświadczeniu, którego treść stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.”

 

Załącznik nr 4 w części oświadczenia punkt 2 przyjmuje następującą treść:

 

„2. Wykonaliśmy minimum 1 robotę budowlaną w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania dla minimalnie jednego podmiotu:”

 

Pytanie nr 3 – Czy Zamawiający dopuszcza, by na potwierdzenie warunku ujętego w Rozdziale 3 pkt 3 Oferent przedstawił protokoły końcowe robót?

 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do pytania Oferenta i dopuszcza również inne niż referencje dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie wykazanych rodzajów robót budowlanych. W zakresie tym Zamawiający dokonał uszczegółowienia zapisów zapytania ofertowego. 

 

Pytanie nr 4 – Czy punkt 5 Załącznika nr 4 dotyczy powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oraz czy należy podać konkretnych podwykonawców dla poszczególnych elementów zamówienia.

 

Odpowiedź: Zamawiający pragnie potwierdzić, iż punkt 5 Załącznika nr 4 dotyczy powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Ponadto chcemy wskazać, iż na etapie złożenia oferty należy wskazać zarówno zakres powierzonych prac jak i konkretnego podwykonawcę.

 

Pytania z dnia 27.08.2020

Pytanie nr 1 - Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej na przedmiotowe postępowanie. Jej brak uniemożliwia złożenie oferty. W związku z powyższym, prosimy również o przesunięcie terminu złożenia oferty o okres równy upływowi dni od dnia ogłoszenia postępowania do dnia udostępnienia dokumentacji projektowej.

 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do prośby potencjalnego oferenta, jednakże pragnie wskazać również, iż Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawców był zgodny z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego – Przedmiarem Robót. Załączony do postępowania przedmiar robót wskazuje szczegółowy zakres prac do wykonania. Ponadto Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca dokonał oględzin terenu inwestycji. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi zasadności do przesunięcia terminu złożenia oferty.

 

Plik do pobrania

komunikat

Zapytanie ofertowe – wersja z dnia 27.08.2020

Załącznik nr 4 – wersja z dnia 27.08.2020

projekt do załaczenia

 

Z wyrazami szacunku,

Marcin Witczak

Prezes Zarządu

 

 

 

 

Toruń, 21.08.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na roboty budowlane w zakresie terminali kolejowych na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

Numer referencyjny postępowania: 02/2020/proj.A/3.2/POIS

Szacunkowa wartość zamówienia – 23.550.687,91 netto, 5.516.287,89 EUR (średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych - 4,2693 zł/euro) – szacowanie wartości zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego. 

 

KOD CPV: 45213322-6 - Roboty budowlane w zakresie terminali kolejowych

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Podstawę prawną postępowanie stanowią zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE.

Zapytanie ofertowe zostanie opublikowane w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Ponadto w Dzienniku Urzędowym UE i na stronie http://www.laude.pl

Wykonane prace budowlane, realizowane są w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0031/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 2 terminali intermodalnych – Zamość i Sosnowiec.”

Wykonanie przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania może być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Rozdział 1. Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie terminali kolejowych na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze
 2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawców był zgodny z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego – Przedmiarem Robót oraz Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego - wydanym prawomocnym pozwoleniem na budowę Wojewody Lubelskiego z 12.12.2017. W przypadku wystąpienia konieczności Wykonawca zobligowany będzie do opracowania projektu zamiennego w zakresie objętym zapytaniem. 
 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, ustaleń warunków zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną wraz z okresem gwarancji. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca dokonał oględzin terenu inwestycji. 
 4. Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 60 miesięcy (5 lat), licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót.
 5. Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dotyczący minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
 6. Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne.
 7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w Zapytaniu Ofertowym, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
 8. Oferowany przedmiot zamówienia winien być zgodny z w/w dokumentami i spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania:

 

 1. Od strony zachodniej budowa nowego toru szerokiego nr 248 wraz z rozjazdem o długości 1.158 mb, co umożliwi bezkolizyjne wprowadzenie składu kontenerowego na teren terminalu. Tor będzie zakończony kozłem oporowym (KO1).
 2. Wydłużenie toru N 313 na N 313a o 100 mb z zakończeniem w postaci kozła oporowego (KO3). Tor ten przeznaczony jest na miejsce odstawcze wagonów normalnotorowych.
 3. Równolegle wzdłuż toru 313 zaprojektowano tor 220a o długości 426 mb jako tor odstawczy, który dwoma rozjazdami połączony zostanie z obecnym torem 220, zwiększając efektywność prac przeładunkowych kontenerów.
 4. W tor 313 wbudowany zostanie rozjazd łączący nowy tor 313 b z torem 220, tworząc splot (tor normalny z torem szerokim na jednej podbudowie) na odcinku 185 mb. Budowa splotu  umożliwi bezkolizyjne odstawianie uszkodzonych kontenerów do naprawy (zaprojektowany warsztat naprawczy).
 5. Przebudowa toru dojazdowego normalnego (N) nr 317 na odcinku 436 mb. Prace te podnoszą parametry trakcyjne układu torowego (wymagania nałożone ze strony PKP LHS zwiększające bezpieczeństwo przetaczanych składów z kontenerami).
 6. Od strony południowej budowa równoległego toru normalnego 350a na odcinku 962 mb zakończonego kozłem oporowym (KO2). Tor włączony jest rozjazdem 322 od strony wschodniej do toru 317. Wykonanie takiego układu torowego pozwala na przeładunek kontenerów ze składów szerokich na układ torowy normalny, zwiększając wydajność przeładunkową.
 7. Zakres prac torowych obejmuje przejazdy przez tory kolejowe wykonane z prefabrykatów CBP, uwzględniając dla całej inwestycji system odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego połączonego z systemem zaprojektowanej kanalizacji.
 8. Od strony zachodniej celem zwiększenia przepustowości transportów zaprojektowano wjazd z 60 tonową wagą. Place parkingowe, manewrowe o powierzchni 2.570 m2, które umożliwiają dojazd do terminala kontenerowego położonego od strony południowej o zaprojektowanej powierzchni 22.880 m2. Na istniejących obecnie utwardzonych terenach uwzględniono dodatkowy plac składowy pustych kontenerów o powierzchni 3.000 m2.
 9. Dla całej infrastruktury opracowano rozbudowę oświetlenia terenu, sieci elektroenergetycznej, rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej z budową zbiornika na nieczystości ciekłe. Celem zabezpieczenia inwestycji uwzględniono rozbudowę ogrodzenia z bramą wjazdową.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego oznakowania miejsca realizacji inwestycji tablicą pamiątkową/informacyjną opracowaną w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonaną z materiału zapewniającego czytelność informacji przez okres minimum 6 lat. 
 2. Odbiór techniczny przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego, na warunkach określonych w umowie. Odbiór nastąpi w miejscu realizacji inwestycji. Odbiór nastąpi po zatwierdzeniu bezusterkowego protokołu odbioru technicznego częściowego lub końcowego. 

 

Rozdział 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1) Sytuacja podmiotowa:

Warunek

W postępowaniu może wziąć udział podmiot, wobec którego nie zachodzą podstawy do wykluczenia do z udziału w postępowaniu. 

Opis sposobu dokonywania oceny:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zamawiający żąda:

 1. jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w punkcie 1a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Warunek:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wobec Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o treści wskazanej w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

 

3) Doświadczenie wykonawcy:

Warunek:

W postępowaniu może wziąć udział podmiot posiadający udokumentowane doświadczenie w realizacji robót budowlanych.

Opis sposobu dokonywania oceny:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (udokumentuje) 1 robotę budowlaną. Wskazany powyżej warunek weryfikowany będzie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania do minimalnie dwóch podmiotów. Ocena spełnienia kryterium nastąpi na podstawie załączonych referencji od podmiotu (odbiorcy dostaw), potwierdzających prawidłowe wykonanie wykazanych rodzajów robót budowlanych. 

Dane dotyczące zrealizowanych dostaw należy wskazać w oświadczeniu, którego treść stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

 

4) W celu wykazania, że oferowany przedmiot spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:

-      Oświadczenia o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 6. Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia i odbiorem technicznym przedmiotu zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie na etapie oceny ofert. Dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty zawierające takie oświadczenie. 

-      Oświadczenia o akceptacji warunków umowy – Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie na etapie oceny ofert. Dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty zawierające takie oświadczenie. Wzór umowy dostawy stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego i jest dostępny po kliknięciu w link na końcu zapytania. 

-      Wskazania w ofercie okresu realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od podpisania umowy. Termin podany w miesiącach należy wskazać w formularzu oferty (termin miesięcy liczony jest od dnia podpisania umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego).

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów bądź oświadczeń, o których mowa w niniejszym rozdziale. 

Ocena w systemie: 0-1, gdzie 0 oznacza niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, a 1 – spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 4. Informacja na temat zakresu wykluczenia:

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

 

Rozdział 5. Termin realizacji zamówienia, warunki realizacji robót oraz warunki płatności:

 1. 1.     Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy.
 2. Realizacja przedmiotu zamówienia dokonywana będzie w terminie określonym w ust. 1, z uwzględnieniem odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 3. Miejsce realizacji robót: Inwestycja zlokalizowana w Zamościu Bortatycze na działkach: 887, 889, 890, 891, 892, 893 obręb ewidencyjny 17-Siedliska oraz działkach nr 403/15, 403/16, 403/17, 403/18, 403/19 obręb ewidencyjny 28-Wysokie, gm. Zamość. 
 4. Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót składających się na przedmiot zamówienia. 
 5. Warunki płatności ustala się następująco: 

-      Płatność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub protokołów odbioru częściowego i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w kwocie netto za realizację przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.

 

Pozostałe zasady dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego. 

 

Rozdział 6. Termin związania ofertą.

 1. Termin związania ofertą wynosi w przedmiotowym postępowaniu 90 dni (3 miesiące) i liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.
 2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Stosowne oświadczenie dotyczące terminu związania ofertą zawarte jest w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów oceny oferty) niezwłocznie od rozstrzygnięcia postępowania oraz podpisania protokołu z wyboru ofert. Protokół z wyboru ofert zostanie podpisany nie później niż 30 dni od zakończenia terminu naboru ofert i będzie dostępny w siedzibie Zamawiającego. 
 4. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy, sporządzonej na podstawie wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego. 

 

Rozdział 7. Opis sposobu przygotowania ofert

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, w związku z czym oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia. 
 3. Dopuszcza się wyłącznie formę pisemną składania ofert. Dopuszcza się oferty sporządzone w języku polskim oraz języku angielskim. 
 4. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać następujące dokumenty:

-      formularz ofertowy złożony zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami oraz kosztorysem ofertowym sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389). Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony zgodnie z załączonym przedmiarem robót (Załącznik nr 1).

-      wypełnione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 4 i 5 do Zapytania ofertowego,

-      dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1) Zapytania ofertowego,

-      oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 pkt 5-7 Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5,

-      dowody potwierdzające należyte wykonania robót budowalnych, np. referencje od minimum jednego podmiotu potwierdzające prawidłowe wykonanie robót, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3) Zapytania ofertowego,

-      pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzającej prawo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 22.09.2020 r. do godziny 9.00 na ww. adres.
 2. Ofertę należy opisać następująco: „Oferta handlowa na roboty budowlane zakresie terminali kolejowychna stacji kolejowej Zamość – Bortatycze”, postępowanie nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS
  1. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać droga pocztową lub kurierem, przy czym oferta winna wpłynąć do Zamawiającego przed terminem wskazanym w ust. 5 niniejszego Rozdziału. Oferty złożone po tym terminie nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.09.2020 r. o godzinie 9.15. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Robert Pietrowski - Dyrektor, Mieczysław Sędzikowski. W razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Wiceprezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Mieczysław Sędzikowski. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu. 
  3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
  4. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków, informując jednocześnie, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty, jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty. 

 

Rozdział 8. Opis sposobu obliczenia ceny:

 

 1. Od Wykonawcy wymaga się określenia ceny ryczałtowej netto i brutto z wyszczególnieniem należnego podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa uwzględnia całość zamówienia i wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia.
 2. Jeśli przedmiot zamówienia objęty jest cłem, musi ono zostać doliczone przez Wykonawcę do ceny oferty.
 3. Oferowana cena ryczałtowa jest ostateczna i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego (zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego).
 4. Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
 5. Cena oferty winna zawierać wycenę całości zamówienia, tj. wskazanie ceny jednostkowej za realizację całego przedmiotu zamówienia, a więc wszystkich robót budowlanych wraz z kosztami niezbędnymi do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. 
 6. Cenę należy wskazać w Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz dodatkowo do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389). Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony zgodnie z załączonym przedmiarem robót (Załącznik nr 1).
 7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Odbiorcy obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Odbiorca w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Odbiorcę czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Odbiorcy obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) robót, których realizacja będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

Rozdział 9. Warunki zmiany umowy:

 

 1. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT).
 2. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 
 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej pod rygorem jej nieważności w postaci aneksu.
 4. Zmiany w zakresie końcowego terminu realizacji zamówienia są dopuszczalne w sytuacji, w której konieczność zmiany będzie wynikała z okoliczności obiektywnych i niezależnych od stron umowy, powodujących niemożliwość wykonania umowy w określonym w umowie terminie.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w sytuacjach przewidzianych w treści Sekcji 6.5.2. pkt. 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz przewidzianych w Rozdziale 6.5.2. pkt 17) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. 

 

Rozdział 10. Kryteria oceny oferty

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
  z dalszej oceny):
  1. kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego 
  2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym 
  3. Kryteria oceny oferty (w nawiasie podano wagi):
   1. oferowana cena (80%)
   2. termin realizacji zamówienia (20%)

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

Kryterium 1 – Cena

80

2.

Kryterium 2 – Termin realizacji zamówienia

20

SUMA

100

 

 

 

 

Cena:

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, 

a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

 

Liczba punktów oferty = 

cena oferty najniższej x 80

cena oferty ocenianej

 

 

 

Termin realizacji zamówienia:

W kryterium „Termin realizacji zamówienia” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia to dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Porównanie ofert nastąpi na podstawie danych wskazanych w treści Formularza ofertowego. W przypadku wskazania terminu wariantowego (uzależnianego przez oferenta od czynników innych niż wskazanych w treści zapytania, dookreślanych w ofercie), pod uwagę będzie brana deklarowana najpóźniejsza data dostawy wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania.

Skala ocen:

-        20 punktów: za najkrótszy termin wykonania zamówienia

-        0 punktów otrzymają oferty przewidujące okres realizacji prac 12 miesięcy lub dłuższy

-        za każdy miesiąc krótszego niż 12 miesięcy terminu realizacji zamówienia przyznawane będzie 5 punktów, z zachowaniem maksymalnej sumy 20 punktów możliwych do uzyskania.

 

 

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem średniego kursu NBP aktualnego na dzień publikacji zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności. 

 

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. uzyska najwyższy bilans punktów w zastosowanych kryteriach oceny ofert. Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy, jak również zostanie umieszczona w Bazie Konkurencyjności. Zamawiający poinformuje każdego z uczestników postępowania pisemnie na wskazany adres e-mail o jego wyniku. 

 

 

Rozdział 11: Informacje dodatkowe: 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów. W przypadku ich nieuzupełnienia oferta nie będzie uwzględniana w postępowaniu przy ocenie i badaniu. Wezwanie do uzupełnienia dokumentu może nastąpić jednokrotnie na etapie oceny ofert złożonych w postępowaniu.
 2. Zamawiający nie rozpatruje oferty w stosunku do której podczas badania i oceny stwierdzi występowanie następujących okoliczności:

a)   Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,

b)   Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c)   Zawiera rażąco niską cenę lub koszt – co zostało poprzedzone wcześniejszymi wyjaśnieniami Wykonawcy złożonymi na wezwanie Zamawiającego,

d)   Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

e)   Zawiera błędy w obliczeniu ceny,

f)    Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest podać odpowiednie dane w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 
 2. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Mieczysław Sędzikowski: +48 502854036, e-mail: mieczyslaw.sedzikowski@atstorun.pl
 3. Wykonawcy mogą składać zapytania do treści Zapytania ofertowego, Zamawiający udzieli wyjaśnień, zamieszczając odpowiedzi na stronie internetowej, na której umieszczono Zapytanie ofertowe oraz w Bazie Konkurencyjności. 
 4. Stosownie do zapisów Wytycznych, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, informując o tym Wykonawców w sposób taki sam, w jaki zostało upublicznione Zapytanie ofertowe. 
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji wykonawcy mogą wykazywać wspólnie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, natomiast brak podstaw do wykluczenia - w tym brak powiązań z zamawiającym - wykazuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna (każdy z wykonawców składa osobno w swoim imieniu oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 w zakresie dotyczącym braku powiązań).
 6. Odwołania należy składać w formie pisemnie w języku polskim lub angielskim w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu. Weryfikacja odwołań w spółce Laude Smart Intermodal S.A. następuje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania. Informacja dotycząca odwołania zostanie przekazana Oferentowi w formie pisemnej.

 

Rozdział 12: Informacje o unieważnieniu postępowania:

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie. 
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.
 3. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką może on przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Rozdział 13: Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

 1. 1.     administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający, tj. Laude Smart Intermodal S.A.;
 2. 2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Roboty budowlane w zakresie terminali kolejowych na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze“ - postępowanie nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS;
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad udostępniania informacji publicznych ora art. 96 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku objęcia niniejszego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE - przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Zamawiającym a właściwym organem;
 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:
  1. a.     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. b.     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  3. c.     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;  
  4. d.     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     nie przysługuje Pani/Panu:

 1. a.      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. b.      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. c.       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe- ZAMOŚĆ BUDOWLANKARP 

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót

Załącznik nr 2 – Pozwolenie na budowę wraz z mapką sytuacyjną terenu pod inwestycje-ATS

Załącznik nr 2 – Pozwolenie na budowę wraz z mapką sytuacyjną terenu pod inwestycje-Laude

Załącznik nr 2 – Pozwolenie na budowę wraz z mapką sytuacyjną terenu pod inwestycje-mapka1

Załącznik nr 2 – Pozwolenie na budowę wraz z mapką sytuacyjną terenu pod inwestycje-mapka2

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

 

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          Marcin Witczak 

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                          Laude Smart Intermodal S.A.

 

 

Komunikat z dnia 10.08.2020 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ 200 SZTUK NADWOZI WYMIENNYCH (SWAP BODY) O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.D/3.2/POIS – INFROMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU  

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta i że zakończyło weryfikację oferty złożonej przez firmę <> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 222304, Białoruś, obw. Miński, Mołodieczno, ul. Welikij Gostiniec 31A, NIP: 808001751, Republika Białorusi, w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe. Po dokonaniu uzupełnień złożona oferta jest ofertą kompletną i spełniła wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.D/3.2/POIS. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

 

Nazwa wybranego Wykonawcy: <> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Adres siedziby Wykonawcy: 222304, Białoruś, obw. Miński, Mołodieczno, ul. Welikij Gostiniec 31A

 

Data wpływu oferty: 16.07.2020

 

Data złożenia uzupełnienia oferty: 04.08.2020

 

Wartość oferty brutto: 2.560.000,00 Euro brutto, 2.560.000,00 Euro netto

 

Termin realizacji: 120 dni od dnia zawarcia umowy jednakże nie później niż do 28.02.2021.

 

Informacje o wybranym Wykonawcy opublikowane zostaną w Bazie Konkurencyjności i na stronie Zamawiającego.

 

Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

komunikat z 10.08.2020

 

Komunikat z dnia 16.07.2020 r.         

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ 200 SZTUK NADWOZI WYMIENNYCH (SWAP BODY) O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.D/3.2/POIS – INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH OFERT, OFERENTACH KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W TERMINIE, CENACH ORAZ TERMINACH WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z upłynięciem w dniu 16.07.2020 roku o godz. 16.00 terminu składania ofert , w ramach Zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.D/3.2/POIS pn. „ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ 200 SZTUK NADWOZI WYMIENNYCH (SWAP BODY)” realizowanego w ramach projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów szerokotorowych” (POIS.03.02.00-00-0030/18).złożono w terminie następujące oferty:

 

 

Numer oferty

Nazwa Oferenta 

Cena za przedmiot zamówienia 

Termin wykonania zamówienia 

1.

<> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 222304, Białoruś, obw. Miński, Mołodieczno, ul. Welikij Gostiniec 31A, NIP: 808001751, Republika Białorusi

2560000,00 Euro netto

120 dni liczonych od dnia zawarcia umowy

 

Serdecznie dziękujemy za złożenie ofert. O wynikach weryfikacji ofert pod kątem formalnym i merytorycznym oraz o wynikach postępowania zostaniecie Państwo poinformowani w osobnym komunikacie. 

komunikat 16.07.2020

 

Komunikat z dnia 25.06.2020 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 200 SZTUK NADWOZI WYMIENNYCH (SWAP BODY) O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.D/3.2/POIS  – PRZEDŁUŻENIE NABORU OFERT

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku informacjami od potencjalnych oferentów dotyczącymi braku możliwości złożenia oferty w wyznaczonym pierwotnie terminie, Zamawiający podejmuje decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 16.07.2020.   

 

Plik do pobrania

Zapytanie ofertowe w formacie edytowalnym. 

komunikat z dnia 25.06.2020

 

Komunikat z dnia 23.06.2020 r. o Mechanizmie umożliwiającym sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 

Toruń, 23.06.2020 r.

Laude Smart Intermodal S.A. jako beneficjent projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego pt.:

„Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (umowa o dofinansowanie nr: POIS.03.02.00-00-0031/18 -00)

informuje, że w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją w/w projektów. W związku 
z powyższym udostępniamy i informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z  formularza umieszczonego na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

-komunikat z 23.06.2020

 

 

 

Komunikat z dnia 02.06.2020 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ NA DOSTAWĘ 5 SZTUK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH TYPU REACHSTACKER O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.ABC/3.2/POIS – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w zapytaniu ofertowym wpłynęły 3 oferty i że zakończono weryfikację ofert złożonych przez następujące podmioty:

OFERTA NR 1 – CARGOTEC POLAND SP. Z O.O. – data i godzina wpłynięcia oferty: 22.05.2020 godz. 10.48, cena oferty: 2398500,00 Euro, okres wykonania zamówienia: 7 miesięcy

OFERTA NR 2 - SANY EUROPE GMBH - data i godzina wpłynięcia oferty: 22.05.2020 godz.11.08, cena oferty: 1629430,00 Euro, okres wykonania zamówienia: 3 miesiące

OFERTA NR 3 - Zeppelin Polska Sp. z o.o. - data i godzina wpłynięcia oferty: 22.05.2020 godz.15.56, cena oferty:2448315,00 Euro, okres wykonania zamówienia: 9 miesięcy

 

 

Po dokonaniu weryfikacji formalnej i merytorycznej ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonano wyboru dostawcy CARGOTEC POLAND SP. Z O.O., (adres: ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard, Polska). Złożona oferta jest ofertą kompletną i spełniła wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.ABC/3.2/POIS. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

 

Nazwa wybranego Wykonawcy: CARGOTEC POLAND SP. Z O.O.

 

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard, Polska

 

Data wpływu oferty: 22.05.2020 godz. 10.48

 

Wartość oferty netto: 1950000,00 EURO, 8 828 820,00 PLN (kurs euro z dnia 21.04.2020 - 4,5276 PLN)

 

Wartość oferty brutto: 2398500,00 EURO, 10 859 448,60 PLN (kurs euro z dnia 21.04.2020 - 4,5276 PLN)

 

Termin realizacji: 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Informacje o wybranym Wykonawcy opublikowane zostaną w Bazie Konkurencyjności i na stronie Zamawiającego.

 

Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

 

INFORMACJA O ODRZUCONYCH OFERTACH:

 

OFERTA NR 2 - SANY EUROPE GMBH - data i godzina wpłynięcia oferty: 22.05.2020 godz.11.08, cena oferty: 1629430,00 Euro, okres wykonania zamówienia: 3 miesiące – oferta odrzucona ze względów formalnych, oferta nie spełniła kryteriów dopuszczających: Kryterium a. kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego oraz Kryterium b. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym w zakresie specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń. Przedstawione w ofercie urządzenia nie spełniają wymogów technicznych wskazanych w zapytaniu ofertowym oraz oferta została podpisana przez osobę nieuprawnioną. 

 

OFERTA NR 3 - Zeppelin Polska Sp. z o.o. - data i godzina wpłynięcia oferty: 22.05.2020 godz.15.56, cena oferty:2448315,00 Euro, okres wykonania zamówienia: 9 miesięcy – oferta odrzucona ze względów formalnych, oferta nie spełniła kryteriów dopuszczających: Kryterium a. kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego oraz Kryterium b. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Oferta podpisana została przez osobę nieuprawnioną.

-komunikat o roztrzygnięciu 2.06.2020

 

Toruń, 20.05.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych (swap body)

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

Numer referencyjny postępowania: 01/2020/proj.D/3.2/POIS

 

 

Szacunkowa wartość zamówienia: 

Szacunkowa wartość zamówienia – 11 000 000,00 PLN netto , 2551198,90 EUR

Szacunkowa wartość 1 sztuki – 55000,00 PLN netto, 12755,99 EUR

(średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych - 4,3117 zł/Euro)

 

KOD CPV: 34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Podstawę prawną postępowanie stanowią zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE.

Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej Laude Smart Intermodal S.A. www.laude.pl w zakładce Firma – Ogłoszenia oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane będzie w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zakupione nadwozia wymienne będą elementami projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów szerokotorowych” (POIS.03.02.00-00-0030/18). 

Zakup przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania  będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

Rozdział 1. Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk nadwozi wymiennych 40’. 
  1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
  2. Dostarczone nadwozia wymienne mają przyczynić się do rozwoju  transportu intermodalnego -  uruchomienie nowych tras.
  3. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania:

 

Niezbędne funkcjonalności:

 

- możliwość przenoszenia za pomocą dźwigów, wózków widłowych, suwnic lub  nośników kontenerowych 

- łączenie funkcji środka transportu z rolą mobilnego modułu magazynowego

- realizacja koncepcji zręcznej, zwinnej logistyki (koncepcja przedsiębiorstwa sprawnego)

- redukcja kosztów magazynowania, zwiększenie elastyczności logistyki

- zwiększona kubatura w odniesieniu do standardowej naczepy

 

Parametry konstrukcji:

 

- nadwozia wymienne 40’ 

- długość 12192mm

- wysokość zewnętrzna  2896mm

- wysokość załadunkowa min 2650mm

- zabudowa sztywna stalowa z drzwiami

- ładowność minimum 35 europalet

- ładowność minimum 35 ton

 

 1. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca na etapie składania oferty oświadczy, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:

-      Ogólne rysunki nadwozia wymiennego

-      instrukcja eksploatacji

-      świadectwo uznania

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego minimalne wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych do opisanych w Zapytaniu ofertowym bądź rozwiązań lepszych technicznie i jakościowo i jednocześnie spełniających minimalne wymagania Zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. 
  W przypadku uchybienia temu obowiązkowi -  oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego oznakowania nadwozi naklejką/tablicą informacyjną umieszczoną po obu stronach nadwozi opracowaną w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonaną z materiału zapewniającego czytelność informacji przez okres minimum 6 lat. 
 3. Odbiór techniczny przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego, na warunkach określonych w umowie i będzie miał miejsce w siedzibie Wykonawcy.

 

 

Rozdział 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1) Sytuacja podmiotowa:

Warunek

W postępowaniu może wziąć udział podmiot wobec którego nie zachodzą podstawy do wykluczenia do z udziału w postępowaniu. 

Opis sposobu dokonywania oceny:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zamawiający żąda:

 1. jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Warunek:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o treści wskazanej w formularzu ofertowym.

 

3) Doświadczenie wykonawcy:

Warunek:

Wykonawca winien wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej 1 dostawę nadwozi wymiennych, które uzyskały uznanie lub certyfikat PRS lub Lloyd lub równoważny. 

Opis sposobu dokonywania oceny:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże realizację ww. 1 dostawy i złoży wraz z ofertą dowody potwierdzające należyte wykonania co najmniej jednej dostawy, np. referencje od podmiotu (odbiorcy dostaw) potwierdzające prawidłowe wykonanie dostawy nadwozi wymiennych, które uzyskały uznanie lub certyfikat PRS lub Lloyd. Dane dotyczące zrealizowanych dostaw należy wskazać w oświadczeniu, którego treść stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

 

 

4) W celu wykazania, że oferowany przedmiot spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:

-      Oświadczenia o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 5 Zapytania ofertowego  wraz z przedmiotem zamówienia – nadwoziami wymiennymi. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie na etapie oceny ofert. Dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty zawierające takie oświadczenie. 

-      Oświadczenia o akceptacji warunków umowy – Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie na etapie oceny ofert. Dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty zawierające takie oświadczenie. Wzór umowy dostawy stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego i jest dostępny po kliknięciu w link na końcu zapytania. 

-      Harmonogramu dostaw przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 28.02.2021. r. Przedłożony przez Wykonawcę w ofercie harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy, w oparciu o który będą realizowane dostawy poszczególnych partii przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów cząstkowych określonych w harmonogramie z zastrzeżeniem, że dokonywane zmiany terminów nie mogą prowadzić do wydłużenia końcowego terminu realizacji umowy - tj. nie mogą prowadzić do wydłużenia terminu realizacji po 28.02.2021r. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów bądź oświadczeń, o których mowa w niniejszym Rozdziale. 

Ocena w systemie: 0-1, gdzie 0 oznacza niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, a 1 – spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 4. Informacja na temat zakresu wykluczenia:

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

 

Rozdział 5. Termin realizacji zamówienia,  warunki dostawy oraz warunki płatności:

 1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 28.02.2021 r.
 2. Realizacja dostaw będzie odbywała się w oparciu o harmonogram, o którym mowa w Rozdziale 3, pkt. 4), tiret trzeci, załączony przez Wykonawcę do oferty i stanowiący następnie załącznik do umowy, z zastrzeżeniem ust. 1. Harmonogram dostaw stanowi Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
 3. Miejsce dostawy: terminal przeładunkowy w Sosnowcu, woj. śląskie, 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna. Dostawa odbędzie się na warunkach CIP Incoterms 2010. Dostawa ma obejmować transport do miejsca przeznaczenia.
 4. Za dzień wykonania umowy przyjmuje się dzień przekazania ostatniego nadwozia do Inspekcji, zgodnie z warunkami określonymi w treści umowy.
 5. Warunki płatności ustala się następująco: 

-      Płatności będą przekazywane sukcesywnie w terminie 14 dni od dnia odbioru technicznego danej partii nadwozi wymiennych i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, aż do uiszczenia w sumie kwoty odpowiadającej całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.

-      Istniej możliwość wypłaty zaliczki do wysokości 50% wartości zamówienia w terminie 21 dni od podpisania umowy. Przed wypłatą zaliczki dostawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczyć gwarancje bankową wystawioną przez Polski Bank zaakceptowany przez Odbiorcę, lub w przypadku wystawienia gwarancji przez Bank zagraniczny która zostanie zaakceptowana i potwierdzona przez wybrany przez odbiorcę Polski Bank lub zatwierdzona i potwierdzona przez Odbiorcę. Koszty potwierdzenia pokrywa Zamawiający.

 

Pozostałe zasady dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

 

 

Rozdział 6. Termin związania ofertą.

 1. Termin związania ofertą wynosi w przedmiotowym postępowaniu 90 dni i liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.
 2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Stosowne oświadczenie dotyczące terminu związania ofertą zawarte jest w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów oceny oferty) niezwłocznie od rozstrzygnięcia postępowania oraz podpisania protokołu z wyboru ofert. Protokół z wyboru ofert zostanie podpisany nie później niż 30 dni od zakończenia terminu naboru ofert i będzie dostępny w siedzibie Zamawiającego. 
 4. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy, sporządzonej na podstawie wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

 

Rozdział 7. Opis sposobu  przygotowania ofert

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w związku z czym oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia. 
 3. Dopuszcza się wyłącznie formę pisemną składania ofert. Dopuszcza się oferty sporządzone w języku polskim oraz języku angielskim. 
 4. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać następujące dokumenty:

-      Formularz ofertowy złożony zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami,

-      Wypełnione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego,

-      dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1) Zapytania ofertowego,

-      oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 5 Zapytania ofertowego  wraz z przedmiotem zamówienia – nadwoziami wymiennymi. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3,

-      dowody potwierdzające należyte wykonania dostaw, np. referencje od trzech podmiotów (odbiorców dostaw) potwierdzające prawidłowe wykonanie dostaw, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3) Zapytania ofertowego,

-      Harmonogram dostaw przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 4) Zapytania ofertowego -Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

-      pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzającej prawo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile uprawnienie do nie wynika z dokumentu rejestrowego.

 1. 5.    Ofertę należy złożyć na adres mailowy janusz.gorski@laude.pl w terminie do dnia 25.06.2020 r. do godziny 16.00 na ww. adres. 
 2. Ofertę należy złożyć poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail janusz.gorski@laude.pl zeskanowanej, parafowanej i podpisanej oferty wraz z zeskanowanymi, parafowanymi i podpisanymi załącznikami. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty jako plików o standardowych rozszerzeniach, czyli .pdf lub .jpeg. Maksymalna wielkość przekazywanej drogą mailową oferty wraz z załącznikami to 45MB.
 3. Wiadomość elektroniczną e-mail należy opisać w tytule następująco: „Oferta handlowa na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych”, postępowanie nr 01/2020/proj.D/3.2/POIS
 4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę/Oferenta do potwierdzenia (np. telefonicznie) po wysłaniu oferty pocztą elektroniczną, czy ta oferta dotarła pod wskazany adres e-mail.
  1. O wpłynięciu oferty decydować będzie data i godzina wpływu oferty na serwer Zamawiającego. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.
  2. Po upłynięciu terminu składania ofert Zamawiający na adresy poczty elektronicznej wskazane w ofertach wyśle informację o ilości złożonych ofert, oferentach którzy złożyli oferty w terminie, cenach oraz terminach wykonania zamówienia.  
  3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
  4. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty. 

 

Rozdział 8. Opis sposobu obliczenia ceny:

 

 1. 1.     Od Wykonawcy wymaga się określenia ceny ryczałtowej netto i brutto z wyszczególnieniem należnego podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa uwzględnia całość zamówienia i wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia.
 2. 2.     Jeśli przedmiot zamówienia objęty jest cłem musi ono zostać doliczone przez Wykonawcę do ceny oferty.
 3. 3.     Oferowana cena ryczałtowa jest ostateczna i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego (zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego).
 4. 4.     Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
 5. 5.     Cena oferty winna zawierać wycenę całości zamówienia, tj. wszystkich nadwozi wymiennych oraz wskazanie ceny jednostkowej jednej sztuki - jednego nadwozia wymiennego. 
 6. 6.     Cenę należy wskazać w Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 7. 7.     Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Odbiorcy obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Odbiorca w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Odbiorcę czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Odbiorcy obowiązku podatkowego , wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

Rozdział 9. Warunki zmiany umowy:

 

 1. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT).
 2. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami. 
 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej pod rygorem jej nieważności w postaci aneksu.
 4. Umowa może zostać zmieniona w zakresie zmiany adresu dostawy nadwozi wymiennych, wyłącznie gdy zmiana zostanie zadeklarowana przez zamawiającego z uwagi na zmianę lokalizacji projektu.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany terminów realizacji dostaw poszczególnych partii przedmiotu zamówienia wskazanych w harmonogramie, przy czym nie jest możliwa zmiana terminu (wydłużenie) wskazanego jako końcowy termin realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem Rozdziału 3 pkt 4) tiret 3, tj. możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia najpóźniej do dnia   28.02.2021 r.
 6. Zmiany w zakresie końcowego terminu realizacji zamówienia są dopuszczalne w sytuacji, w której konieczność  zmiany będzie wynikała z okoliczności obiektywnych i niezależnych od stron umowy, powodujących niemożliwość wykonania umowy w określonym w umowie terminie.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w sytuacjach przewidzianych w treści Sekcji 6.5.2. pkt. 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz przewidzianych w Rozdziale 6.5.2. pkt 17) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. 

 

Rozdział 10. Kryteria oceny oferty

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
  z dalszej oceny):
  1. kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego 
  2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym 
  3. Kryteria oceny oferty (w nawiasie podano wagi):
   1. oferowana cena (80%)
   2. termin realizacji zamówienia (20%)

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

 

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

Kryterium 1 – Cena

80

2.

Kryterium 2 – Termin realizacji zamówienia

20

SUMA

100

 

 

 

 

Cena:

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, 

a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

 

Liczba punktów oferty = 

cena oferty najniższej x 80

cena oferty ocenianej

 

 

 

 

Termin realizacji zamówienia:

W kryterium „Termin realizacji zamówienia” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia to dzień przekazania ostatniego nadwozia wymiennego  do Inspekcji (odbioru technicznego), zgodnie z warunkami określonymi w treści umowy. Porównanie ofert nastąpi na podstawie danych wskazanych w treści Formularza ofertowego. W przypadku wskazania terminu wariantowego (uzależnianego przez oferenta od czynników innych niż wskazanych w treści zapytania, dookreślanych w ofercie), pod uwagę będzie brana deklarowana najpóźniejsza data dostawy wskazana w  Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania.

Skala ocen:

- 20 punktów: za najkrótszy termin wykonania zamówienia

- za każdy dzień późniejszego wykonania dostawy w porównaniu do oferty z najkrótszym terminem wykonania zamówienia odpowiednio (minus) -1 punkt za każdy dzień wydłużający termin.

- 0 punktów otrzyma oferta z terminem wykonania zamówienia 20 dni dłuższym w porównaniu z ofertą z najkrótszym terminem wykonania zamówienia. 

 

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem średniego kursu NBP aktualnego na dzień publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej DUUE i bazie konkurencyjności. 

 

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. uzyska najwyższy bilans punktów w zastosowanych kryteriach oceny ofert. Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy, jak również zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności. Zamawiający poinformuje każdego z uczestników postępowania pisemnie na wskazany adres e-mail o jego wyniku. Zamawiający opublikuje również ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w DUUE. 

 

Rozdział 11: Informacje dodatkowe: 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów. W przypadku ich nieuzupełnienia oferta nie będzie uwzględniana w postępowaniu przy ocenie i badaniu. Wezwanie do uzupełnienia dokumentu nastąpi jednokrotnie na etapie oceny ofert złożonych w postępowaniu.
 2. Zamawiający nie rozpatruje oferty w stosunku do której podczas badania i oceny stwierdzi występowanie następujących okoliczności:

a)   Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,

b)   Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c)   Zawiera rażąco niską cenę lub koszt – co zostało poprzedzone wcześniejszymi wyjaśnieniami Wykonawcy złożonymi na wezwanie Zamawiającego,

d)   Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

e)   Zawiera błędy w obliczeniu ceny,

f)    Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest podać odpowiednie dane w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 
 2. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Janusz Górski nr telefonu: +48566190789 / 501 871 005 e-mail: janusz.gorski@laude.pl
 3. Wykonawcy mogą składać zapytania do treści Zapytania ofertowego, Zamawiający udzieli wyjaśnień, zamieszczając odpowiedzi na stronie internetowej, na której umieszczono zapytanie ofertowego oraz w bazie konkurencyjności. 
 4. Stosownie do zapisów Wytycznych, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, informując o tym Wykonawców w sposób taki sam w jaki zostało upublicznione Zapytanie ofertowe. 
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji wykonawcy mogą wykazywać wspólnie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, natomiast brak podstaw do wykluczenia - w tym brak powiązań z zamawiającym - wykazuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna (każdy z wykonawców składa osobno w swoim imieniu oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 w zakresie dotyczącym braku powiązań).
 6. Odwołania należy składać w formie pisemnie w języku polskim lub angielskim w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu. Weryfikacja odwołań w spółce Laude Smart Intermodal S.A. następuje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania. Informacja dotycząca odwołania zostanie przekazana Oferentowi w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Rozdział 12: Informacje o unieważnieniu postępowania:

 

 1. 1.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie. 
 2. 2.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.
 3. 3.     Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką może on przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Rozdział 13: Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

 1. 1.     administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający, tj. Laude Smart Intermodal S.A.;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. Dostawa 200 sztuk nadwozi wymiennych“ - postępowanie nr 01/2020/proj.D/3.2/POIS;
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad udostępniania informacji publicznych ora art. 96 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku objęcia niniejszego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE - przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Zamawiającym a właściwym organem;
 5. 6.    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;   
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;  
  4. d.     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     nie przysługuje Pani/Panu:

 1. a.                     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. b.                     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. c.      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 - Oświadczenie;

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów;

Załącznik nr 4 - Wzór umowy;

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych;

Załącznik nr 6 – Wzór harmonogramu dostaw

zapytanie ofertowe

Z poważaniem

Marcin Witczak 

Prezes Zarządu

Laude Smart Intermodal S.A.

 

Komunikat z dnia 20.05.2020 r.         

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 5 SZTUK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH TYPU REACHSTACKER O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.ABC/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 19.05.2020.

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniem, które wpłynło do Zamawiającego w dniu 19.05.2020 wniesionym do Zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker” w ramach projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” (POIS.03.02.00-00-0028/18), projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004) oraz projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (POIS.03.02.00-00-0031/18).pragnie po zasięgnięciu opinii i weryfikacji technicznej odnieść się do zadanego pytania w sposób następujący:

 

 

Pytanie nr 1. –  Prosimy o dopisanie zdania do par. 8a wzoru umowy następujących treści:

W każdym przypadku odpowiedzialność Dostawcy za szkody ogranicza się do wysokości 25% (dwadzieścia  pięć procent) łącznej Ceny netto 5 Urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu. 

 

 

Plik do pobrania

Załącznik nr 4 – wzór umowy z dnia 20.05.2020

komunikat 20.05.2020

 

 

Komunikat z dnia 19.05.2020 r.          

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 5 SZTUK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH TYPU REACHSTACKER O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.ABC/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 18.05.2020.

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 18.05.2020 wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker” w ramach projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” (POIS.03.02.00-00-0028/18), projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004) oraz projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (POIS.03.02.00-00-0031/18).pragnie po zasięgnięciu opinii i weryfikacji technicznej odnieść się do zadanych pytań w sposób następujący:

 

 

Pytanie nr 1. – W związku z pandemią COVID-19 i bardzo trudnym oraz czasochłonnym kontaktem ze zlokalizowaną poza granicami Polski fabryką produkującą oferowane przez nas wózki typu Reach Stacker, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni, tj. do 05.06.2020r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu. Zamawiający dostosował procedurę składania ofert do możliwości jej realizacji w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19.

 

Pytanie nr 2 – Czy zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń typu Reachstacker z silnikiem o mocy 265 KW spełniającego normę emisji spalin stage IV wg. Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1628/2016?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie urządzenia zgodnego z nieaktualną normą emisji spalin. 

 

Pytanie nr 3 – Czy możliwa jest zmiana zapisów par.5 ust.9 zapisów umowy? Proponujemy :

„W przypadku nieprzystąpienia Odbiorcy do odbioru końcowego w terminie 1 miesiąca od daty odbioru technicznego, urządzenie typu reachstacker będące przedmiotem odbioru uznaje się za odebrane a dostawę za należycie zrealizowaną”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

 

Pytanie nr 4 - Prosimy o dopisanie zdania do par. 8a wzoru umowy – „W każdym przypadku odpowiedzialność Dostawcy za szkody ogranicza się do wysokości 20% (dwadzieścia  procent) łącznej Ceny netto 5 Urządzeń.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 5 - Uprzejmie prosimy o możliwość złożenia oferty w EURO oraz przy ewentualnym wyborze naszej firmy do zawarcia umowy w EURO.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Obecna treść zarówno zapytania ofertowego, oferty jak i wzór umowy dają możliwość złożenia oferty i zawarcia umowy w walucie Euro. 

 

Pytanie nr 6 - Prosimy o dodanie  ust. 7 w par. 10: Strony umowy mają świadomość, że COVID-19 (potocznie: koronawirus) został ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia jako światowa pandemia dnia 11 marca 2020 roku. Ogłoszenie to może mieć wpływ na wywiązanie się z umowy i jej wykonanie. W przypadku gdy Koronawirus będzie miał wpływ na realizację niniejszej umowy przez Dostawcę, Odbiorca będzie o tym powiadomiony niezwłocznie w formie pisemnej.  Dostawca otrzyma poprzez to prawo do rozsądnego przedłużenia terminu dostawy lub realizacji warunków niniejszej umowy bez rygoru zapłaty kar umownych oraz ewentualnego odstąpienia Odbiorcy od umowy lub jej części jak wg niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Sytuacja związana z obowiązywaniem stanu epidemii spełniają przesłanki ujętej w umowie „siły wyższej”. 

 

Plik do pobrania

Załącznik nr 4 – wzór umowy z dnia 19.05.2020

Komunikat z 19.05.2020

 

Komunikat z dnia 12.05.2020 r.          

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 5 SZTUK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH TYPU REACHSTACKER O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.ABC/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 12.05.2020.

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.05.2020 wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker” w ramach projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” (POIS.03.02.00-00-0028/18), projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004) oraz projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (POIS.03.02.00-00-0031/18)., pragnie po zasięgnięciu opinii i weryfikacji technicznej odnieść się do zadanych pytań w sposób następujący:

 

 

Pytanie nr 1. – Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z listy wymagań technicznych zapisu:

-  możliwość wprowadzenia kontenera w wibrację w trakcie operacji przeładunku kontenera z jednego środka transportu na inny (ruch udarowy), układ wibracyjny mimośrodowy, min 1500 obrotów na minutę każdy silnik, sterowanie z kabiny;

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu wymagania technicznego. Zapis ten stosowany był przy poprzednim postępowaniu. Zastosowanie takiego urządzenia wynika ze specyfiki towarów przewożonych przez Zamawiającego w przeładowywanych kontenerach przymarzających do ścian w okresie zimowym.

 

Pytanie nr 2. - Prosimy o dopuszczenie silnika wysokoprężnego o mocy 240 kW.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę uznając ją za rozwiązanie równoważne.  

 

Pytanie nr 3. - Prosimy o dopuszczenie licznika kontenerów bez rozróżnienia ich typu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę uznając ją za rozwiązanie równoważne.  

 

Pytanie nr 4. - Prosimy o dopuszczenie niemrugających świateł stop podczas cofania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę uznając ją za rozwiązanie lepsze lub równoważne.  

 

Pytanie nr 5. - Prosimy o dopuszczenie 4 haków w narożnikach chwytnika do przewożenia innych niż kontenery ładunków o nośność haków – 11,5 ton/ hak.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę uznając ją za rozwiązanie równoważne.  

 

Pytanie nr 6. - Prosimy o dopuszczenie dodatkowego wyświetlacza do systemu wizyjnego (kamery na chwytni).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie dodatkowego elementu pod warunkiem spełnienia w tym zakresie wymagań minimalnych wskazanych w zapytaniu ofertowym.

 

Pytanie nr 7. - Prosimy o dopuszczenie wspólnego zbiornika oleju hydraulicznego dla układu hamulców i hydrauliki roboczej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane uznając wskazane rozwiązanie za rozwiązanie równoważne. 

 

Plik do pobrania

Zapytanie ofertowe – wersja z dnia 12.05.2020

komunikat 12.05.2020

Komunikat z dnia 28.04.2020 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP SYSTEMU TELEMATYCZNEGO/SATELITARNEGO O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.A/3.2/POIS – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta i że zakończyła się weryfikacja ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. W przedmiotowym zapytaniu wpłynęły następujące oferty:

 • OFERTA NR 1 - MERITUS SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jana Kochanowskiego 47 lok., 44 01-864 Warszawa.

 

Złożone oferty są ofertami kompletnymi i spełniły wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.A/3.2/POIS. W ramach postępowania wybrana została jedna oferta. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

 

Nazwa wybranego Wykonawcy: MERITUS SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Jana Kochanowskiego 47 lok. 44, 01-864 Warszawa

 

Data wpływu oferty: 21.04.2020

 

Wartość oferty netto: 1.080.000,00 PLN

 

Wartość oferty brutto: 1.328.400,00 PLN

 

Termin realizacji: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Informacje o wybranym Wykonawcy opublikowane zostaną w Bazie Konkurencyjności i na stronie Zamawiającego.

 

Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

 

Z poważaniem, 

Janusz Górski

1. kominukat2 z dnia 28.04.2020

 

 

 

Komunikat z dnia 28.04.2020 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 5 SZTUK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH TYPU REACHSTACKER O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.ABC/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z DNIA 27.04.2020. 

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 27.04.2020 r. wniesionym do Zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.ABC/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker” w ramach projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” (POIS.03.02.00-00-0028/18), projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004) oraz projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (POIS.03.02.00-00-0031/18), pragnie po weryfikacji odnieść się do zadanych pytań w sposób następujący:

 

 

Pytanie z dnia 27.04.2020:

Pytanie nr 1.

W związku z powyższym zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy 5 sztuk Reachstackerów proszę o informację, skąd mogę pobrać pełną treść zapytania oraz czy można otrzymać od Państwa treść takiego zapytania w języku angielskim lub niemieckim?.

 

Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na pytanie wskazuje, iż postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności. Podstawę prawną postępowanie stanowią zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Laude Smart Intermodal S.A. www.laude.pl w zakładce Firma – Ogłoszenia oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane będzie w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (numer ogłoszenia 1242324) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy linki do ogłoszeń:

 

http://www.laude.pl/pl/kat_1,53_Ogloszenia.html

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1242324

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183740-2020:TEXT:PL:HTML

 

Ponadto pragniemy poinformować, iż ogłoszenie zostało opublikowane w jednym z języków UE i ewentualne tłumaczenia zapytania ofertowego pozostają po stronie potencjalnego oferenta.  

1.komunikat1 z 27.04.20

 

 

 

     Toruń, 21.04.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker

(dopuszcza się wyłącznie nowe urządzenia dźwigowe typu reachstacker)

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

Numer referencyjny postępowania: 01/2020/proj.ABC/3.2/POIS

Szacunkowa wartość zamówienia za sztukę – 1.827.729,63 PLN netto, 423.900,00 EUR (średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych - 4,3117 zł/euro), Łącznie 2.119.500,00 EUR, 9.138.648,15 PLN (średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych - 4,3117 zł/euro)

 

KOD CPV: 42414000-1 - Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Podstawę prawną postępowanie stanowią zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE.

Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej Laude Smart Intermodal S.A. www.laude.pl w zakładce Firma – Ogłoszenia oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane będzie w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zakupione urządzenia dźwigowe typu reachstacker będą elementami projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” (POIS.03.02.00-00-0028/18), projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004) oraz projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (POIS.03.02.00-00-0031/18).

Zakup przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Rozdział 1. Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker.
 2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
 3. Dostarczone urządzenia dźwigowe mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego – wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych.
 4. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania:

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

 

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń dźwigowych typu reachstacker wyłącznie fabrycznie nowych, tj. zbudowanych z fabrycznie nowych elementów, zespołów, podzespołów i części, dotychczas nie eksploatowanych. 

Każde urządzenie dźwigowe powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

-   możliwość przeładunku kontenerów ISO 20, 30, 40 stóp;

-   osadzony w ramie zespół napędowy – silnik wysokoprężny 6-o cylindrowy moc min.  260 KW, spełniający normę emisji spalin stage V wg Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1628/2016; 

-   udźwig nominalny – minimum 45 000 kg w pierwszym rzędzie pod ryglami;

-   udźwig nominalny w drugim rzędzie kontenerów – min. 29 000 kg;

-   wysokość składowania kontenerów na minimum 5 warstw w pierwszym rzędzie i 4 warstwy w drugim rzędzie;

-   kabina – pełna, zamknięta, przeszklona, widoczność 360 stopni, zamykane na kluczyk drzwi z obu stron, drzwi z amortyzatorem, wielofunkcyjna dźwignia przy kierownicy (wielofunkcyjny dżojstik), lusterko wsteczne, lusterka zewnętrzne 2 szt., oświetlenie kabiny z wygaszaniem, filtr powietrza kabiny, automatyczne zwiększanie prędkości obrotowej silnika przy podnoszeniu lub wysuwie, wyprofilowane, bezpieczne wejście do kabiny, barierki pomocnicze, antypoślizgowa powierzchnia schodów do kabiny;

-   oś napędowa przednia: hamulce hydrauliczne, wielotarczowe mokre;

-   oś skrętna tylna z pojedynczym siłownikiem dwustronnego działania;

-   zespół unoszący z wielofunkcyjnym teleskopowym chwytakiem do przeładunku kontenerów oraz teleskopowym masztem (podnoszenie za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych; wysuw masztu za pomocą pojedynczego siłownika hydraulicznego wewnątrz masztu);

-   pływające rygle ISO;

-   funkcja synchronicznego podnoszenia (jednoczesny wysuw i podnoszenie masztu dla pionowego podnoszenia ładunku); 

-   kamera na końcu chwytaka z widokiem na kontener wraz z kolorowym monitorem w kabinie;

-   elektroniczne systemy zabezpieczające przed nieprawidłowym zaryglowaniem kontenera w chwytaku, przeciążeniem i przekroczeniem dopuszczalnych parametrów operacji ładunkiem – sygnalizacja świetlna kolorami dobrze widoczna dla operatora, określająca stan pracy chwytnika zdublowana w kabinie; 

-   automatyczne ryglowanie z możliwością ryglowania ręcznego;

-   dynamiczna waga ładunku niezależnie od położenia masztu - dokładność ważenia min 1% nominalnego udźwigu urządzenia;

-   licznik chwytów kontenerów osobno na kontenery 20,30,40 stóp dostępny na wyświetlaczu w kabinie, z możliwością zerowania;

-   - oświetlenie zewnętrzne LED fabryczne – kierunkowskazy przód i tył, światła awaryjne przód i tył, 2 światła robocze na chwytaku, 2 na maszcie, 2 na kabinie, 2 światła cofania, 2 światła przednie na błotnikach, 2 światła STOP z tyłu, światła pozycyjne;

-   oświetlenie inne: ostrzegawcze światło błyskowe, mrugające światła stop przy cofaniu;

-   akustyczny sygnał cofania;

-   4 haki w narożnikach chwytnika do przewożenia innych niż kontenery ładunków, nośność haków – 12,5 tony/hak;

-   2 silniki hydrauliczne obrotu chwytnika chwytaka z hamulcami hydraulicznymi tarczowymi w każdym z silników, obrót chwytaka min 195 w jedną i 105 stopni w drugą stronę od położenia wyjściowego;

-   kolorowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz w kabinie, powinien wyświetlać: prędkość jazdy, napięcie instalacji elektrycznej, aktualnie wybrany kierunek jazdy, temperatura oleju hydraulicznego, poziom paliwa, obroty silnika, ciśnienie oleju silnika, temperatura płynu chłodzącego silnika, odległość środka ciężkości ładunku od urządzenia, wysunięcie masztu, kąt pochylenia masztu, obsługa systemu CAN-BUS z wyświetleniem kodu błędów, monitor kamery chwytaka, klimatyzacja i ogrzewanie w pełni automatyczne, sterowanie przyciskami;

-   opony klasy premium – bieżnikowanie typu E4, rozmiar 18.00x25, liczba przekładek PR40;

-   koła wymienne między osiami;

-   teleskopowy, rozsuwany hydraulicznie rodzaj chwytaka przeznaczony do kontenerów 20, 30 i 40 stóp z automatycznym rozsuwem chwytaka dla każdego typu sterowanym z kabiny, blokowanie rozsuwu w każdej pozycji za pomocą mechanicznego rygla sterowanego hydraulicznie dla ograniczenia sił ścinających działających na chwytak przy znacznym przechyle bocznym;

-   rozdzielony układ hamulców i hydrauliki roboczej;

-   możliwość wprowadzenia kontenera w wibrację w trakcie operacji przeładunku kontenera z jednego środka transportu na inny (ruch udarowy), układ wibracyjny mimośrodowy, min 1500 obrotów na minutę każdy silnik, sterowanie z kabiny;

-   system nadzoru i monitorowania pracy urządzenia w technologii GPS (spalanie, trasa jazdy, liczba przeładowywanych kontenerów, możliwość tworzenia różnych statystyk);

-   kolor podwozia RAL4010;

-   praca w warunkach od -30 C do +45 C.

 

Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia niezbędnych parametrów:

Na etapie złożenia oferty Zamawiający wymaga oświadczenie o dołączeniu, wraz z dostarczonymi urządzeniami dźwigowymi typu reachstacker, wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego.

Wymaga się, aby 1 komplet dokumentów przetłumaczony został przez tłumacza przysięgłego na język polski (jeśli dotyczy).

 

Przedstawione powyżej opisy dotyczą minimalnych wymagań technicznych – adekwatnych do wymagań Projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego minimalne wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych do opisanych w Zapytaniu ofertowym bądź rozwiązań lepszych technicznie i jakościowo, i jednocześnie spełniających minimalne wymagania Zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego oznakowania urządzeń dźwigowych typu reachstacker naklejką informacyjną umieszczoną po obu stronach, opracowaną w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonaną z materiału zapewniającego czytelność informacji przez okres minimum 6 lat. 
 3. Odbiór techniczny i końcowy przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego na warunkach określonych w umowie i obejmie odbiór techniczny u Wykonawcy oraz odbiór końcowy w Radzyminie lub Warszawie Głównej Towarowej, lub Lasocicach, lub Busku-Zdroju, lub Gdyni Porcie, lub Sosnowcu. Każde z zamówionych urządzeń może być dostarczone do innej lokalizacji co zostanie uzgodnione z Wykonawcą. 

 

Rozdział 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 1. Sytuacja podmiotowa:

Warunek

W postępowaniu może wziąć udział podmiot, wobec którego nie zachodzą podstawy do wykluczenia do z udziału w postępowaniu. 

Opis sposobu dokonywania oceny:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda:

 1. jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  1. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Warunek:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wobec Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o treści wskazanej w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

 

 1. Doświadczenie Wykonawcy:

Warunek:

W postępowaniu może wziąć udział podmiot posiadający udokumentowane doświadczenie w sprzedaży urządzeń typu reachstacker.

Opis sposobu dokonywania oceny:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (udokumentuje) dostawy przynajmniej 4 (słownie: czterech) nowych urządzeń typu reachstacker o udźwigu 45 ton i wysokości składowania kontenerów na minimum 4 warstwy w okresie 2016 - 2019 r. na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z treści referencji powinno wynikać kiedy miała miejsce dostawa, kto był odbiorcą reachstackerów, jaki był udźwig i wysokość składowania kontenerów. Oferent powinien udokumentować niniejsze w taki sposób, aby przedstawione referencje łącznie wskazywały dostawę przynajmniej czterech nowych urządzeń reachstacker w okresie 2016 - 2019. W przypadku jeżeli referencje podają typ urządzenia, a nie określają jego parametrów użytkowych, Oferent zobowiązany jest dostarczyć do tych referencji dodatkowo zaparafowaną kartę charakterystyki pracy obowiązującą dla tego urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych referencji, dlatego wymaga, aby referencje zawierały dane kontaktowe osoby (nr telefonu i adres mailowy), która będzie mogła udzielić informacji w przypadku pytań Zamawiającego dotyczących przebiegu współpracy pomiędzy Oferentem a podmiotem, który udzielił referencji. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci dodania przez Oferenta załącznika do referencji zawierającego dane kontaktowe osoby wystawiającej referencje lub w formie zestawienia osób kontaktowych do poszczególnych referencji zawartego w piśmie przewodnim do składanych dokumentów.

 

Ocena spełnienia kryterium nastąpi na podstawie załączonych referencji od podmiotu (odbiorcy dostaw) potwierdzających prawidłowe wykonanie dostawy. Dane dotyczące zrealizowanych dostaw należy wskazać w oświadczeniu, którego treść stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

 

 1. W celu wykazania, że oferowany przedmiot spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:

 1. Oświadczenia o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 4 Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia – urządzeniami typu reachstacker. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie na etapie oceny ofert. Dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty zawierające takie oświadczenie. 
 2. Oświadczenia o akceptacji warunków umowy – Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie na etapie oceny ofert. Dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty zawierające takie oświadczenie. Wzór umowy dostawy stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego i jest dostępny po kliknięciu w link na końcu zapytania. 
 3. Wskazania w ofercie okresu realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od podpisania umowy. Termin podany w miesiącach należy wskazać w formularzu oferty. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów bądź oświadczeń, o których mowa w niniejszym Rozdziale. 

Ocena w systemie: 0-1, gdzie 0 oznacza niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, a 1 – spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 4. Informacja na temat zakresu wykluczenia:

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa wyżej, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

 

Rozdział 5. Termin realizacji zamówienia, warunki dostawy oraz warunki płatności:

 1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 9 miesięcy od podpisania umowy.
 2. Realizacja przedmiotu zamówienia dokonywana będzie w terminie określonym w ust. 1, z zachowaniem wymagań sposobu realizacji zamówienia określonych w niniejszym Rozdziale (procedura odbiorowa). 
 3. Miejsce dostawy: Radzymin lub Warszawa Główna Towarowa, lub Lasocice, lub Busko-Zdrój, lub Gdynia Port, lub Sosnowiec. Każde z zamówionych urządzeń może być dostarczone do innej lokalizacji co zostanie uzgodnione z Wykonawcą. 
 4. Dostawa ma obejmować transport do miejsca przeznaczenia.
 5. Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego ostatniego dostarczonego urządzenia typu reachstacker składającego się na przedmiot zamówienia.
 6. Warunki płatności ustala się następująco: 

-        Płatność za dostawę poszczególnych Urządzeń zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego urządzeń typu reachstacker składających się na przedmiot zamówienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w kwocie odpowiadającej całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.

 

Pozostałe zasady dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

 

Rozdział 6. Termin związania ofertą.

 1. Termin związania ofertą wynosi w przedmiotowym postępowaniu 90 dni i liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.
 2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Stosowne oświadczenie dotyczące terminu związania ofertą zawarte jest w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów oceny oferty) niezwłocznie od rozstrzygnięcia postępowania oraz podpisania protokołu z wyboru ofert. Protokół z wyboru ofert zostanie podpisany nie później niż 30 dni od zakończenia terminu naboru ofert i będzie dostępny w siedzibie Zamawiającego. 
 4. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy, sporządzonej na podstawie wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

 

Rozdział 7. Opis sposobu przygotowania ofert

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w związku z czym oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia. 
 3. Dopuszcza się wyłącznie formę pisemną składania ofert. Dopuszcza się oferty sporządzone w języku polskim oraz języku angielskim. 
 4. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać następujące dokumenty:

-   Formularz ofertowy złożony zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami,

-   Wypełnione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego,

-   dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1) Zapytania ofertowego,

-   oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 5 Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia – nadwoziami wymiennymi. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3,

-   dowody potwierdzające należyte wykonania dostaw, np. referencje od trzech podmiotów (odbiorców dostaw) potwierdzające prawidłowe wykonanie dostaw, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3) Zapytania ofertowego,

-   pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzające prawo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile uprawnienie to nie wynika z dokumentu rejestrowego.

 1. Ofertę należy złożyć na adres mailowy janusz.gorski@laude.pl w terminie do dnia 22.05.2020 r. do godziny 16.00
 2. Ofertę należy złożyć poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail janusz.gorski@laude.pl zeskanowanej, parafowanej i podpisanej oferty wraz z zeskanowanymi, parafowanymi i podpisanymi załącznikami. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty jako plików o standardowych rozszerzeniach, czyli .pdf lub .jpeg. Maksymalna wielkość przekazywanej drogą mailową oferty wraz z załącznikami to 45 MB.
 3. Wiadomość elektroniczną e-mail należy opisać w tytule następująco: „Oferta handlowa na dostawę 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker”, postępowanie nr 01/2020/proj.ABC/3.2/POIS
 4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę/Oferenta do potwierdzenia (np. telefonicznie), po wysłaniu oferty pocztą elektroniczną, czy ta oferta dotarła pod wskazany adres e-mail.
  1. O wpłynięciu oferty decydować będzie data i godzina wpływu oferty na serwer Zamawiającego. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.
  2. Po upłynięciu terminu składania ofert Zamawiający, na adresy poczty elektronicznej wskazane w ofertach, wyśle informację o ilości złożonych ofert, oferentach którzy złożyli oferty w terminie, cenach oraz terminach wykonania zamówienia.  
  3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
  4. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty, jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty. 

 

Rozdział 8. Opis sposobu obliczenia ceny:

 

 1. Od Wykonawcy wymaga się określenia ceny ryczałtowej netto i brutto z wyszczególnieniem należnego podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca musi wskazać cenę jednostkową netto i brutto za jedną sztukę przedmiotu zamówienia – urządzenia typu reachstacker. Cena jednostkowa każdego urządzenia powinna być taka sama dla każdego z urządzeń. Cena ryczałtowa uwzględnia całość zamówienia i wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia.
 2. Jeśli przedmiot zamówienia objęty jest cłem, musi ono zostać doliczone przez Wykonawcę do ceny oferty.
 3. Oferowana cena ryczałtowa jest ostateczna i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego (zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego).
 4. Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
 5. Cena oferty winna zawierać wycenę całości zamówienia, tj. wskazanie ceny całkowitej 5 sztuk urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia oraz cenę jednostkową netto i brutto za jedną sztukę przedmiotu zamówienia – urządzenia typu reachstacker.  
 6. Cenę należy wskazać w Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Odbiorcy obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Odbiorca w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Odbiorcę czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Odbiorcy obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

Rozdział 9. Warunki zmiany umowy:

 

 1. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT).
 2. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 
 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej pod rygorem jej nieważności w postaci aneksu.
 4. Umowa może zostać zmieniona w zakresie zmiany adresu dostawy urządzeń wyłącznie, gdy zmiana zostanie zadeklarowana przez Zamawiającego z uwagi na zmianę lokalizacji projektu.
 5. Zmiany w zakresie końcowego terminu realizacji zamówienia są dopuszczalne w sytuacji, w której konieczność zmiany będzie wynikała z okoliczności obiektywnych i niezależnych od stron umowy, powodujących niemożliwość wykonania umowy w określonym w umowie terminie.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w sytuacjach przewidzianych w treści Sekcji 6.5.2. pkt. 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz przewidzianych w Rozdziale 6.5.2. pkt 17) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. 

 

Rozdział 10. Kryteria oceny oferty

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
  z dalszej oceny):
  1. kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego 
  2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym 
  3. Kryteria oceny oferty (w nawiasie podano wagi):
   1. oferowana cena (80%)
   2. termin realizacji zamówienia (20%)

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

Kryterium 1 – Cena

80

2.

Kryterium 2 – Termin realizacji zamówienia

20

SUMA

100

 

 

 

 

 

Cena:

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, 

a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

 

Liczba punktów oferty = 

cena oferty najniższej x 80

cena oferty ocenianej

 

 

 

Termin realizacji zamówienia:

W kryterium „Termin realizacji zamówienia” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia to dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego ostatniego urządzenia składającego się na przedmiot zamówienia. Porównanie ofert nastąpi na podstawie danych wskazanych w treści Formularza ofertowego. W przypadku wskazania terminu wariantowego (uzależnianego przez oferenta od czynników innych niż wskazanych w treści zapytania, dookreślanych w ofercie), pod uwagę będzie brana deklarowana najpóźniejsza data dostawy wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania.

Skala ocen:

-   20 punktów: za najkrótszy termin wykonania zamówienia

-   0 punktów otrzymają oferty przewidujące okres dostawy 9 miesięcy lub dłuższy

-   za każdy miesiąc krótszego niż 9 miesięcy terminu realizacji zamówienia przyznawane będzie 5 punktów, z zachowaniem maksymalnej sumy 20 punktów możliwych do uzyskania.

 

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem średniego kursu NBP aktualnego na dzień publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej DUUE i w Bazie Konkurencyjności. 

 

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. uzyska najwyższy bilans punktów w zastosowanych kryteriach oceny ofert. Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy, jak również zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności. Zamawiający poinformuje każdego z uczestników postępowania pisemnie na wskazany adres e-mail o jego wyniku. Zamawiający opublikuje również ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w DUUE. 

 

 

Rozdział 11: Informacje dodatkowe: 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów. W przypadku ich nieuzupełnienia oferta nie będzie uwzględniana w postępowaniu przy ocenie i badaniu. Wezwanie do uzupełnienia dokumentu nastąpi jednokrotnie na etapie oceny ofert złożonych w postępowaniu.
 2. Zamawiający nie rozpatruje oferty w stosunku do której podczas badania i oceny stwierdzi występowanie następujących okoliczności:

a)   Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,

b)   Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c)   Zawiera rażąco niską cenę lub koszt – co zostało poprzedzone wcześniejszymi wyjaśnieniami Wykonawcy złożonymi na wezwanie Zamawiającego,

d)   Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

e)   Zawiera błędy w obliczeniu ceny,

f)    Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest podać odpowiednie dane w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 
 2. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Janusz Górski, telefon: +48 501871895 e-mail: janusz.gorski@laude.pl  
 3. Wykonawcy mogą składać zapytania do treści Zapytania ofertowego, Zamawiający udzieli wyjaśnień, zamieszczając odpowiedzi na stronie internetowej, na której umieszczono zapytanie ofertowe oraz w Bazie Konkurencyjności. 
 4. Stosownie do zapisów Wytycznych, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, informując o tym Wykonawców w sposób taki sam w jaki zostało upublicznione Zapytanie ofertowe. 
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji wykonawcy mogą wykazywać wspólnie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, natomiast brak podstaw do wykluczenia - w tym brak powiązań z Zamawiającym - wykazuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna (każdy z wykonawców składa osobno w swoim imieniu oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 w zakresie dotyczącym braku powiązań).
 6. Odwołania należy składać w formie pisemnie w języku polskim lub angielskim w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu. Weryfikacja odwołań w spółce Laude Smart Intermodal S.A. następuje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania. Informacja dotycząca odwołania zostanie przekazana Oferentowi w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Rozdział 12: Informacje o unieważnieniu postępowania:

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie. 
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.
 3. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką może on przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Rozdział 13: Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

 1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający, tj. Laude Smart Intermodal S.A.;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker“- postępowanie nr 01/2020/proj.ABC/3.2/POIS;
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad udostępniania informacji publicznych ora art. 96 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku objęcia niniejszego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE - przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Zamawiającym a właściwym organem;
 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;   
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;  
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 - Oświadczenie;

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów;

Załącznik nr 4 - Wzór umowy;

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr. 6 Komunikat zapytanie ofertowe z dnia 21.04.2020

 Z poważaniem

Marcin Witczak 

Prezes Zarządu

Laude Smart Intermodal S.A.

 

 

Komunikat z dnia 16.04.2020 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP SYSTEMU TELEMATYCZNEGO/SATELITARNEGO

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 15.04.2020 r., wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.A/3.2/POIS pn. „ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup systemu telematycznego/satelitarnego” w ramach projektu „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 2 terminali intermodalnych – Zamość i Sosnowiec.”, po zasięgnięciu opinii prawnej pragnie odpowiedzieć w następujący sposób na skierowane pytania. 

 

Pytanie z dnia 15.04.2020:

Treść pytania: W nawiązaniu do ogłoszenia numer 29339 w bazie konkurencyjności proszę o informacje czy dopuszczacie Państwo zaliczkę do projektu. Proces opracowania systemu dedykowanego lub przystosowania istniejącego rozwiązania jest długotrwały i podzielony na kilka etapów. W ten projekt zaangażowanych byłoby wielu programistów przez kilka miesięcy co wiąże się z dużymi kosztami po stronie wykonawcy, dlatego chcielibyśmy wiedzieć czy dopuszczacie Państwo możliwość dania na początku projektu zaliczki i na jakich warunkach?

 

Odpowiedź: Istnieje możliwość wypłaty zaliczki do wysokości 30% wartości zamówienia w terminie 21 dni od podpisania umowy przy spełnieniu przez Wykonawcę jednego z wymienionych warunków zabezpieczających :

a) dostarczenia przez Wykonawcę gwarancji bankowej na prawidłowe wykonanie umowy dostawy wystawionej przez bank zaakceptowany przez Zamawiającego, lub

b) uzyskania ubezpieczenia Wykonawcy za zobowiązania wobec Zamawiającego od instytucji ubezpieczającej.

 

W związku z przychyleniem się do pytania potencjalnego oferenta Zamawiający dokonał korekty zapytania ofertowego oraz zapisów projektu umowy stanowiącego Załącznik do zapytania ofertowego.

 

Plik do pobrania

 1. Zapytanie ofertowe – zmiana z dnia 16.04.2020
 2. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy z dnia 16.04.2020
 3. komunikat z 16.04.2020

Z poważaniem,

Marcin Witczak  

Prezes Zarządu

Laude Smart Intermodal S.A

 

 

Komunikat z dnia 04.04.2020 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP SYSTEMU TELEMATYCZNEGO/SATELITARNEGO

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku zapytaniem ofertowym nr 01/2020/proj.A/3.2/POIS pn. „ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup systemu telematycznego/satelitarnego” w ramach projektu „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 2 terminali intermodalnych – Zamość i Sosnowiec.”, dokonał poprawy oczywistej omyłki pisarskiej w treści zapytania ofertowego w Rozdziale 5 i obecnie pełna treść rozdziału brzmi następująco:

 

TREŚĆ OBOWIĄZUJĄCA:

Rozdział 5. Termin realizacji zamówienia, warunki dostawy oraz warunki płatności:

 1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy.
 2. Realizacja przedmiotu zamówienia dokonywana będzie w terminie określonym w ust. 1, z zachowaniem wymagań sposobu realizacji zamówienia określonych w niniejszym Rozdziale (procedura odbiorowa).
 3. Miejsce dostawy: siedziba firmy i oddziały terenowe
 4. Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego systemu składającego się na przedmiot zamówienia.
 5. Warunki płatności ustala się następująco: 

-      Płatność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego systemu składającego się na przedmiot zamówienia po jego dostarczeniu do i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w kwocie odpowiadającej całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.

 

Pozostałe zasady dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe – zmiana z dnia 04.04.2020
 2. Komunikat z dnia 4.04.2020

Komunikat z dnia 24.03.2020 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZTUK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH TYPU REACHSTACKER O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS – UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że unieważnia, na podstawie zapisów Rozdziału 12 pkt 1 i 2 Zapytania ofertowego na dostawę 4 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker, postępowanie ogłoszone dnia 30.01.2020. Zapraszamy do ponownego składania ofert w kolejnym postępowaniu. 

 

Z poważaniem

Marcin Witczak 

Prezes Zarządu

Laude Smart Intermodal S.A

Komunikat o unieważnieniu z dnia 24.03.2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DATA PUBLIKACJI 19.03.2020

 

     Toruń, 19.03.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup systemu telematycznego/satelitarnego

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

Numer referencyjny postępowania: 01/2020/proj.A/3.2/POIS

Szacunkowa wartość zamówienia – 1.180.000,00 PLN netto , 273 673,96 EUR (średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych - 4,3117 zł/Euro)

 

 

KOD CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Podstawę prawną postępowanie stanowią zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE.

Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej Laude Smart Intermodal S.A. www.laude.pl w zakładce Firma – Ogłoszenia oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane będzie w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zakupiony system jest elementem projektu POIS.03.02.00-00-0031/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 2 terminali intermodalnych – Zamość i Sosnowiec.”

Zakup przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Rozdział 1. Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 sztuki systemu telematycznego/satelitarnego związanego z transportem intermodalnym.
  1. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie wykonane było na zamówienie zgodnie z wykazem parametrów i funkcjonalności opisanych w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
  2. Dostarczony system telematyczny/satelitarny ma przyczynić się do wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych oraz zwiększyć ich zdolność przeładunkową.
  3. Oferowany przedmiot zamówienia ma umożliwiać zarządzanie ruchem kontenerów na terminalu, w szczególności wielowymiarowe pozycjonowanie kontenerów (tzw. jednostek logistycznych) próżnych/ładownych na terminalu, tzn. jednoznacznie będzie w stanie określić w którym rzędzie/kolumnie i na jakim poziomie, na wysokości jest składowany kontener, każde wejście/wyjście czy przesunięcie kontenera ma być potwierdzane poprzez przenośny kolektor danych umożliwiający odczytywanie kodów paskowych na kontenerach lub manualne wpisanie na kolektorze danych numeru kontenera w celu wykonywanie wszelkich operacji na danej jednostce logistycznej. System winien posiadać minimum następujące komponenty i spełniać następujące minimalne wymagania/funkcjonalności:

 

Nazwa komponentu

Opis

Kontenery

- Zbiór kontenerów własnych oraz użyczonych

- Historia prac serwisowych

- Historia operacji na kontenerach

- Historia załadunków oraz rozładunków

- Historia wykorzystania kontenerów

Nośniki

- Zbiór nośników w systemie (lokomotywy/wagony itd.) własnych oraz użyczonych

- Historia prac serwisowych

- historia operacji na nośnikach

- Historia załadunków oraz rozładunków

- Historia wykorzystania nośników

Awizacja wejścia

- Obsługa przyjęć na terminal 

- Przyjęcia na podstawie dokumentów awizacji

- Obsługa awizacji wejścia na placu na kolektorach danych

- Zarządzanie kolejnością operacji

Awizacja wyjścia

- Obsługa wydań z terminala

- Wydania na podstawie dokumentów awizacyjnych

- Obsługa awizacji wyjścia na placu na kolektorach danych

- Zarządzanie kolejnością operacji

Frachty/Zlecenia

- Obsługa frachtów 

- Obsługa spedycyjna

- Obsługa awizacji wejścia oraz awizacji wyjścia w referenci do zlecenia frachtu

Koszty

- Moduł obsługi zleceń kosztowych 

Przychody

- Moduł obsługi zleceń przychodowych

Kontrakty logistyczne/Realizacje logistyczne

- Moduł spinający pozostałe moduły w celu wykonania zaawansowanej operacji logistycznej. W referencji do danego modułu mogą  powstać awizacje wejścia, awizacje wyjścia, zlecenia frachtów, zlecenia kosztowe oraz zlecenia przychodowe

Terminale

- Historia załadunków/rozładunków

- Stany 

CRM

- Moduł obiegu dokumentów

Analiza

- Moduł raportujący

Zlecenia serwisowe wewnętrzne

- Generowanie i obsługa zleceń serwisowych na kontenery i nośniki, zlecenia wykonywane wewnątrz organizacji

Zlecenia serwisowe zewnętrzne

- Generowanie i obsługa zleceń serwisowych na kontenery i nośniki, zlecenia wykonywane na zewnątrz organizacji

 

Technologia budowy systemu dowolna przy czym warunki brzegowe które dostawca musi spełniać to:

 

 • System oparty o mechanizmy sztucznej inteligencji w celu optymalizacji powierzchni terminala i zarządzania zasobami kontenerowymi.
 • System zbudowany w technologii webowej, warunek konieczny w celu uzyskania dużej mobilności firmy.
 • WMS z funkcjonalnością zarządzania terminalem przeładunkowym.
 • Funkcjonalność zastosowania czujników geolokalizacyjnych typu indoor oraz outdoor.
 • Wizualizacja map stref i budynków oraz poruszania się w nich obiektów posiadających czujniki geolokalizacyjne.
 • Funkcjonalności optymalizacyjne składowania kontenerów i towarów w zależności od odbiorców i ich planów przewozowych.
 • Pełna historia przesuwania kontenerów.
 • System dostosowany do urządzeń mobilnych tj. telefonów komórkowych i tabletów z systemem Android i iOS, możliwy do udostępnienia odbiorcom usług Beneficjenta w ograniczonym zakresie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • Dostawca systemu musi posiadać możliwość dodawania w przyszłości nowych funkcjonalności. Nie może być to system zamknięty.

 

Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia niezbędnych funkcjonalności:

Na etapie złożenia oferty Zamawiający wymaga oświadczenia, o realizacji prac wraz ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do realizacji poszczególnych etapów opracowania systemu, w tym:

a)     Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej DAP wraz ze szczegółowym Harmonogramem wdrożenia.

b)     Dokumentacja Projektowa DPR.

c)     Dokumentacja Powykonawcza.

d)     Dokumentacja Użytkowa.

d)

 • Dokumentacja powyższa będzie stanowić bazowe zapisy opisujące budowany/zbudowany System oraz sposób organizacji prac i wdrożenia. Na podstawie zapisów w Dokumentacji będą prowadzone i odbierane poszczególne zadania realizowane przy budowie Systemu. Dokumenty te wraz z opisem przedmiotu zamówienia będę stanowiły podstawę do weryfikacji funkcjonalnej i jakościowej Systemu w trakcie odbiorów.
 • Dokumentacja podlega uzgadnianiu i akceptacji Zamawiającego. Akceptacja Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej DAP i Dokumentacji Projektowej DPR warunkuje rozpoczęcie prac Wykonawcy.
 • W związku z tym, że zamówienie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania odpowiednich oznaczeń i logotypów zgodnych z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej tym programem w zakresie informacji i promocji na Dokumentacji, Komponentach i Produktach wytwarzanych/dostarczanych w wyniku realizacji Przedmiotu Zamówienia.

 

Przedstawione powyżej opisy dotyczą minimalnych wymagań i funkcjonalności – adekwatnych do wymagań Projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne.

 

Wymaga się, aby 1 komplet dokumentów przetłumaczony został przez tłumacza przysięgłego na język polski (jeśli dotyczy).

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego minimalne wymagania i funkcjonalności Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych do opisanych w Zapytaniu ofertowym bądź rozwiązań lepszych funkcjonalnie i jakościowo, i jednocześnie spełniających minimalne wymagania Zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
  1. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego w miejscu wykonania instalacji systemu w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. 
  2. Odbiór przedmiotu zamówienia wiąże się z udzieleniem nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z całego programu i jego poszczególnych funkcjonalności, w ramach całego przedsiębiorstwa beneficjenta na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, bez względu na ilość przypisanych użytkowników.

 

Rozdział 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1) Sytuacja podmiotowa:

Warunek

W postępowaniu może wziąć udział podmiot, wobec którego nie zachodzą podstawy do wykluczenia do z udziału w postępowaniu. 

Opis sposobu dokonywania oceny:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zamawiający żąda:

 1. jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Warunek:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wobec Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe. 

Opis sposobu dokonywania oceny:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o treści wskazanej w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

 

3) Doświadczenie Wykonawcy w zakresie budowy/sprzedaży systemów webowych:

Warunek:

W postępowaniu może wziąć udział podmiot posiadający doświadczenie w budowie systemów w technologii webowej (o funkcjonalnościach obejmujących obsługę terminali lub magazynów) i wykaże sprzedaż/dostawę takich systemów dla przynajmniej 3 podmiotów w kraju.

Opis sposobu dokonywania oceny:

Wymagane jest złożenie referencji od podmiotów kupujących systemy webowe terminalowe lub magazynowe oraz Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

4) Doświadczenie Wykonawcy w projektowaniu systemów opartych na mechanizmach sztucznej inteligencji  (AI):

Warunek:

W postępowaniu może wziąć udział podmiot posiadający doświadczenie w projektowaniu systemów opartych na mechanizmach sztucznej inteligencji  (AI).

Opis sposobu dokonywania oceny:

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

5) W celu wykazania, że oferowany przedmiot spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:

-        Oświadczenia o spełnieniu warunki udziału w postępowaniu, , którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

-      Oświadczenia o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 4 Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia – systemem. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie na etapie oceny ofert. Dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty zawierające takie oświadczenie. 

-      Oświadczenia o akceptacji warunków umowy – Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie na etapie oceny ofert. Dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty zawierające takie oświadczenie. Wzór umowy dostawy stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

-      Wskazania w ofercie okresu realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od podpisania umowy. Termin podany w miesiącach należy wskazać w formularzu oferty. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów bądź oświadczeń, o których mowa w niniejszym Rozdziale.  Ocena w systemie: 0-1, gdzie 0 oznacza niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, a 1 – spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 4. Informacja na temat zakresu wykluczenia:

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym.  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

 

Rozdział 5. Termin realizacji zamówienia, warunki dostawy oraz warunki płatności:

 1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy.
 2. Realizacja przedmiotu zamówienia dokonywana będzie w terminie określonym w ust. 1, z zachowaniem wymagań sposobu realizacji zamówienia określonych w niniejszym Rozdziale (procedura odbiorowa). 
 3. Miejsce dostawy: siedziba firmy i oddziały terenowe
 4. Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego systemu składającego się na przedmiot zamówienia.
 5. Warunki płatności ustala się następująco: 

-      Płatność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego systemu składającego się na przedmiot zamówienia po jego dostarczeniu do i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w kwocie odpowiadającej całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.

 

Pozostałe zasady dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. 

 

Rozdział 6. Termin związania ofertą.

 1. Termin związania ofertą wynosi w przedmiotowym postępowaniu 90 dni i liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.
 2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Stosowne oświadczenie dotyczące terminu związania ofertą zawarte jest w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów oceny oferty) niezwłocznie od rozstrzygnięcia postępowania oraz podpisania protokołu z wyboru ofert. Protokół z wyboru ofert zostanie podpisany nie później niż 30 dni od zakończenia terminu naboru ofert i będzie dostępny w siedzibie Zamawiającego. 
 4. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy, sporządzonej na podstawie wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

 

Rozdział 7. Opis sposobu przygotowania ofert

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, w związku z czym oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia. 
 3. Dopuszcza się wyłącznie formę pisemną składania ofert. Dopuszcza się oferty sporządzone w języku polskim oraz języku angielskim. 
 4. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać następujące dokumenty:

-      Formularz ofertowy złożony zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami,

-      Wypełnione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego,

-      dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1) Zapytania ofertowego,

-      oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 5 Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia – systemem. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3,

-      pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzającej prawo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego.

 1. 5.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 24.04.2020 r. do godziny 9.00 na ww. adres. 
 2. Ofertę należy opisać następująco: „Oferta handlowa na zakup systemu telematycznego/satelitarnego”, postępowanie nr 01/2020/proj.A/3.2/POIS
  1. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać droga pocztową lub kurierem, przy czym oferta winna wpłynąć do Zamawiającego przed terminem wskazanym w ust. 5 niniejszego Rozdziału. Oferty złożone po tym terminie nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.04.2020 r. o godzinie 9.15. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Janusz Górski – Wiceprezes Zarządu, Adam Drozdowski – Kierownik ds. kredytów. W razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Adam Drozdowski – Kierownik ds. kredytów. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu. 
  3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
  4. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty, jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty. 

 

Rozdział 8. Opis sposobu obliczenia ceny:

 

 1. 1.     Od Wykonawcy wymaga się określenia ceny ryczałtowej netto i brutto z wyszczególnieniem należnego podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa uwzględnia całość zamówienia i wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia.
 2. 2.     Jeśli przedmiot zamówienia objęty jest cłem, musi ono zostać doliczone przez Wykonawcę do ceny oferty.
 3. 3.     Oferowana cena ryczałtowa jest ostateczna i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego (zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego).
 4. 4.     Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
 5. 5.     Cena oferty winna zawierać wycenę całości zamówienia, tj. wskazanie ceny jednostkowej jednej sztuki systemu telematycznego/satelitarnego.
 6. 6.     Cenę należy wskazać w Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 7. 7.     Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Odbiorcy obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Odbiorca w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Odbiorcę czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Odbiorcy obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

Rozdział 9. Warunki zmiany umowy:

 

 1. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT).
 2. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 
 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej pod rygorem jej nieważności w postaci aneksu.
 4. Zmiany w zakresie końcowego terminu realizacji zamówienia są dopuszczalne w sytuacji, w której konieczność zmiany będzie wynikała z okoliczności obiektywnych i niezależnych od stron umowy, powodujących niemożliwość wykonania umowy w określonym w umowie terminie.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w sytuacjach przewidzianych w treści Sekcji 6.5.2. pkt. 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz przewidzianych w Rozdziale 6.5.2. pkt 17) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. 

 

Rozdział 10. Kryteria oceny oferty

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
  z dalszej oceny):
  1. kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego 
  2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym 
  3. Kryteria oceny oferty (w nawiasie podano wagi):
   1. oferowana cena (60%)
   2. termin realizacji zamówienia (40%)

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

Kryterium 1 – Cena

60

2.

Kryterium 2 – Termin realizacji zamówienia

40

SUMA

100

 

 

 

 

Cena:

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, 

a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

 

Liczba punktów oferty = 

cena oferty najniższej x 60

cena oferty ocenianej

 

 

 

Termin realizacji zamówienia:

W kryterium „Termin realizacji zamówienia” najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia to dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego systemu składającego się na przedmiot zamówienia. Porównanie ofert nastąpi na podstawie danych wskazanych w treści Formularza ofertowego. W przypadku wskazania terminu wariantowego (uzależnianego przez oferenta od czynników innych niż wskazanych w treści zapytania, dookreślanych w ofercie), pod uwagę będzie brana deklarowana najpóźniejsza data dostawy wskazana w  Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania.

Skala ocen:

- 40 punktów: za najkrótszy termin wykonania zamówienia

- 0 punktów otrzymają oferty przewidujące okres dostawy 12 miesięcy lub dłuższy

- za każdy miesiąc krótszego niż 12 miesięcy terminu realizacji zamówienia przyznawane będzie 10 punktów, z zachowaniem maksymalnej sumy 40 punktów możliwych do uzyskania.

 

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem średniego kursu NBP aktualnego na dzień publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej DUUE i Bazie Konkurencyjności. 

 

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. uzyska najwyższy bilans punktów w zastosowanych kryteriach oceny ofert. Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy, jak również zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności. Zamawiający poinformuje każdego z uczestników postępowania pisemnie na wskazany adres e-mail o jego wyniku. Zamawiający opublikuje również ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w DUUE. 

 

 

Rozdział 11: Informacje dodatkowe: 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów. W przypadku ich nieuzupełnienia oferta nie będzie uwzględniana w postępowaniu przy ocenie i badaniu. Wezwanie do uzupełnienia dokumentu nastąpi jednokrotnie na etapie oceny ofert złożonych w postępowaniu.
 2. Zamawiający nie rozpatruje oferty w stosunku do której podczas badania i oceny stwierdzi występowanie następujących okoliczności:

a)   Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,

b)   Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c)   Zawiera rażąco niską cenę lub koszt – co zostało poprzedzone wcześniejszymi wyjaśnieniami Wykonawcy złożonymi na wezwanie Zamawiającego,

d)   Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

e)   Zawiera błędy w obliczeniu ceny,

f)    Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest podać odpowiednie dane w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 
 2. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Janusz Górski : +48 501 871 895, e-mail: janusz.gorski@laude.pl. Wykonawcy mogą składać zapytania do treści Zapytania ofertowego, Zamawiający udzieli wyjaśnień, zamieszczając odpowiedzi na stronie internetowej, na której umieszczono zapytanie ofertowego oraz w bazie konkurencyjności. 
 3. Stosownie do zapisów Wytycznych, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, informując o tym Wykonawców w sposób taki sam w jaki zostało upublicznione Zapytanie ofertowe. 
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji wykonawcy mogą wykazywać wspólnie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, natomiast brak podstaw do wykluczenia - w tym brak powiązań z zamawiającym - wykazuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna (każdy z wykonawców składa osobno w swoim imieniu oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 w zakresie dotyczącym braku powiązań).
 5. Odwołania należy składać w formie pisemnie w języku polskim lub angielskim w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu. Weryfikacja odwołań w spółce Laude Smart Intermodal S.A. następuje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania. Informacja dotycząca odwołania zostanie przekazana Oferentowi w formie pisemnej.

 

Rozdział 12: Informacje o unieważnieniu postępowania:

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie. 
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.
 3. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką może on przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Rozdział 13: Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

 1. 1.     administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający, tj. Laude Smart Intermodal S.A.;
 2. 2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. systemu telematycznego/satelitarnego “- postępowanie nr 01/2020/proj.A/3.2/POIS;
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad udostępniania informacji publicznych ora art. 96 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku objęcia niniejszego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE - przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Zamawiającym a właściwym organem;
 5. 9.    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;   
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;  
  4. d.     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     nie przysługuje Pani/Panu:

 1. a.                     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. b.                     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. c.      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 - Oświadczenie;

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów;

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29339#

zapytanie ofertowe 19.03.2020

zapytanie ofertowe 19.03.2020

                                                                           Z poważaniem

                                                                           Marcin Witczak 

                                                                           Prezes Zarządu

                                                                           Laude Smart Intermodal S.A.

 

 

Komunikat z dnia 13.03.2020 r.         

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZTUK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH TYPU REACHSTACKER O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 13.03.2020.

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 06.03.2020 do Zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” oraz projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004), po zasięgnięciu opinii prawnej i weryfikacji technicznej odpowiada na pytanie w sposób następujący:

 

 

Pytanie nr 1. - Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wielofunkcyjnego dżojstika do operowania urządzeniem?

Odpowiedź: Zamawiający po opinii technicznej odpowiada, iż dopuszcza możliwość zastosowania wielofunkcyjnego dżojstika.

 

Pytanie nr 2. – Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy nadając jej następujące brzmienie paragrafu 7 (Gwarancja i rękojmia)

 

1. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczone Urządzenia na okres 36 miesięcy lub 6000 mth (motogodzin), w zależności co nastąpi jako pierwsze od daty podpisania protokołu odbiorczego, dla każdego z Urządzeń osobno. Z zastrzeżeniem ust. 2-6 niniejszego paragrafu, warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny (dalej: Gwarancja Producenta), który zostanie dostarczony przez Dostawcę wraz z wydaniem Urządzeń. W przypadku sprzeczności między treścią ust. 2-6 niniejszego paragrafu, a Gwarancją Producenta, pierwszeństwo ma Gwarancja Producenta, ale tylko w tym zakresie, w którym jest bardziej korzystna dla Zamawiającego

2. W przypadku, gdy dostarczone urządzenia dźwigowe typu reachstacker lub ich części nie spełniają wymagań określonych w Umowie, Odbiorca ma prawo żądania wymiany urządzenia lub urządzeń lub jej/ich części na takie, które wymagania spełniają, lub ich naprawy, lub zapewnienia innych usług ustalonych wspólnie z Dostawcą.  

a) Zapis ma zastosowanie wyłącznie w okresie gwarancji na dostarczone urządzenia dźwigowe typu reachstacker i wyłącznie, jeżeli odstępstwo od opisu technicznego nie jest spowodowane przez:

i) Normalne zużycie;

ii) Uszkodzenia w wyniku wandalizmu w tym dokonywanie nieautoryzowanych przez producenta modyfikacji lub demontażu elementów urządzenia;

iii) Uszkodzenia lub niesprawności spowodowane niewłaściwym użyciem lub niewłaściwym postępowaniem z urządzeniem/urządzeniami przez Zamawiającego lub osoby trzecie a także postępowanie niezgodne z instrukcjami dostarczonymi wraz z dokumentacją przez Wykonawcę w tym eksploatowanie urządzenia po stwierdzeniu uszkodzenia (nawet jeżeli uszkodzenie zostało zgłoszone Dostawcy) oraz niewykonywanie zalecanych w instrukcji przeglądów, lub wykonywanie ich rzadziej niż to zaleca producent, lub ograniczanie zakresu czynności przeglądowo-konserwacyjnych, lub stosowanie części i materiałów innych od zalecanych przez producenta;

iv)Okoliczności siły wyższej lub jakiekolwiek inne przyczyny zewnętrzne;

3. Wykonawca jest upoważniony do usunięcia zgłoszonych uszkodzeń według własnego uznania poprzez ich naprawę lub wymianę uszkodzonych części na nowe. Ponadto, Wykonawca może zatrudnić osoby trzecie do wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji udzielonej na dostarczone urządzenia dźwigowe typu reachstacker. 

4. Odbiorca zgłosi Dostawcy poprzez przesłanie na adres e-mail:…………………….. informację o wadzie przedmiotu umowy lub jego części, a Dostawca, wykona zobowiązanie wynikające z gwarancji nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Decyzja o uznaniu naprawy za kwalifikującą się do skorzystania z gwarancji lub o zakwalifikowaniu naprawy jako odpłatnej podjęta zostanie po zakończeniu naprawy na podstawie danych zabranych w trakcie jej wykonywania. Koszt dostawy urządzeń typu reachstacker do miejsca wykonywania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu gwarancji leży po stronie Wykonawcy.

5. W razie braku możliwości wymiany lub naprawy, Odbiorca może żądać od Dostawcy zwrotu ceny zapłaconej za wadliwy przedmiot umowy lub jego część. Zamawiającemu zostanie zwrócona cena urządzeń lub urządzenia pomniejszona o kwoty odpowiadające normalnemu zużyciu i amortyzacji w czasie, w którym urządzenie lub urządzenia były używane.

6. Gwarancja wyłącza, odpowiedzialność Dostawcy z tytułu przepisów o rękojmi.

 

Odpowiedź: Zamawiający po opinii prawnej nie dopuszcza zmiany umowy we wskazanym kształcie. 

 

Plik do pobrania

Zapytanie ofertowe – wersja z dnia 13.03.2020

 

Komunikat z dnia 09.03.2020 r.         

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZTUK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH TYPU REACHSTACKER O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 06.03.2020.

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 06.03.2020 do Zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” oraz projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004), po zasięgnięciu opinii prawnej i weryfikacji technicznej odpowiada na pytanie w sposób następujący:

 

 

Pytanie nr 1. - Czy udźwig urządzenia w II rzędzie kontenerów  wynosić ma 29 ton?

Odpowiedź: Zamawiający po opinii technicznej odpowiada, iż udźwig urządzenia w II rzędzie kontenerów  wynosić ma minimum 29 ton.

 

Plik do pobrania

Zapytanie ofertowe – wersja z dnia 09.03.2020

9.03.2020 - Komunikat

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229186#

 

 

Komunikat z dnia 28.02.2020 r.          

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZTUK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH TYPU REACHSTACKER O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 26.02.2020.

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 26.02.2020 wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.BC/3.2/POISpn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” oraz projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004), pragnie po zasięgnięciu opinii prawnej i weryfikacji technicznej odnieść się do zadanych pytań w sposób następujący:

 

 

Pytanie nr 1. - Prosimy o dopuszczenie silnika wysokoprężnego o mocy 240 kW.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę uznając ją za rozwiązanie równoważne.  

 

Pytanie nr 2.  - Prosimy o dopuszczenie dynamicznej wagi ładunku z dokładnością 2%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wskazaną zmianę. Zaproponowane parametry nie są lepsze lub równoważne.

 

Pytanie nr 3. - Prosimy o dopuszczenie licznika kontenerów bez rozróżnienia ich typu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę uznając ją za rozwiązanie równoważne.  

 

Pytanie nr 4. - Prosimy o dopuszczenie niemrugających świateł stop podczas cofania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę uznając ją za rozwiązanie lepsze lub równoważne.  

 

5.     Prosimy o dopuszczenie 4 haków w narożnikach chwytnika do przewożenia innych niż kontenery ładunków o nośność haków – 11,5 ton/ hak.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę uznając ją za rozwiązanie równoważne.  

 

6.     Prosimy o dopuszczenie dodatkowego wyświetlacza do systemu wizyjnego (kamery na chwytni).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie dodatkowego elementu pod warunkiem spełnienia w tym zakresie wymagań minimalnych wskazanych w zapytaniu ofertowym.

 

7.     Prosimy o dopuszczenie wspólnego zbiornika oleju hydraulicznego dla układu hamulców i hydrauliki roboczej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane uznając wskazane rozwiązanie za rozwiązanie równoważne. 

 

8.     Prosimy o dopuszczenia systemu wprowadzającego kontener w wibracje opartym na wibratorze hydraulicznym z częstotliwością wibrowania 33 Hz.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający nie wskazuje na zastosowaną technologię systemu wibracyjnego, ale musi ona być zgodna z wymaganiami ujętymi w zapytaniu (system musi przenosić równomiernie wibracje na obie strony kontenera z częstotliwością min 1500 uderzeń na minutę - z 33 HZ spełnia to założenie)

 

Plik do pobrania

Zapytanie ofertowe – wersja z dnia 28.02.2020

KOminukat 28.02.2020

 

Komunikat z dnia 25.02.2020 r.         

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZTUK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH TYPU REACHSTACKER O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 12.02.2020 ORAZ 10.02.2020. 

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 10.02.2020, 12.02.2020 r. oraz 21.02.2020 wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.BC/3.2/POISpn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” oraz projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004), pragnie po zasięgnięciu opinii prawnej i weryfikacji technicznej odnieść się do zadanych pytań w sposób następujący:

 

 

Pytania z dnia 10.02.2020:

Pytanie nr 1.

Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 1 jak poniżej.

Na warunkach przewidzianych w Umowie, Dostawca zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia 4 (czterech) sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker, a Odbiorca zobowiązuje się do ich odebrania i zapłacenia ceny.

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie słowne w w/w punkcie ilości sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker.

 

Pytanie nr 2.

Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 2 jak poniżej.

 1. 1.       Dostarczone urządzenia dźwigowe typu reachstacker powinny spełniać wymagania przedstawione w ofercie złożonej w zapytaniu ofertowym o numerze referencyjnym nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS
 2. 2.       Urządzenia dźwigowe typu reachstacker  muszą być wykonana zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy, który jest integralną częścią Umowy.
 3. 3.       Urządzenia, o których mowa w ust. 1-2 będą zwane w dalszej części umowy łącznie „Urządzeniami”, a każde z osobna „Urządzeniem”.

 

Ewentualnie, oprócz dodania oferty Wykonawcy jako załącznika do Umowy, prosimy o doprecyzowanie co oznacza sformułowanie ‘schemat’ jeśli taki dokument miałby pozostać.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Załącznikami do umowy są  załącznik nr 1 – schemat (tj. jednostronicowy schemat zawierajacy kluczowe informacje, rysunki urządzenia wraz obciażeniami i wymiarami istotnymi dla planowania operacji przeładunkowych dla urządzenia  w stanie bezczynności oraz w pracy w maksymalnym zasiegu i obciążeniu)  i załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna. Dodanie definicji z ust. 3 nie wpłynie na moc wiążącą umowy, czy też zakres praw i obowiązków stron.

 

Pytanie nr 3.

Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 3 jak poniżej.

 1. 1.              Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Urządzeń  do: Radzymina (adres:______ ) lub Warszawy Głównej Towarowej (adres: ________), lub Lasocic (adres:________), lub Buska-Zdroju (adres: _________), lub Gdyni Portu (adres: ___________). Każde z zamówionych Urządzeń może być dostarczone do innej lokalizacji co zostanie uzgodnione z Wykonawcą w terminie minimum 30 dni przed planowanym terminem dostawy. 

 

 1. 2.       Dostawa będzie  obejmować transport Urządzeń do miejsca przeznaczenia określonego zgodnie z ust. 1. Koszty transportu Urządzeń do miejsca dostawy oraz ich ubezpieczenia na czas transportu obciążają Dostawcę.

 

 1. 3.       Wyładunek Urządzeń zostanie dokonany przez Dostawcę. Miejsce wyznaczone do wyładunku każdego Urządzenia winno spełniać wszelkie warunki do dokonania tej czynności, w tym w szczególności Zamawiający powinien zapewnić możliwość bezpiecznego wjazdu na teren przedsiębiorstwa transportu przewożącego Urządzenie.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zapisów pkt , 2 wyraża zgodę  jedynie na modyfikacje pkt 1 jak następuje:

1.       Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do: Radzymina lub Warszawy Głównej Towarowej, lub Lasocic, lub Buska-Zdroju, lub Gdyni Portu. Każde z zamówionych urządzeń może być dostarczone do innej lokalizacji co zostanie uzgodnione z Wykonawcą w terminie minimum 30 dni przed planowanym terminem dostawy.

 oraz dodanie pkt 3: 

3.       Wyładunek Urządzeń zostanie dokonany przez Dostawcę. Miejsce wyznaczone do wyładunku każdego Urządzenia winno spełniać wszelkie warunki do dokonania tej czynności, w tym w szczególności Zamawiający powinien zapewnić możliwość bezpiecznego wjazdu na teren przedsiębiorstwa transportu przewożącego Urządzenie.

 

Pytanie nr 4.

Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 4 jak poniżej.

 1. 1.       Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości przedmiotu zamówienia/wykonania umowy (wytworzenia i dostarczenia Urządzeń) w terminie …………………………. od dnia podpisania umowy/zostanie uzupełnione na podstawie oferty/.
 2. 2.       Dostawa będzie zrealizowana w terminie wskazanym w ust. 1, zgodnie z procedurami odbiorowymi przewidzianymi w niniejszej umowie.
 3. 3.              Za dzień wykonania umowy w całości przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego ostatniego dostarczonego każdego Urządzenia  składającego się na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w treści umowy. 
 4. 4.              W przypadku przewidywanego opóźnienia w realizacji dostawy, Dostawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować Odbiorcę, przez wysłanie pocztą elektroniczną na adres mieczyslaw.sedzikowski@atstorun.pl , zawiadomienia o tym fakcie oraz o jego przyczynach, wskazując jednocześnie przewidywany nowy, możliwie najszybszy termin jej realizacji.
 5. 5.              W przypadku opóźnień w wykonaniu zobowiązań przewidzianych w Umowie ze strony Zamawiającego, termin wykonania umowy przez Dostawcę przesuwa się o tyle dni ile trwało opóźnienie Zamawiajacego.
 6. 6.              W przypadku wystąpienia siły wyżej w rozumieniu § 10, termin wykonania umowy przez Dostawcę przesuwa się o tyle dni ile trwała dana okoliczność uniemożliwiająca wykonanie umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający częściowo wyraża zgodę na modyfikację zapisów par.4 dodając punkt 5: „W przypadku wystąpienia siły wyżej w rozumieniu § 10, termin wykonania umowy przez Dostawcę przesuwa się o tyle dni ile trwała dana okoliczność uniemożliwiająca wykonanie umowy”  . W pozostałych punktach nie wyraża zgody

 

Pytanie nr 5.

Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 5 jak poniżej.

 1. Po wyładunku każdego z Urządzeń, Odbiorca dokona jego odbioru technicznego i końcowego .
 2. Odbiór techniczny i końcowy każdego Urządzenia odbędzie się w pod adresem uzgodnionym w trybie § 3 ust. 1 przy udziale przedstawiciela Dostawcy i Zamawiającego. 
 3. Do Urządzeń  zostaną dołączone wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa polskiego tj.: instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcja konserwacji w języku polskim, certyfikat zgodności CE w języku polskim, skrócony opis techniczny każdego urządzenia.
 4. O przygotowaniu każdego z Urządzeń  do dostawy (w tym gotowości do przeprowadzenia odbioru technicznego i końcowego) Dostawca zawiadomi Odbiorcę w terminie 3 dni  przed wyznaczoną datą dostawy przez wysłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną na adres: mieczyslaw.sedzikowski@atstorun.pl.
 5. Odbiorca  zobowiązany jest zapewnić udział  jego upoważnionych przedstawicieli przy czynności   odbioru. W przypadku braku stawiennictwa upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w terminie i miejscu wspólnie ustalonym przez Strony, Dostawca wstrzyma się z wydaniem Urządzenia, wyznaczając nowy termin wydania urządzenia przypadający w terminie kolejnych 2 dni. 
 6. W przypadku nieprzystąpienia Odbiorcy do odbioru technicznego w okolicznościach opisanych w ust. 5, Zamawiający uprawniony będzie do sporządzenia - w sposób wiążący dla obu stron - jednostronnego protokołu odbioru (w protokole uznaje się Urządzenia za przyjęte  pod względem technicznym i końcowym przez Zamawiającego bez uwag). 
 7. Z czynności  odbioru, Strony sporządzają  Protokół odbioru technicznego i końcowego. 
 8. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego w trakcie odbioru usterek technicznych, Strony wraz z Protokołem odbioru,  sporządzają oddzielną listę usterek ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Po usunięciu usterek, Strony sporządzają Protokół usunięcia usterek. 
 9. Zamawiający nie może odmówić odbioru Urządzenia w przypadku stwierdzenia podczas odbioru nieistotnych usterek, nieuniemożliwiających jej eksploatację, pod warunkiem dostarczenia przez Dostawcę oświadczenia o terminie usunięcia tych usterek z obowiązkiem przejęcia kosztów powiązanych (wyłączenia, itd.)

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na sugerowane zapisy w następujących punktach:

1.       Po wyładunku każdego z Urządzeń, Odbiorca dokona jego odbioru technicznego i końcowego .

2.       Odbiór techniczny i końcowy każdego Urządzenia odbędzie się w pod adresem uzgodnionym w trybie § 3 ust. 1 przy udziale przedstawiciela Dostawcy i Zamawiającego. 

3.       Do Urządzeń  zostaną dołączone wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa polskiego tj.: instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcja konserwacji w języku polskim, certyfikat zgodności CE w języku polskim, skrócony opis techniczny każdego urządzenia.Wymaga się, aby 1 komplet dokumentów przetłumaczony został przez tłumacza przysięgłego na język polski (jeśli dotyczy).

7.       Po dokonaniu odbioru, Strony podpisują Protokół bezusterkowego odbioru technicznego i końcowego. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego w trakcie odbioru usterek technicznych uniemożliwiających eksploatacje urządznia, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego do czasu usuniecia usterek z obowiązkiem przejęcia kosztów powiązanych (wyłączenia, zastępstwo pracy innym urządzeniem na czas usunięcia usterek itd.). Strony sporządzają wówczas oddzielną listę usterek ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Zamawiający nie może odmówić odbioru końcowego urządzenia w przypadku stwierdzenia podczas odbioru nieistotnych usterek, nie uniemożliwiających jej eksploatację, pod warunkiem dostarczenia przez Dostawcę oświadczenia o terminie usunięcia tych usterek.

 

Pytanie nr 6.

Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 6 jak poniżej.

 1. 1.       Odbiorca zapłaci Dostawcy cenę za dostawę 4 sztuk Urządzeń , zgodnie z warunkami przewidzianymi Umową, na warunkach przewidzianych w niniejszym paragrafie.
 2. 2.       Cena 1 (jednego) Urządzenia wynosi ____________ (słownie: ____________) netto. 
 3. 3.       Całkowita cena , 4 sztuk Urządzeń wynosi ………………………..…………………… PLN/EURO netto (słownie: ……………. 00/00).
 4. 4.       Do ceny netto doliczony zostanie należny podatek VAT obowiązujący w chwili wystawienia faktury (jeśli dotyczy).
 5. 5.       Cena  obejmuje także naniesienie szablonów, oznakowanie, malowanie. Malowanie wykonane zostanie zgodnie z dopuszczalnymi warunkami Wykonawcy, oznakowanie – zgodnie z przepisami. 
 6. 6.       Odbiorca zapłaci Dostawcy cenę w następujący sposób:

1/ w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Odbiorca wpłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą 10 % ceny 4 urządzeń brutto tytułem zaliczki, 

2/ w terminie 30 dni od dnia dostawy danego Urządzenia, Odbiorca zapłaci pozostałe 90 % ceny każdego Urządzenia brutto, pod warunkiem podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego danego Urządzenia bez listy usterek i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (jeśli dotyczy).  W przypadku sporządzenia protokołu odbioru z listą usterek, o której mowa w § 5 ust. 8, termin zapłaty przesuwa się o tyle dni ile trwało usunięcie usterek przez Dostawcę. 

(Uwaga: w związku z tym, że dostawa może być podzielona na kilka transportów w różnych terminach, obowiązek zapłaty ceny powinien powstać po dostawie każdego z urządzeń.)

 1. 7.       Zapłata nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Dostawcy prowadzony w banku: …………………………….o numerze:

…………………………………………….w terminie 30 dni od wystawienia faktury.

 1. 8.       Rozliczenia, wynikające z Umowy, odbywają się poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bieżący Dostawcy.
 2. 9.       Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto Dostawcy.
 3. 10.    Koszty banku Dostawcy ponosi Dostawca, koszty banku Zamawiającego ponosi Zamawiający. 
 4. 11.    Jeżeli Dostawca nie dotrzyma terminu dostawy Urządzeń , wskazanego w treści niniejszej Umowy, a opóźnienie będzie większe niż 29 dni (dla jednego Urządzenia), Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy opóźnienie dotyczy tylko części z Urządzeń, Zamawiający ma  prawo odstąpić od umowy wyłącznie w zakresie Urządzeń, których dotyczy opóźnienie.  
 5. 12.    Własność każdego z Urządzeń przechodzi na Zamawiającego z chwilą zapłaty pełnej ceny danego Urządzenia (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej).
 6. 13.    Niezalenie od uiszczenia zaliczki wskazanej w ust. 6 pkt 1, na zabezpieczenie zapłaty pozostałej części ceny 4 (czterech) Urządzeń Zamawiający złoży gwarancję bankową lub weksel własny (z poręczeniem przez ____) na kwotę odpowiadającej 90 % ceny 4 Urządzeń, wskazanej w ust. 3 (dalej: Zabezpieczenie Płatności). Do weksla własnego sporządzona zostanie deklaracja wekslowa. Zabezpieczenie Płatności zostanie złożone w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Dostawca ma prawo wstrzymać się z realizacją umowy do czasu otrzymania zaliczki oraz dostarczenia Zabezpieczenia Płatności. W przypadku opóźnienia z zapłatą zaliczki lub dostarczeniem Zabezpieczenia Płatności o co najmniej 14 dni, Dostawca ma prawo odstąpić od umowy z żądaniem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 lit. c.

W przypadku braku płatności ceny Urządzenia przez Zamawiającego w terminie wymagalności, Dostawca będzie uprawniony do skorzystania z Zabezpieczenia Płatności danego urządzenia – po upływie 7 dni od terminu wymagalności zapłaty ceny danego urządzenia,

 

Prosimy jednocześnie o wyjaśnienie sformułowań z punktu 5 powyżej.

Propozycja zmiany treści jak w punkcie 6 oraz 13 powyżej wynika z przewidywanej dużej wartości całego zamówienia. Zapisy punktu 13 to propozycja dwóch równorzędnych rozwiązań zabezpieczenia płatności końcowej ceny. Ewentualnie dla równowagi stron proponujemy wprowadzenie zapisów o bankowej gwarancji zwrotu zaliczki do dostarczenia przez Dostawcę w odniesieniu do 10% wartości Umowy.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego płatności (płatność 100% po dostawie) przy czym Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów pkt 1-4 tak aby możliwa była opcja płatności za każde urządzenie osobno po każdym z protokołów końcowych. 

Zamawiający wyraża również zgodę na modyfikację pkt  11: Jeżeli Dostawca nie dotrzyma terminu dostawy Urządzeń , wskazanego w treści niniejszej Umowy, a opóźnienie będzie większe niż 29 dni (dla jednego Urządzenia), Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy opóźnienie dotyczy tylko części z Urządzeń, Zamawiający ma  prawo odstąpić od umowy wyłącznie w zakresie Urządzeń, których dotyczy opóźnienie. 

Zamawiający wyraża również zgodę na modyfikację pkt  pkt 12: Własność każdego z Urządzeń przechodzi na Zamawiającego z chwilą zapłaty pełnej ceny danego Urządzenia (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej).

 

 

Pytanie nr 7.

Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 7 jak poniżej.

 1. 1.       Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczone Urządzenia  na okres 36 miesięcy lub 6000 mth (motogodzin) w zależności co nastąpi jako pierwsze od daty podpisania protokołu odbiorczego dla każdego z Urządzeń osobno. Z zastrzeżeniem ust. 2-6 niniejszego paragrafu, warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny (dalej: Gwarancja Producenta), który zostanie dostarczony przez Dostawcę wraz z wydaniem Urządzeń,. W przypadku sprzeczności między treścią ust. 2-6 niniejszego paragrafu a Gwarancją Producenta, pierwszeństwo ma Gwarancja Producenta.
 2. 4.       Wykonawca jest upoważniony do usunięcia zgłoszonych uszkodzeń według własnego uznania poprzez ich naprawę lub wymianę uszkodzonych części. Ponadto, Wykonawca może zatrudnić osoby trzecie do wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji udzielonej na dostarczone urządzenia dźwigowe typu reachstacker. Okres gwarancji na wymienione uszkodzone części zaczyna się na nowo z datą wymiany tej części. 
 3. 5.       Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Odbiorcy wynikających z przepisów o rękojmi. 

 

Odpowiedź: Zamawiający może zgodzić się na zgodzić na osobny dok gwarancji producenta ale na pewno w przypadku rozbieżności między gwarancją producenta i umową ważniejsze są zapisy umowy, chyba że Gwarancja Producenta w tym zakresie jest bardziej korzystna dla Zamawiającego. Pkt 3 pozostałe bez zmian.

 

Pytanie nr 8.

Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 8 oraz dodanie par. 8a jak poniżej.

 1. W przypadku naruszenia obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy (zwane dalej „naruszenie umowy”) Strona ponosi odpowiedzialność, wyznaczoną w niniejszej Umowie i (lub) obowiązującym ustawodawstwem Polskim.
 2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
  1. W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia po terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy z winy Dostawcy, Dostawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Odbiorcy w wysokości 0,03% wartości niedostarczonych Urządzeń  za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wartości netto umowy - niniejsze postanowienie ma zastosowanie w przypadku, w którym zwłoka wynosi dłużej niż 20 dni kalendarzowych od terminu określonego w Umowie; naliczenie kary umownej następuje od dnia następnego po 20 dniu trwania zwłoki Dostawcy; zapis ten nie obowiązuje (Zamawiający nie domaga się kary umownej), gdy miejsce ma przypadek przywołany w pkt. 4 § 8 (gdy Zamawiający odstąpił od umowy z powodu opóźnienia w dostawie).
  2. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy (ceny brutto 4 Urządzeń) w przypadku odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu braku dostarczenia Zabezpieczenia płatności,
 3. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 20 % ceny brutto jednego Urządzenia za każde Urządzenie, w stosunku do którego Dostawca odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
 4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Stron od obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i eliminacji naruszeń, o ile nie wynika to z jej treści.
 5. Dostawca jest obowiązany uiścić należną karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty na rachunek bankowy w nim wskazany.
 6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

 

(Uwaga: Kwestia odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia terminu uregulowana jest już w § 6 ust. 11)

§ 8a

Odpowiedzialność Dostawcy

Dostawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. Dostawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody zawinione (umyślnie i nieumyślnie) i w zakresie rzeczywistej straty (z wyłączeniem utraconych korzyści). W każdym przypadku odpowiedzialność Dostawcy za szkody ogranicza się do wysokości 20% (dwadzieścia procent) łącznej Ceny netto 4 urządzeń.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Ponadto zgodnie z uwagą w pkt 2 a) dokonujemy wyjaśnienia jak następuje:

„2.       Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

 1. a.             W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia po terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy z winy Dostawcy, Dostawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Odbiorcy w wysokości 0,03% wartości niedostarczonych Urządzeń  za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wartości netto umowy - niniejsze postanowienie ma zastosowanie w przypadku, w którym zwłoka wynosi dłużej niż 20 dni kalendarzowych od terminu określonego w Umowie; naliczenie kary umownej następuje od dnia następnego po 20 dniu trwania zwłoki Dostawcy; w przypadku zastosowania zapisu umowy w pkt. 4 § 8 (gdy Zamawiający odstąpił od umowy z powodu opóźnienia w dostawie), niniejsza kara umowna obowiązuje do momentu odstąpienia od umowy.”

Zmianie ulega również  pkt 4 par8 – „W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie urządzeń typu reachstacker przekracza 29 dni Odbiorca ma prawo ODSTĄPIĆ OD UMOWY ze skutkiem natychmiastowym, po złożeniu Dostawcy oświadczenia o ODSTĄPIENIU poprzez jego przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres.”

Ponadto dodany zostaje § 8a- „Dostawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. Dostawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody zawinione (umyślnie i nieumyślnie) i w zakresie rzeczywistej straty (z wyłączeniem utraconych korzyści). W każdym przypadku odpowiedzialność Dostawcy za szkody ogranicza się do wysokości 25% (dwadzieścia procent) łącznej Ceny netto 4 urządzeń.”

 

Pytanie nr 9.

Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 9 jak poniżej.

 1. 1.       Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej pod rygorem jej nieważności w postaci aneksu.
 2. 2.       Zmiany w zakresie końcowego terminu realizacji zamówienia są dopuszczalne w sytuacji, w której konieczność zmiany będzie wynikała z okoliczności obiektywnych i niezależnych od stron umowy.
 3. 3.       Odbiorca dopuszcza możliwość zmian umowy w sytuacjach przewidzianych w treści Sekcji 6.5.2. pkt. 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz przewidzianych w Rozdziale 6.5.2. pkt 17) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. 

Wykonawca powinien dostarczyć urządzenia typu reachstacker zgodnie ze standardami wymienionymi w Opisie Technicznym (Załącznik 2) i mającymi zastosowanie na dzień złożenia oferty, jednakże z uwzględnieniem zapisów § 5.

Zmiany w przedmiocie Umowy, które staną się konieczne po dniu złożenia oferty i które będą spowodowane zmianami prawa, norm, standardów, aktualnym stanem techniki, infrastrukturą, wymaganiami lub obowiązkami administracyjnymi lub będą wynikiem orzeczeń sądowych, jak również zmian znanej Wykonawcy praktyki administracyjnej, będą zamawiane i opłacone przez Zamawiającego pod warunkiem obustronnych uzgodnień i akceptacji oferty cenowej. Ponadto, terminy dostawy Urządzeń , których dotykają te zmiany powinny zostać dostosowane poprzez uwzględnienie rozsądnego czasu wymaganego dla wprowadzenia takich zmian.

Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna zmiany dotyczące przedmiotu umowy za konieczne w związku ze wskazanymi wyżej okolicznościami, zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie o tym drugą Stronę na piśmie.

(Uwagi: pierwotny punkt 1 (usunięty) - postanowienie zbędne (w szczególności zmiana stawki VAT nie wpływa na potrzebę zmiany umowy, gdyż przewidziano, że VAT zostanie doliczony wg właściwych stawek) pierwotny punkt 2 (usunięty) - zmiana wymienionych w tym ustępie danych nie powoduje potrzeby zmiany umowy.)

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

 

Pytanie nr 10.

Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 11 jak poniżej.

 1. 1.       Zamawiający powinien na własny koszt i odpowiedzialność przekazać Wykonawcy specyfikację malowania zewnętrznego. 
 2. 2.       Wykonawca jako producent Urządzeń , zapewni wszelkiego rodzaju atesty, dopuszczenia czy homologacje niezbędne do ich funkcjonowania. Czynności związane z procedurą pierwszego dopuszczenia dostarczonych Zamawiającemu Urządzeń do eksploatacji przed Urzędem Dozoru Technicznego obciążają Zamawiajacego.
 3. 3.       Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. 4.       Wszystkie stosunki prawne, wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, w tym te związane z rzeczywistością, zawarciem, zmianami, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej Umowy, interpretacją jej postanowień, określeniem skutków nieważności lub naruszenia Umowy, są regulowane przez niniejszą Umowę oraz odpowiednimi normami obowiązującego ustawodawstwa i mające zastosowanie do takich prawnych praktyk biznesowych w oparciu o zasady uczciwości, słuszności i sprawiedliwości.
  1. 5.       Po podpisaniu niniejszej Umowy, wszystkie wcześniejsze negocjacje, korespondencja, umowy przedwstępne, protokoły z planowania oraz jakiekolwiek inne uzgodnienia ustne lub pisemne między Stronami w sprawach, które w ten czy w inny sposób związane z niniejszą Umową będą nieważne, ale mogą być rozpatrywane przy interpretacji warunków niniejszej Umowy.
  2. 6.       Strony ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych, zawartych w niniejszej Umowie oraz zobowiązują się powiadomić na piśmie drugą Stronę o ich zmianie, w przypadku niepowiadomienia ponoszą ryzyko powstania, związanych z tym, skutków niepożądanych.
  3. 7.       Dodatkowe Aneksy i załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej część integralną i posiadają moc prawną, jeżeli są sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Strony i opatrzone ich pieczęciami. 
  4. 8.       Niniejsza Umowa sporządzona z pełną świadomością Stron o jej warunkach i terminologii w dwóch egzemplarzach, z których każdy posiada jednakową moc prawną - po jednym dla każdej ze Stron.
  5. 9.       Strony informują siebie nawzajem o zmianie danych bankowych, adresie prawnym lub faktycznym, jak również przekazują inne informacje, które są określone w umowie, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wejścia w życie tych zmian.
   1. 10.    Dokumenty wysyłane e-mailem (jako załącznik) pomiędzy osobami wskazanymi w ust. 12, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron i opatrzone ich pieczęciami, posiadają moc prawną. Oryginały należy złożyć w ciągu piętnastu (15) dni kalendarzowych od daty ich podpisania.
   2. 11.    Spory powstałe w związku z Umową Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby strony powodowej . 
   3. 12.    Osoby upoważnione do kontaktu w sprawach dotyczących Umowy:

- ze strony Odbiorcy – Mieczysław Sędzikowski , +48502854036, mieczyslaw.sedzikowski@atstorun.pl (imię, nazwisko, nr tel., e-mail)

- ze strony Dostawcy – …………, …………….., ……………………. (imię, nazwisko, nr tel., e-mail)

Zmiana osób wskazanych w niniejszym ustępie lub ich danych wymaga powiadomienia drugiej strony w formie wiadomości e-mail. Zmiana osób lub ich danych nie stanowi zmiany umowy wymagającej zawarcia aneksu.

 1. 13.    W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Kodeks Cywilny.
 2. 14.    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

(Uwagi:

pierwotny punkt 3 (usunięty):

Umowa w żadnym miejscu nie przewiduje możliwości jej rozwiązania z okresem wypowiedzenia;

O wypowiedzeniu można mówić przy zobowiązaniach o charakterze ciągłym (np. najem); w przypadku umowy dostawy (sprzedaży) możliwe jest zastrzeżenie odstąpienia;

Przesłanką odstąpienia dla Zamawiającego jest opóźnienie; niesetety nie możemy wyrazić zgody na dopuszczenie innych przypadków, w tym w szczególności obowiązków jednoznacznie nie zdefiniowanych; Umowa nie przewiduje takiej instytucji jak „zawieszenie”;

Punkt 3a: przesłanki niedopuszczalne prawem (art. 83 ustawy Prawo upadłościowe) ).

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

 

 

Pytania dotyczące specyfikacji technicznej

Pytanie nr 11.

System nadzoru i monitorowania pracy urządzenia w technologii GPS – prosimy uprzejmie o wskazanie na jaki czas po dostawie Urządzeń ma być udzielona Odbiorcy licencja na użytkowania i dostęp do systemu. Możemy zaproponować nominalny okres 36 miesięcy (jak okres trwania gwarancji). Każdy kolejny rok dostępu jest płatny dla każdego urządzenia osobno.

 

OdpowiedźLicencja na system nadzoru i monitorowania pracy urządzenia w technologii GPS wraz udzieleniem Odbiorcy licencji na użytkowanie i dostęp do systemu ma być udzielona przez okres obowiązywania gwarancji

 

Pytanie nr 12.

Kamera – ze względów technologicznych lepszym rozwiązaniem jest montaż kamery na szczycie części wysuwnej masztu. Przykładowy szkic poniżej:

PrProsimy o akceptację takiego rozwiązania. Ponadto dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy Urządzeniami proponujemy montaż dodatkowej kamery cofania umieszczonej w tylnej przeciwwadze każdego z Urządzeń. Obraz byłby łączony na jednym kolorowym monitorze w kabinie z obrazem z kamery na szczycie masztu jak powyżej.

 

Odpowiedź: Zamawiający po konsultacji technicznej dopuszcza możliwość wskazanego rozwiązania jako rozwiązanie lepsze lub równoważne.

 

Inne pytania

Pytanie nr 13.

Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia niezbędnych parametrów – prosimy o wyjaśnienie jakie dokumenty mają być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Odpowiedź: Cała dokumentacja winna być dostarczona w języku polskim, a w przypadku tłumaczenia z języka obcego tłumaczenie na język polski winno być uznawane przez producenta jako równoprawne w odniesieniu do dokumentacji w języku innym niż język polski.

 

Pytanie z dnia 12.02.2020:

 

Czy szacunkowa wartość zamówienia 1861391,07 PLN netto odnosi się do jednej sztuki czy do calosci zamowienia?

 

Odpowiedź: Wskazana szacunkowa kwota odnosi się do jednej sztuki urządzenia.

 

Pytanie z dnia 12.02.2020:

 

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie listy udokumentowanych dostaw wykonanych bezpośrednio przez producenta, nie zaś przez podmiot składający ofertę?

 

Odpowiedź: Oferent/Wykonawca powinien udokumentować dostawy wykonane przez siebie, a nie przez podmiot trzeci. Zapytanie dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

 

UWAGA: Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert do dnia 17.03.2020

 

Plik do pobrania

Zapytanie ofertowe – wersja z dnia 25.02.2020

Załącznik nr 4 - Wzór umowy z dnia 25.02.2020

komunikat baza 25.02.2020

Komunikat z dnia 13.02.2020 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ 1 SZTUKI SUWNICY KONTENEROWEJ O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2019/proj.A/3.2/POIS – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w zapytaniu ofertowym wpłynęły dwie oferty i że zakończyła się weryfikacja ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przez:

 • OFERTA NR 1 - Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich "RIALEX" sp. z o.o., ul. Ossowskiego 55, 46-203 Kluczbork.
 • OFERTA NR 2 - Generalis Szczerbicka Olga, ul. Łowiecka 9, Nowa Wieś, 87-162 Nowa Wieś

 

Złożone oferty są ofertami kompletnymi i spełniły wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 02/2019/proj.A/3.2/POIS. W ramach postępowania wybrana została jedna oferta. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

 

Nazwa wybranego Wykonawcy: Generalis Szczerbicka Olga

 

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Łowiecka 9, Nowa Wieś, 87-162 Nowa Wieś

 

Informacje o wybranym Wykonawcy opublikowane zostaną w Bazie Konkurencyjności i na stronie Zamawiającego.

 

Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

komunikat z dnia 13.02.2020

Toruń, 24.01.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 4 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker

(dopuszcza się wyłącznie nowe urządzenia dźwigowe typu reachstacker)

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

Numer referencyjny postępowania: 01/2020/proj.BC/3.2/POIS

Szacunkowa wartość zamówienia – 1861391,07 PLN netto, 431707,00 EUR (średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych - 4,3117 zł/Euro)

 

KOD CPV: 42414000-1 - Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Podstawę prawną postępowanie stanowią zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE.

Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej Laude Smart Intermodal S.A. www.laude.pl w zakładce Firma – Ogłoszenia oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane będzie w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zakupione urządzenia dźwigowe typu reachstacker będą elementami projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” (POIS.03.02.00-00-0028/18) oraz projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004).

Zakup przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Rozdział 1. Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker
  1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
  2. Dostarczone urządzenia dźwigowe mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego – wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych.
  3. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania:

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

 

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń dźwigowych typu  reachstacker wyłącznie fabrycznie nowych tj. zbudowanej z fabrycznie nowych elementów, zespołów, podzespołów i części, dotychczas nie eksploatowanych. 

Każde urządzenie dźwigowe powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

- możliwość przeładunku kontenerów ISO 20, 30, 40 stóp;

- osadzony w ramie zespół napędowy – silnik wysokoprężny 6-o cylindrowy moc min.  260 KW, spełniający normę emisji spalin stage V wg Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1628/2016; 

- udźwig nominalny – minimum  45 000 kg w pierwszym rzędzie pod ryglami;

- wysokość składowania kontenerów na minimum 5 warstw w pierwszym rzędzie i 4 warstwy w drugim rzędzie;

- kabina – pełna, zamknięta, przeszklona, widoczność 360 stopni, zamykane na kluczyk drzwi z obu stron, drzwi z amortyzatorem, wielofunkcyjna dźwignia przy kierownicy, lusterko wsteczne, lusterka zewnętrzne 2 szt., oświetlenie kabiny z wygaszaniem, filtr powietrza kabiny, automatyczne zwiększanie prędkości obrotowej silnika przy podnoszeniu lub wysuwie, wyprofilowane, bezpieczne wejście do kabiny, barierki pomocnicze, antypoślizgowa powierzchnia schodów do kabiny.

- oś napędowa przednia: hamulce hydrauliczne, wielotarczowe mokre

- oś skrętna tylna z pojedynczym siłownikiem dwustronnego działania

- zespół unoszący z wielofunkcyjnym teleskopowym chwytakiem do przeładunku kontenerów oraz teleskopowym masztem (podnoszenie za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych; wysuw masztu za pomocą pojedynczego siłownika hydraulicznego wewnątrz masztu)

- pływające rygle ISO

- funkcja synchronicznego podnoszenia (jednoczesny wysuw i podnoszenie masztu dla pionowego podnoszenia ładunku), 

- kamera na końcu chwytaka z widokiem na kontener wraz z kolorowym monitorem w kabinie.

- elektroniczne systemy zabezpieczające przed nieprawidłowym zaryglowaniem kontenera w chwytaku, przeciążeniem i przekroczeniem dopuszczalnych parametrów operacji ładunkiem – sygnalizacja świetlna kolorami dobrze widoczna dla operatora określająca stan pracy chwytnika zdublowana w kabinie. 

- automatyczne ryglowanie z możliwością ryglowania ręcznego.

- dynamiczna waga ładunku niezależnie od położenia masztu dokładność ważenia min 1% nominalnego udźwigu urządzenia

- licznik chwytów kontenerów osobno na kontenery 20,30,40 stóp dostępny na wyświetlaczu w kabinie, z możliwością zerowania

- oświetlenie zewnętrzne LED fabryczne – kierunkowskazy przód i tył, światła awaryjne przód i tył, 2 światła robocze na chwytaku , 2 na maszcie, 2 na kabinie, 2 światła cofania, 2 światła przednie na błotnikach, 2 światła STOP z tyłu, światła pozycyjne,

- oświetlenie inne: ostrzegawcze światło błyskowe, mrugające światła stop przy cofaniu

- akustyczny sygnał cofania

- 4 haki w narożnikach chwytnika do przewożenia innych niż kontenery ładunków, nośność haków – 12,5 tony/hak,

- 2 silniki hydrauliczne obrotu chwytnika chwytaka z hamulcami hydraulicznymi tarczowymi w każdym z silników, obrót chwytaka min 195 w jedną i 105 stopni w drugą stronę od położenia wyjściowego,

- Kolorowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz w kabinie, powinien wyświetlać: prędkość jazdy, napięcie instalacji elektrycznej, aktualnie wybrany kierunek jazdy, temperatura oleju hydraulicznego, poziom paliwa, obroty silnika, ciśnienie oleju silnika, temperatura płynu chłodzącego silnika, odległość środka ciężkości ładunku od urządzenia, wysunięcie masztu, kąt pochylenia masztu, obsługa systemu CAN-BUS z wyświetleniem kodu błędów, monitor kamery chwytaka, klimatyzacja i ogrzewanie w pełni automatyczne, sterowanie przyciskami

- opony klasy premium – bieżnikowanie typu E4, rozmiar 18.00x25, liczba przekładek PR40

- koła wymienne między osiami

- teleskopowy, rozsuwany hydraulicznie rodzaj chwytaka przeznaczony do kontenerów 20, 30 i 40 stóp z automatycznym rozsuwem chwytaka dla każdego typu sterowanym z kabiny, blokowanie rozsuwu w każdej pozycji za pomocą mechanicznego rygla sterowanego hydraulicznie dla ograniczenia sił ścinających działających na chwytak przy znacznym przechyle bocznym.

- rozdzielony układ hamulców i hydrauliki roboczej 

- możliwość wprowadzenia kontenera w wibrację w trakcie operacji przeładunku kontenera z jednego środka transportu na inny (ruch udarowy), układ wibracyjny mimośrodowy, min 1500 obrotów na minutę każdy silnik, sterowanie z kabiny.

- system nadzoru i monitorowania pracy urządzenia w technologii GPS (spalanie, trasa jazdy, liczba przeładowywanych kontenerów, możliwość tworzenia różnych statystyk) 

- kolor podwozia RAL4010

- praca w warunkach od -30 C do +45 C

 

Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia niezbędnych parametrów:

Na etapie złożenia oferty Zamawiający wymaga oświadczenie, o dołączeniu wraz z dostarczonymi urządzeniami dźwigowymi typu reachstacker wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego.

    Wymaga się, aby 1 komplet dokumentów przetłumaczony został przez tłumacza przysięgłego na język polski (jeśli dotyczy)

 

Przedstawione powyżej opisy dotyczą minimalnych wymagań technicznych – adekwatnych do wymagań Projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego minimalne wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych do opisanych w Zapytaniu ofertowym bądź rozwiązań lepszych technicznie i jakościowo, i jednocześnie spełniających minimalne wymagania Zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. 
  W przypadku uchybienia temu obowiązkowi oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego oznakowania urządzeń dźwigowych typu reachstacker naklejką informacyjną umieszczoną po obu stronach, opracowaną w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonaną z materiału zapewniającego czytelność informacji przez okres minimum 6 lat. 
 3. Odbiór techniczny przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego na warunkach określonych w umowie i obejmie odbiór w Radzyminie lub Warszawie Głównej Towarowej, lub Lasocicach, lub Busku-Zdroju, lub Gdyni Porcie. Każde z zamówionych urządzeń może być dostarczone do innej lokalizacji co zostanie uzgodnione z Wykonawcą. 

 

Rozdział 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1) Sytuacja podmiotowa:

Warunek

W postępowaniu może wziąć udział podmiot, wobec którego nie zachodzą podstawy do wykluczenia do z udziału w postępowaniu. 

Opis sposobu dokonywania oceny:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zamawiający żąda:

 1. jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Warunek:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wobec Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o treści wskazanej w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

 

3) Doświadczenie wykonawcy:

Warunek:

W postępowaniu może wziąć udział podmiot posiadający udokumentowane doświadczenie w sprzedaży urządzeń typu reachstacker.

Opis sposobu dokonywania oceny:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (udokumentuje) dostawy przynajmniej 4 (słownie: czterech) nowych urządzeń typu reachstacker o udźwigu 45 ton i wysokości składowania kontenerów na minimum 4 warstwy w okresie 2016 - 2019 r. na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z treści referencji powinno wynikać kiedy miała miejsce dostawa, kto był odbiorcą reachstackerów, jaki był udźwig i wysokość składowania kontenerów. Oferent powinien udokumentować niniejsze w taki sposób, aby przedstawione referencje łącznie wskazywały dostawę przynajmniej czterech nowych urządzeń reachstacker w okresie 2016 - 2019. W przypadku jeżeli referencje podają typ urządzenia, a nie określają jego parametrów użytkowych, Oferent zobowiązany jest dostarczyć do tych referencji dodatkowo zaparafowaną kartę charakterystyki pracy obowiązującą dla tego urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych referencji, dlatego wymaga, aby referencje zawierały dane kontaktowe osoby (nr telefonu i adres mailowy), która będzie mogła udzielić informacji w przypadku pytań Zamawiającego dotyczących przebiegu współpracy pomiędzy Oferentem a podmiotem, który udzielił referencji. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci dodania przez Oferenta załącznika do referencji zawierającego dane kontaktowe osoby wystawiającej referencje lub w formie zestawienia osób kontaktowych do poszczególnych referencji zawartego w piśmie przewodnim do składanych dokumentów.

 

Ocena spełnienia kryterium nastąpi na podstawie załączonych referencji od podmiotu (odbiorcy dostaw) potwierdzające prawidłowe wykonanie dostawy.  Dane dotyczące zrealizowanych dostaw należy wskazać w oświadczeniu, którego treść stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

 

4) W celu wykazania, że oferowany przedmiot spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:

-      Oświadczenia o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 4 Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia – urządzeniami typu reachstacker. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie na etapie oceny ofert. Dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty zawierające takie oświadczenie. 

-      Oświadczenia o akceptacji warunków umowy – Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie na etapie oceny ofert. Dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty zawierające takie oświadczenie. Wzór umowy dostawy stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego i jest dostępny po kliknięciu w link na końcu zapytania. 

-      Wskazania w ofercie okresu realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od podpisania umowy. Termin podany w miesiącach należy wskazać w formularzu oferty. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów bądź oświadczeń, o których mowa w niniejszym Rozdziale. 

Ocena w systemie: 0-1, gdzie 0 oznacza niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, a 1 – spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 4. Informacja na temat zakresu wykluczenia:

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym.  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

 

Rozdział 5. Termin realizacji zamówienia, warunki dostawy oraz warunki płatności:

 1. 1.     Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 9 miesięcy od podpisania umowy.
 2. Realizacja przedmiotu zamówienia dokonywana będzie w terminie określonym w ust. 1, z zachowaniem wymagań sposobu realizacji zamówienia określonych w niniejszym Rozdziale (procedura odbiorowa). 
 3. Miejsce dostawy: Radzymin lub Warszawa Główna Towarowa, lub Lasocice, lub Busko-Zdrój, Gdynia Port. Każde z zamówionych urządzeń może być dostarczone do innej lokalizacji co zostanie uzgodnione z Wykonawcą. 
 4. Dostawa ma obejmować transport do miejsca przeznaczenia.
 5. Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego ostatniego dostarczonego urządzenia typu reachstacker składającego się na przedmiot zamówienia.
 6. Warunki płatności ustala się następująco: 

-      Płatność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego urządzeń typu reachstacker składających się na przedmiot zamówienia po ich dostawie do miejsca przeznaczenia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w kwocie odpowiadającej całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.

 

Pozostałe zasady dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

 

Rozdział 6. Termin związania ofertą.

 1. Termin związania ofertą wynosi w przedmiotowym postępowaniu 90 dni i liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.
 2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Stosowne oświadczenie dotyczące terminu związania ofertą zawarte jest w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów oceny oferty) niezwłocznie od rozstrzygnięcia postępowania oraz podpisania protokołu z wyboru ofert. Protokół z wyboru ofert zostanie podpisany nie później niż 30 dni od zakończenia terminu naboru ofert i będzie dostępny w siedzibie Zamawiającego. 
 4. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy, sporządzonej na podstawie wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

 

Rozdział 7. Opis sposobu przygotowania ofert

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, w związku z czym oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia. 
 3. Dopuszcza się wyłącznie formę pisemną składania ofert. Dopuszcza się oferty sporządzone w języku polskim oraz języku angielskim. 
 4. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać następujące dokumenty:

-      Formularz ofertowy złożony zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami,

-      Wypełnione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego,

-      dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1) Zapytania ofertowego,

-      oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 5 Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia – urządzenia typu reachstacker. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3,

-      dowody potwierdzające należyte wykonania dostawy, np. referencje od podmiotów (odbiorców dostaw) potwierdzające prawidłowe wykonanie dostaw, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3) Zapytania ofertowego,

-      pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzającej prawo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 05.03.2020 r. do godziny 9.00 na ww. adres. 
 2. Ofertę należy opisać następująco: „Oferta handlowa na dostawę 4 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker”, postępowanie nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS
  1. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać droga pocztową lub kurierem, przy czym oferta winna wpłynąć do Zamawiającego przed terminem wskazanym w ust. 5 niniejszego Rozdziału. Oferty złożone po tym terminie nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.03.2020 r. o godzinie 9.15. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Kinga Adamska-Dąbrowska – Dyrektor ds. Organizacyjnych, Adam Drozdowski – Kierownik ds. kredytów. W razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Wiceprezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Adam Drozdowski – Kierownik ds. kredytów. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu. 
  3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
  4. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty, jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty. 

 

Rozdział 8. Opis sposobu obliczenia ceny:

 

 1. 1.     Od Wykonawcy wymaga się określenia ceny ryczałtowej netto i brutto z wyszczególnieniem należnego podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca musi wskazać cenę jednostkową netto i brutto za jedną sztukę przedmiotu zamówienia – urządzenia typu reachstacker. Cena jednostkowa każdego urządzenia powinna być taka sama dla każdego z urządzeń. Cena ryczałtowa uwzględnia całość zamówienia i wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia.
 2. 2.     Jeśli przedmiot zamówienia objęty jest cłem, musi ono zostać doliczone przez Wykonawcę do ceny oferty.
 3. 3.     Oferowana cena ryczałtowa jest ostateczna i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego (zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego).
 4. 4.     Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
 5. 5.     Cena oferty winna zawierać wycenę całości zamówienia, tj. wskazanie ceny całkowitej 4 sztuk urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia oraz cenę jednostkową netto i brutto za jedną sztukę przedmiotu zamówienia – urządzenia typu reachstacker.  
 6. 6.     Cenę należy wskazać w Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 7. 7.     Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Odbiorcy obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Odbiorca w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Odbiorcę czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Odbiorcy obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

Rozdział 9. Warunki zmiany umowy:

 

 1. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT).
 2. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 
 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej pod rygorem jej nieważności w postaci aneksu.
 4. Umowa może zostać zmieniona w zakresie zmiany adresu dostawy urządzeń wyłącznie, gdy zmiana zostanie zadeklarowana przez zamawiającego z uwagi na zmianę lokalizacji projektu.
 5. Zmiany w zakresie końcowego terminu realizacji zamówienia są dopuszczalne w sytuacji, w której konieczność zmiany będzie wynikała z okoliczności obiektywnych i niezależnych od stron umowy, powodujących niemożliwość wykonania umowy w określonym w umowie terminie.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w sytuacjach przewidzianych w treści Sekcji 6.5.2. pkt. 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz przewidzianych w Rozdziale 6.5.2. pkt 17) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. 

 

Rozdział 10. Kryteria oceny oferty

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
  z dalszej oceny):
  1. kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego 
  2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym 
  3. Kryteria oceny oferty (w nawiasie podano wagi):
   1. oferowana cena (80%)
   2. termin realizacji zamówienia (20%)

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

Kryterium 1 – Cena

80

2.

Kryterium 2 – Termin realizacji zamówienia

20

SUMA

100

 

 

 

 

Cena:

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, 

a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

 

Liczba punktów oferty = 

cena oferty najniższej x 80

cena oferty ocenianej

 

 

 

Termin realizacji zamówienia:

W kryterium „Termin realizacji zamówienia” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia to dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego ostatniego urządzenia składającego się na przedmiot zamówienia. Porównanie ofert nastąpi na podstawie danych wskazanych w treści Formularza ofertowego. W przypadku wskazania terminu wariantowego (uzależnianego przez oferenta od czynników innych niż wskazanych w treści zapytania, dookreślanych w ofercie), pod uwagę będzie brana deklarowana najpóźniejsza data dostawy wskazana w  Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania.

Skala ocen:

- 20 punktów: za najkrótszy termin wykonania zamówienia

 - 0 punktów otrzymają oferty przewidujące okres dostawy 9 miesięcy lub dłuższy

- za każdy miesiąc krótszego niż 9 miesięcy terminu realizacji zamówienia przyznawane będzie 5 punktów, z zachowaniem maksymalnej sumy 20 punktów możliwych do uzyskania.

 

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem średniego kursu NBP aktualnego na dzień publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej DUUE i Bazie Konkurencyjności. 

 

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. uzyska najwyższy bilans punktów w zastosowanych kryteriach oceny ofert. Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy, jak również zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności. Zamawiający poinformuje każdego z uczestników postępowania pisemnie na wskazany adres e-mail o jego wyniku. Zamawiający opublikuje również ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w DUUE. 

 

 

Rozdział 11: Informacje dodatkowe: 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów. W przypadku ich nieuzupełnienia oferta nie będzie uwzględniana w postępowaniu przy ocenie i badaniu. Wezwanie do uzupełnienia dokumentu nastąpi jednokrotnie na etapie oceny ofert złożonych w postępowaniu.
 2. Zamawiający nie rozpatruje oferty w stosunku do której podczas badania i oceny stwierdzi występowanie następujących okoliczności:

a)   Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,

b)   Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c)   Zawiera rażąco niską cenę lub koszt – co zostało poprzedzone wcześniejszymi wyjaśnieniami Wykonawcy złożonymi na wezwanie Zamawiającego,

d)   Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

e)   Zawiera błędy w obliczeniu ceny,

f)    Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest podać odpowiednie dane w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 
 2. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Mieczysław Sędzikowski, telefon: +48 502854036 e-mail: mieczyslaw.sedzikowski@atstorun.pl
 3. Wykonawcy mogą składać zapytania do treści Zapytania ofertowego, Zamawiający udzieli wyjaśnień, zamieszczając odpowiedzi na stronie internetowej, na której umieszczono zapytanie ofertowego oraz w bazie konkurencyjności. 
 4. Stosownie do zapisów Wytycznych, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, informując o tym Wykonawców w sposób taki sam w jaki zostało upublicznione Zapytanie ofertowe. 
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji wykonawcy mogą wykazywać wspólnie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, natomiast brak podstaw do wykluczenia - w tym brak powiązań z zamawiającym - wykazuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna (każdy z wykonawców składa osobno w swoim imieniu oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 w zakresie dotyczącym braku powiązań).
 6. Odwołania należy składać w formie pisemnie w języku polskim lub angielskim w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu. Weryfikacja odwołań w spółce Laude Smart Intermodal S.A. następuje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania. Informacja dotycząca odwołania zostanie przekazana Oferentowi w formie pisemnej.

 

Rozdział 12: Informacje o unieważnieniu postępowania:

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie. 
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.
 3. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką może on przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Rozdział 13: Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

 1. 1.     administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający, tj. Laude Smart Intermodal S.A.;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa 4 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker“- postępowanie nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS;
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad udostępniania informacji publicznych ora art. 96 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku objęcia niniejszego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE - przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Zamawiającym a właściwym organem;
 5. 6.    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;   
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;  
  4. d.     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     nie przysługuje Pani/Panu:

 1. a.                     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. b.                     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. c.      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 - Oświadczenie;

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów;

Załącznik nr 4 - Wzór umowy;

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

 

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          Marcin Witczak 

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                          Laude Smart Intermodal S.A.

 

Komunikat z dnia 16.01.2020 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ 1 SZTUKI SUWNICY KONTENEROWEJ

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 08.01.2020 r. oraz 09.01.2020 roku, wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 02/2019/proj.A/3.2/POIS pn. „ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę 1 sztuki suwnicy kontenerowej” w ramach projektu „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 2 terminali intermodalnych – Zamość i Sosnowiec.”, po zasięgnięciu opinii technicznych pragnie odpowiedzieć w następujący sposób na skierowane pytania. 

 

Pytania 1 z dnia 08.01.2020:

1. Torowisko suwnicy - Czy suwnica będzie pracowała na istniejących torowisku, jeżeli tak to prosimy podać typ szyny podsuwnicowej?

Odpowiedź: TAK  - szyna S 60

 

2. Zasilanie suwnicy - Czy zasilanie suwnicy wzdłuż toru jazdy jest w zakresie dostawy?

Odpowiedź: TAK  - wzdłuż toru suwnicy - kablozwijak

 

3. Długość torowiska - Jaka jest długość torowiska - przejazdu suwnicy?

Odpowiedź: Długość torowiska wynosi 230 m

 

4. Wysięgnice poza bramę - Czy wysięgnice mają być obustronne czy tylko z jednej strony?

Odpowiedź: Tylko z jednej strony - 12 m

 

5. Rysunek terminala kontenerowego - Prosimy o przesłanie rzutu z góry terminala z naniesionym torowiskiem (rozstaw i długość szyn), zasilaniem, torami kolejowymi

Odpowiedź: Rozstaw szyn torowiska suwnicy - 32 m. Do dokumentacji zapytania dołączono rzut z góry terminala z naniesionym torowiskiem

 

Pytania 2 z dnia 09.01.2020:

 1. Zasilanie suwnicy - Jakie jest napięcie zasilania suwnicy?

Odpowiedź: 400 V

 1. Szerokość toru wózka suwnicy - Prosimy o wyjaśnienie podanego wymiaru 1,8m.

Odpowiedź: prawidłowy wymiar to 2300 mm. Wymiar dotyczy osiowego rozstawu szyn na dźwigarze po którym porusza się wózek z wciągarką i kabiną. Ruch prostopadły do kierunku jazdy bramy.

Plik do pobrania

 1. Rzut z góry terminala z naniesionym torowiskiem.
 2. Zapytanie ofertowe – zmiana z dnia 16.01.2020

komunikat baza i www.Laude  - 16.01.2020

komunikat baza i www.Laude  - 16.01.2020

Toruń, 27.12.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę 1 sztuki suwnicy kontenerowej

INFORMACJE OGÓLNE:

Numer referencyjny postępowania: 02/2019/proj.A/3.2/POIS

Szacunkowa wartość zamówienia – 5.200.000,00 PLN netto , 1 206 020,83 EUR (średni kurs złotego w

stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych - 4,3117 zł/Euro)

KOD CPV: 42414100-2 – Suwnice napowietrzne

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Podstawę prawną postępowanie stanowią zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Funduszu Spójności na lata 2014–2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego

zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE.

Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej Laude Smart Intermodal S.A.

www.laude.pl w zakładce Firma – Ogłoszenia oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane będzie w Bazie

Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ i w Dzienniku Urzędowym

Unii Europejskiej.

Zakupiona i dostarczona suwnica jest elementem projektu POIS.03.02.00-00-0031/18 pn. „Projekt rozwoju

połączeń intermodalnych dzięki budowie 2 terminali intermodalnych – Zamość i Sosnowiec.”

Zakup przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania będzie współfinansowany ze środków Unii

Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń

multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i

transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rozdział 1. Zamawiający:

Laude Smart Intermodal S.A.

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 sztuki suwnicy kontenerowej.

2. Zamawiający dopuszcza, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem

nowym lub używanym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

2

3. W przypadku zakupu i dostawy suwnicy używanej (używanego środka trwałego)

Wykonawca/dostawca zobligowany jest do:

a) Wystawienia deklaracji określającej jego pochodzenie,

b) Potwierdzenia w deklaracji, że dany środek trwały będący przedmiotem zamówienia nie był w okresie

poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach

dotacji z krajowych środków publicznych,

c) Potwierdzenia w deklaracji, że cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości

rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

Stosowne deklaracje powinny stanowić załącznik do złożonej oferty. W/w deklaracje powinny zostać

złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Dostarczona suwnica ma przyczynić się do wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych oraz

zwiększyć ich zdolność przeładunkową.

5. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne

wymagania:

Niezbędne wyposażenie:

Zamawiający wymaga dostarczenia suwnicy o następujących minimalnych parametrach i wyposażeniu:

Parametry podstawowe:

• suwnica torowa bramowa kontenerowa

• Q=40t (udźwig na szprederze)

• L=32m. (długość-rozpiętość suwnicy)

• Wysokość podnoszenia – min. 8,5 m

• Odległość między osiami szyn – 32m

• wysięg poza bramę min. 10 m,

• Szerokość toru wózka suwnicy – 1,8 m

• zasilanie elektryczne – prąd przemienny lub stały: szynoprzewód lub kablozwijak,

• zasilanie elektromagnesów,

• sterowanie z kabiny

• kabina spełniająca normy bezpieczeństwa pracy i ergonomii

• prędkość podnoszenia: min. 5m/min,

• prędkość jazdy wciągarki: min. 55m/min,

• prędkość jazdy bramą: min. 45m/min,

Wyposażenie suwnicy:

- silnik/i/ do mechanizmu podnoszenia

- silniki do mechanizmu jazdy wózka z hamulcami

- silniki do mechanizmu jazdy suwnicy z hamulcami

- aparatura zasilająco sterownicza z wentylacją/klimatyzatorem

- diagnostyczny panel operatorski ( zamontowany w kabinie operatora )

- odpowiednie wyłączniki krańcowe umożliwiające bezpieczną pracę

- rozdzielnia zasilania

- stanowisko sterownicze

- okablowanie

3

- kabina operatora ogrzewana i klimatyzowana

- kablozwijak lub szynoprzewód

- oświetlenie: kabiny, sterowni, dojść, przejść, terenu pod wciągarką

Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia niezbędnych parametrów:

Na etapie złożenia oferty Zamawiający wymaga oświadczenie, o dołączeniu wraz z dostarczoną suwnicą

wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego, w tym:

• dokumentacji technicznej suwnicy

• uzgodnienia dokumentacji w UDT (Urząd Dozoru Technicznego)

• instrukcji użytkowania suwnicy

Przedstawione powyżej opisy dotyczą minimalnych wymagań technicznych – adekwatnych do wymagań

Projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego minimalne

wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań

równoważnych do opisanych w Zapytaniu ofertowym bądź rozwiązań lepszych technicznie i jakościowo, i

jednocześnie spełniających minimalne wymagania Zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności

oferowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi - oferta

Wykonawcy zostanie odrzucona.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego oznakowania suwnicy naklejką informacyjną

umieszczoną po obu stronach suwnicy opracowaną w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonaną z

materiału zapewniającego czytelność informacji przez okres minimum 6 lat.

8. Odbiór techniczny przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego w miejscu

wykonania montażu na terminalu w Sosnowcu, działka o nr ewid. 4942/10, obręb 0011, przy ul.

Kościelnej., 41-200 Sosnowiec .

Rozdział 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków:

1) Sytuacja podmiotowa:

Warunek:

W postępowaniu może wziąć udział podmiot, wobec którego nie zachodzą podstawy do wykluczenia

do z udziału w postępowaniu.

Opis sposobu dokonywania oceny:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy

zamawiający żąda:

a. jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty wystawione w

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty winny być wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4

c. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się

dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie,

w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub przed notariuszem.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi

Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Warunek:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie

przedmiotu zamówienia oraz wobec Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o treści wskazanej w

formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

3) W celu wykazania, że oferowany przedmiot spełnia wymagania określone przez Zamawiającego,

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:

− Oświadczenia o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 4

Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia – suwnicą. Wzór oświadczenia stanowi

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie na

etapie oceny ofert. Dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty zawierające takie

oświadczenie.

− Deklarację pochodzenia środka trwałego, jeżeli Wykonawca zamierza dostarczyć używany środek

trwały. Wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. W przypadku deklaracji

dostarczenia używanego środka trwałego Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie na

etapie oceny ofert. Jeśli dotyczy, dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty

zawierające takie oświadczenie.

− Oświadczenia o akceptacji warunków umowy – Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie

na etapie oceny ofert. Dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty zawierające takie

oświadczenie. Wzór umowy dostawy stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

− Wskazania w ofercie okresu realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 10

miesięcy od podpisania umowy. Termin podany w miesiącach należy wskazać w formularzu oferty.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez

wykonawcę dokumentów bądź oświadczeń, o których mowa w niniejszym Rozdziale. Ocena w systemie:

0-1, gdzie 0 oznacza niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, a 1 – spełnienie warunków

udziału w postępowaniu.

Rozdział 4. Informacja na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym

kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się

wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w

imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w

szczególności na:

5

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany

do złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia zawiera

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Rozdział 5. Termin realizacji zamówienia, warunki dostawy oraz warunki płatności:

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 10 miesięcy od podpisania

umowy.

2. Realizacja przedmiotu zamówienia dokonywana będzie w terminie określonym w ust. 1, z

zachowaniem wymagań sposobu realizacji zamówienia określonych w niniejszym Rozdziale

(procedura odbiorowa).

3. Miejsce dostawy: terminal w Sosnowcu, działka o nr ewid. 4942/10, obręb 0011, przy ul. Kościelnej.,

41-200 Sosnowiec . Dostawa ma obejmować transport do miejsca przeznaczenia, montaż i regulację .

4. Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru

końcowego suwnicy składającej się na przedmiot zamówienia.

5. Warunki płatności ustala się następująco:

− Płatność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu

odbioru końcowego suwnicy składającej się na przedmiot zamówienia po jej dostawie do miejsca

przeznaczenia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w kwocie odpowiadającej

całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.

Pozostałe zasady dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia

zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Rozdział 6. Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi w przedmiotowym postępowaniu 90 dni i liczony jest od dnia, w

którym upływa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.

Stosowne oświadczenie dotyczące terminu związania ofertą zawarte jest w Formularzu Ofertowym,

którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem

Kryteriów oceny oferty) niezwłocznie od rozstrzygnięcia postępowania oraz podpisania protokołu z

wyboru ofert. Protokół z wyboru ofert zostanie podpisany nie później niż 30 dni od zakończenia

terminu naboru ofert i będzie dostępny w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy, sporządzonej na podstawie wzoru umowy,

stanowiącej Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Rozdział 7. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, w związku z czym oferta musi być

złożona na całość przedmiotu zamówienia.

3. Dopuszcza się wyłącznie formę pisemną składania ofert. Dopuszcza się oferty sporządzone w języku

polskim oraz języku angielskim.

4. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać następujące dokumenty:

− Formularz ofertowy złożony zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z

zawartymi w nim oświadczeniami,

− Wypełnione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisane przez osoby upoważnione do

reprezentacji Wykonawcy oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 2 i 3 do Zapytania

ofertowego,

− Jeśli dotyczy Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Deklarację pochodzenia środka trwałego.

− dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1) Zapytania ofertowego,

− oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 5

Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia – suwnicą. Wzór oświadczenia stanowi

Załącznik nr 3,

− pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzającej prawo do

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy

nie wynika z dokumentu rejestrowego.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude

Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 06.02.2020 r. do

godziny 9.00 na ww. adres.

6. Ofertę należy opisać następująco: „Oferta handlowa na zakup i dostawę 1 sztuki suwnicy

kontenerowej”, postępowanie nr 02/2019/proj.A/3.2/POIS

7. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać droga pocztową lub

kurierem, przy czym oferta winna wpłynąć do Zamawiającego przed terminem wskazanym w ust.

5 niniejszego Rozdziału. Oferty złożone po tym terminie nie będą przez Zamawiającego

rozpatrywane.

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.02.2020 r. o godzinie 9.15. W

otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Kinga

Adamska-Dąbrowska – Dyrektor ds. Organizacyjnych, Adam Drozdowski – Kierownik ds. kredytów.

W razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka

Zarządu lub Janusza Górskiego – Wiceprezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Adam

Drozdowski – Kierownik ds. kredytów. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich

otwarciu.

9. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej

korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w

Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.

10. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie

zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w

ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie

oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nieusunięcie braków w wyznaczonym

terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty, jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie

będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.

Rozdział 8. Opis sposobu obliczenia ceny:

7

1. Od Wykonawcy wymaga się określenia ceny ryczałtowej netto i brutto z wyszczególnieniem należnego

podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa uwzględnia całość zamówienia

i wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia.

2. Jeśli przedmiot zamówienia objęty jest cłem, musi ono zostać doliczone przez Wykonawcę do ceny

oferty.

3. Oferowana cena ryczałtowa jest ostateczna i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia

ryczałtowego (zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego).

4. Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu

matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

5. Cena oferty winna zawierać wycenę całości zamówienia, tj. wskazanie ceny jednostkowej jednej sztuki

suwnicy.

6. Cenę należy wskazać w Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania

ofertowego.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Odbiorcy obowiązku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Odbiorca w celu oceny takiej oferty dolicza do

przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Odbiorcę czy wybór oferty będzie prowadził do

powstania u Odbiorcy obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa

będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział 9. Warunki zmiany umowy:

1. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek

podatku VAT).

2. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy

zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), teleadresowych, zmiany osób wskazanych do

kontaktów między Stronami.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej pod rygorem jej

nieważności w postaci aneksu.

4. Zmiany w zakresie końcowego terminu realizacji zamówienia są dopuszczalne w sytuacji, w której

konieczność zmiany będzie wynikała z okoliczności obiektywnych i niezależnych od stron umowy,

powodujących niemożliwość wykonania umowy w określonym w umowie terminie.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w sytuacjach przewidzianych w treści Sekcji 6.5.2.

pkt. 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz

przewidzianych w Rozdziale 6.5.2. pkt 17) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

Rozdział 10. Kryteria oceny oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty

z dalszej oceny):

8

1. kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego

2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym

2. Kryteria oceny oferty (w nawiasie podano wagi):

1. oferowana cena (80%)

2. termin realizacji zamówienia (20%)

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium i ich

znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Lp. Kryterium

Liczba

punktów

(waga)

1. Kryterium 1 – Cena 80

2. Kryterium 2 – Termin realizacji zamówienia 20

SUMA 100

Cena:

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto,

a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty =

cena oferty najniższej x 80

cena oferty ocenianej

Termin realizacji zamówienia:

W kryterium „Termin realizacji zamówienia” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca

najkrótszy termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia to dzień podpisania bezusterkowego

protokołu odbioru końcowego suwnicy składającej się na przedmiot zamówienia. Porównanie ofert nastąpi

na podstawie danych wskazanych w treści Formularza ofertowego. W przypadku wskazania terminu

wariantowego (uzależnianego przez oferenta od czynników innych niż wskazanych w treści zapytania,

dookreślanych w ofercie), pod uwagę będzie brana deklarowana najpóźniejsza data dostawy wskazana

w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania.

Skala ocen:

- 20 punktów: za najkrótszy termin wykonania zamówienia

- 0 punktów otrzymają oferty przewidujące okres dostawy 10 miesięcy lub dłuższy

- za każdy miesiąc krótszego niż 10 miesięcy terminu realizacji zamówienia przyznawane będzie 5 punktów,

z zachowaniem maksymalnej sumy 20 punktów możliwych do uzyskania.

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem średniego kursu NBP

aktualnego na dzień publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej DUUE i Bazie

Konkurencyjności.

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. uzyska najwyższy

9

bilans punktów w zastosowanych kryteriach oceny ofert. Informacja o wyniku postępowania będzie

dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy, jak również

zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności.

Zamawiający poinformuje każdego z uczestników postępowania pisemnie na wskazany adres e-mail o

jego wyniku. Zamawiający opublikuje również ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w DUUE.

Rozdział 11: Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów. W

przypadku ich nieuzupełnienia oferta nie będzie uwzględniana w postępowaniu przy ocenie i badaniu.

Wezwanie do uzupełnienia dokumentu nastąpi jednokrotnie na etapie oceny ofert złożonych w

postępowaniu.

2. Zamawiający nie rozpatruje oferty w stosunku do której podczas badania i oceny stwierdzi

występowanie następujących okoliczności:

a) Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,

b) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,

c) Zawiera rażąco niską cenę lub koszt – co zostało poprzedzone wcześniejszymi wyjaśnieniami

Wykonawcy złożonymi na wezwanie Zamawiającego,

d) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

e) Zawiera błędy w obliczeniu ceny,

f) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. W

takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest podać odpowiednie dane w oświadczeniu, którego wzór

stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

4. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami

jest Pan Mieczysław Sędzikowski : +48 502 854 036, e-mail: mieczyslaw.sedzikowski@atstorun.pl

5. Wykonawcy mogą składać zapytania do treści Zapytania ofertowego, Zamawiający udzieli wyjaśnień,

zamieszczając odpowiedzi na stronie internetowej, na której umieszczono zapytanie ofertowego oraz

w bazie konkurencyjności.

6. Stosownie do zapisów Wytycznych, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert

zmienić treść zapytania ofertowego, informując o tym Wykonawców w sposób taki sam w jaki zostało

upublicznione Zapytanie ofertowe.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie

przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji wykonawcy mogą wykazywać wspólnie spełnianie

warunków udziału w postępowaniu, natomiast brak podstaw do wykluczenia - w tym brak powiązań

z zamawiającym - wykazuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

z osobna (każdy z wykonawców składa osobno w swoim imieniu oświadczenie, którego wzór stanowi

Załącznik nr 2 w zakresie dotyczącym braku powiązań).

8. Odwołania należy składać w formie pisemnie w języku polskim lub angielskim w terminie 30 dni

kalendarzowych od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu. Weryfikacja odwołań w spółce Laude

Smart Intermodal S.A. następuje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania. Informacja dotycząca

odwołania zostanie przekazana Oferentowi w formie pisemnej.

Rozdział 12: Informacje o unieważnieniu postępowania:

10

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego

bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału

w postępowaniu.

3. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena

najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką może on przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia.

Rozdział 13: Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający, tj. Laude Smart Intermodal S.A.;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „zakup i

dostawę 1 sztuki suwnicy kontenerowej“- postępowanie nr 02/2019/proj.A/3.2/POIS;

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad udostępniania informacji

publicznych ora art. 96 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania

o udzielenie zamówienia, a w przypadku objęcia niniejszego zamówienia dofinansowaniem z budżetu

UE - przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy

Zamawiającym a właściwym organem;

10. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest

wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

11. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

12. posiada Pani/Pan:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych -

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym

z Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz

jego załączników.;

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO -

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub państwa członkowskiego.;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

− nie przysługuje Pani/Panu:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

11

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 - Oświadczenie;

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów;

Załącznik nr 4 – Deklaracja pochodzenia środka trwałego

Załącznik nr 5 - Wzór umowy;

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Z poważaniem

Marcin Witczak

Prezes Zarządu

Laude Smart Intermodal S.A.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/printview/27440

Zal. nr 1___02_2019_proj.A_3.2_POIS
Zal. nr 2___02_2019_proj.A_3.2_POIS
Zal. nr 3 - 02-2019-proj.A-3.2-POIS
Zal. nr 4 - 02-2019-proj.A-3.2-POIS - deklaracja pochodzenia
Zal. nr 6_02_2019_proj.A_3.2_POIS
Zal. nr_5___03.10._UMOWA_suwnica_UWAGI
ZAPYTANIE_OFERTOWE___SUWNICA_22.12.2019_ZMIANA
ZAPYTANIE_OFERTOWE___SUWNICA_22.12.2019_ZMIANA

Komunikat z dnia 10.12.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UTWARDZENIA PLACÓW, UTWARDZENIE TERMINALA NA STACJI KOLEJOWEJ ZAMOŚĆ – BORTATYCZE – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO O NUMERZE REFERENCYJNYM NR 01/2019/PROJ.A/3.2/POIS

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w zapytaniu ofertowym wpłynęły dwie oferty i że zakończono weryfikację ofert złożonych przez firmy:

1)     OFERTA NR  1 - Zakład Produkcyjno-Handlowy „HUMUS” spółka cywilna Burda Lucjan Burda Hanka, ul. Malownicza 11, 22-400 Zamość, NIP: 922 000 11 99, złożona w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe. Złożona oferta jest ofertą kompletną, ale nie została sporządzona zgodnie z zapisami Rozdziału 7 zapytania ofertowego (niezgodność złożonego kosztorysu ofertowego z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego) i przez to nie spełniła wszystkich kryteriów zapytania ofertowego nr 01/2019/PROJ.A/3.2/POIS. 

2)     OFERTA NR  2 – „WOJTAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Siennica Nadolna 49, 22-302 Siennica Nadolna, NIP: 5641789136. Złożona oferta jest ofertą kompletną i spełniła wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 01/2019/PROJ.A/3.2/POIS. Oferta uzyskała 100 punktów. 

 

Nazwa wybranego Wykonawcy: „WOJTAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Adres siedziby Wykonawcy: Siennica Nadolna 49, 22-302 Siennica Nadolna, NIP: 5641789136.

 

Data wpływu oferty: 03.12.2019, godz. 8.50

 

Wartość oferty brutto: 4.315.369,76 PLN brutto, 3.508.430,70 PLN netto

 

Termin realizacji: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Informacje o wybranym Wykonawcy opublikowane zostaną w Bazie Konkurencyjności i na stronie Zamawiającego.

 

Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

komunikat o roztrzygnięciu 10.12.2019

 

Komunikat z dnia 25.11.2019 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UTWARDZENIA PLACÓW, UTWARDZENIE TERMINALA NA STACJI KOLEJOWEJ  ZAMOŚĆ – BORTATYCZE

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 04.11.2019 r. oraz 13.11.2019 roku, wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.A/3.2/POIS pn. „ZAPYTANIE OFERTOWE na roboty budowlane w zakresie utwardzenia placów, utwardzenie terminala na stacji kolejowej  Zamość – Bortatycze” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. POIS.03.02.00-00-0031/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 2 terminali intermodalnych – Zamość i Sosnowiec.”, po zasięgnięciu opinii prawnych pragnie odpowiedzieć w następujący sposób na skierowane pytania. 

 

Pytanie 1 z dnia 04.11.2019:

Biorąc pod uwagę fakt  że prace budowlane związane z rzeczowym przetargiem prowadzone będą w czasie pracy terminala, ze względów technicznych okres realizacji całości zadania może wydłużyć się do 6 miesięcy. Czy możliwa jest wypłata wynagrodzenia w miesięcznych transzach, na podstawie częściowych protokołów odbioru robót oraz częściowych faktur VAT z terminem płatności 30 dni?.  

 

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby i publikuje skorygowaną treść Załącznika 6 - Wzór umowy.

 

Pytanie 2 z dnia 13.11.2019:

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia j.w prosimy o podanie klasy betonu – podbudowa pod kostkę brukową – poz. 11 przedmiaru, oraz załączenie Specyfikacji Technicznych dla wszystkich wymaganych robót budowlanych.

 

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby i pragnie odpowiedzieć, iż w przypadku poz. 11 przedmiaru - podbudowa pod kostkę brukową, wymaganą klasą betonu jest C8/10. Zamawiający do zapytania publikuje Załącznik 8 i 9 – STWIOR – Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

 

Plik do pobrania

Zapytanie ofertowe

komunikat baza

Załącznika 6 - Wzór umowy

Załącznik 8 – STWIOR – Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - beton.

Załącznik 9 – STWIOR – Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – kostka brukowa.

  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24775

 

ZAPYTANIE OFERTOWE         Toruń 29.10.2019

na roboty budowlane w zakresie utwardzenia placów, utwardzenie terminala na stacji kolejowej 

Zamość – Bortatycze

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

Numer referencyjny postępowania: 01/2019/proj.A/3.2/POIS

Szacunkowa wartość zamówienia – 3.911.917,76 netto , 907279,67 EUR (średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych - 4,3117 zł/Euro)

 

KOD CPV: 45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Podstawę prawną postępowanie stanowią zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE.

Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej Laude Smart Intermodal S.A. www.laude.pl w zakładce Firma – Ogłoszenia oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane będzie w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wykonane prace budowlane w zakresie utwardzenia placów, utwardzenia terminala na stacji kolejowej 

Zamość – Bortatycze, realizowane są w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0031/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 2 terminali intermodalnych – Zamość i Sosnowiec.”

Wykonanie przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania może być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (finansowanie warunkowe w przypadku otrzymania dofinansowania).

 

Rozdział 1. Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie utwardzenia placu terminala na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze.
 2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawców był zgodny z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego – Przedmiarem Robót oraz Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego - wydanym prawomocnym pozwoleniem na budowę wydanym Wojewody Lubelskiego z 12.12.2017. W przypadku wystąpienia konieczności Wykonawca zobligowany będzie do opracowania projektu zamiennego w zakresie objętym zapytaniem. 
 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, ustaleń warunków zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną wraz z okresem gwarancji. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca dokonał oględzin terenu inwestycji. 
 4. Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 60 miesięcy (5 lat), licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót.
 5. Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dotyczący minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
 6. Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne.
 7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w Zapytaniu Ofertowym, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
 8. Oferowany przedmiot zamówienia winien być zgodny z w/w dokumentami i spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania:

a)     Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – niwelacja terenu pod obiekty inżynieryjne – 1,790 ha

b)     Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, równanie wykonanej podbudowy – 18022,000 m2

c)     Nawierzchnia betonowa – warstwa dolna o grubości 20cm – podbudowa dla położenia kostki brukowej – 7172,000 m2

d)     Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 7172,000 m2

Parametry i technologia robót:

- ustawienie krawężnika drogowego na ławie betonowej wzdłuż toru nr 220  

- zgrubne wyrównanie terenu do odpowiednich rzędnych i dogęszczenie mechaniczne

- dostarczenie i rozłożenie  podsypki cementowo piaskowej 

- dostarczenie , ułożenie kostki , zagęszczenie i zaklinowanie piaskiem.

e) Nawierzchnia betonowa z dylatacjami – warstwa górna o grubości 35 cm – 10850,000 m2

Parametry materiałowe:

- Beton drogowy klasy C40/45, na kruszywach łamanych, klasa ekspozycji XC4; XF4, wodoodporność W8-W10, mrozoodporność F200.

- Zwiększona wytrzymałość równoważna betonu  na rozciąganie przy zginaniu - oczekiwane  8MPa, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości cementu do 360kg/m3, i zadozowaniu grubej frakcji kruszywa 16-34mm w udziale 25%

- Niski punkt piaskowy < 35.

- Niskie w/c < 40 poprzez dodanie odpowiednich środków upłynniających do betonu z grupy superplastyfikatorów i polimerów. Pożądana konsystencja na budowie 10-12 cm badana stożkiem opadowym.

Technologia robót:

- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni betonowej do odpowiedniej rzędnej, mechaniczne dogęszczenie podbudowy, 

- podniesienie wpustów  kanalizacyjnych do odpowiednich rzędnych

- ułożenie warstwy poślizgowej z folii 0,3mm

- szalowanie pól roboczych - pasy o szerokości max 5m.

- przygotowanie i montaż dybli stalowych ze stali S355, średnicy fi 35mm, długość dybla 60 cm, montowany w każdej dylatacji roboczej i skurczowej ( nacinanej) w rozstawie co 40cm.

- wykonanie dylatacji rozprężnych co 30m poprzez zastosowanie przekładki z pianki PE grubości 10mm.

- dostarczenie betonu wg. opisanej receptury, ułożenie nawierzchni grubości 35cm, zawibrowanie wibratorem pogrążalnym, wyprofilowanie i wygładzenie powierzchni, naniesienie odpowiedniej struktury i zaimpregnowanie odpowiednim pielęgnatorem na bazie parafiny.

- Nacięcie dylatacji skurczowych w odcinkach co 5m na głębokość 1/3 płyty.

- Wypełnienie dylatacji masą PU.

f) Montaż studzienek ściekowych podwórzowych, po rozbiórce istniejących – 19 sztuk

g) Oczyszczanie kanalizacji deszczowej – 700 m. 

h) Utwardzenie pasa przy terminalu z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 35 cm. 

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego oznakowania miejsca realizacji inwestycji tablicą pamiątkową/informacyjną opracowaną w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonaną z materiału zapewniającego czytelność informacji przez okres minimum 6 lat. 
 2. Odbiór techniczny przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego, na warunkach określonych w umowie. Odbiór nastąpi w miejscu realizacji inwestycji. Odbiór nastąpi po zatwierdzeniu bezusterkowego protokołu odbioru technicznego oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy przy współpracy z przedstawicielem Zamawiającego). 

 

Rozdział 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1) Sytuacja podmiotowa:

Warunek

W postępowaniu może wziąć udział podmiot, wobec którego nie zachodzą podstawy do wykluczenia do z udziału w postępowaniu. 

Opis sposobu dokonywania oceny:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zamawiający żąda:

 1. jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Warunek:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wobec Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o treści wskazanej w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

 

3) Doświadczenie wykonawcy:

Warunek:

W postępowaniu może wziąć udział podmiot posiadający udokumentowane doświadczenie w realizacji robót budowlanych w zakresie utwardzenia placów dla celów działalności przeładunkowej lub w zakresie budowy dróg.  

Opis sposobu dokonywania oceny:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (udokumentuje) 2 roboty budowlane w zakresie utwardzenia placów dla celów działalności przeładunkowej lub w zakresie budowy dróg. Wskazany powyżej warunek weryfikowany będzie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania do minimalnie dwóch podmiotów. Ocena spełnienia kryterium nastąpi na podstawie załączonych referencji od podmiotu (odbiorcy dostaw) potwierdzające prawidłowe wykonanie wykazanych rodzajów robót budowlanych. 

Dane dotyczące zrealizowanych dostaw należy wskazać w oświadczeniu, którego treść stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

 

4) W celu wykazania, że oferowany przedmiot spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:

-      Oświadczenia o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 6. Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia i odbiorem technicznym przedmiotu zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie na etapie oceny ofert. Dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty zawierające takie oświadczenie. 

-      Oświadczenia o akceptacji warunków umowy – Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie na etapie oceny ofert. Dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty zawierające takie oświadczenie. Wzór umowy dostawy stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego i jest dostępny po kliknięciu w link na końcu zapytania. 

-      Wskazania w ofercie okresu realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od podpisania umowy. Termin podany w miesiącach należy wskazać w formularzu oferty. (termin  miesięcy liczony jest od dnia podpisania umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie)

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów bądź oświadczeń, o których mowa w niniejszym Rozdziale. 

Ocena w systemie: 0-1, gdzie 0 oznacza niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, a 1 – spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 4. Informacja na temat zakresu wykluczenia:

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym.  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

 

Rozdział 5. Termin realizacji zamówienia, warunki realizacji robót oraz warunki płatności:

 1. 1.     Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 8 miesięcy od podpisania umowy.
 2. Realizacja przedmiotu zamówienia dokonywana będzie w terminie określonym w ust. 1, z uwzględnieniem odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 3. Miejsce realizacji robót: Inwestycja zlokalizowana w Zamościu Bortatycze na działkach: 887, 889, 890, 891, 892, 893 obręb ewidencyjny 17-Siedliska oraz działkach nr 403/15, 403/16, 403/17, 403/18, 403/19 obręb ewidencyjny 28-Wysokie, gm. Zamość. 
 4. Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót składających się na przedmiot zamówienia oraz datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie terenu objętego zakresem prac. Umowa zostanie uznana za zrealizowaną po spełnieniu dwóch warunków łącznie, czyli podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót składających się na przedmiot zamówienia oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie terenu. 
 5. Warunki płatności ustala się następująco: 

-      Płatność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w kwocie odpowiadającej całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.

 

Pozostałe zasady dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego. 

 

Rozdział 6. Termin związania ofertą.

 1. Termin związania ofertą wynosi w przedmiotowym postępowaniu 90 dni (3 miesiące) i liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.
 2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Stosowne oświadczenie dotyczące terminu związania ofertą zawarte jest w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów oceny oferty) niezwłocznie od rozstrzygnięcia postępowania oraz podpisania protokołu z wyboru ofert. Protokół z wyboru ofert zostanie podpisany nie później niż 30 dni od zakończenia terminu naboru ofert i będzie dostępny w siedzibie Zamawiającego. 
 4. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy, sporządzonej na podstawie wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego. 

 

Rozdział 7. Opis sposobu przygotowania ofert

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, w związku z czym oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia. 
 3. Dopuszcza się wyłącznie formę pisemną składania ofert. Dopuszcza się oferty sporządzone w języku polskim oraz języku angielskim. 
 4. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać następujące dokumenty:

-               Formularz ofertowy złożony zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami oraz kosztorysem ofertowym sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389). Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony zgodnie z załączonym przedmiarem robót (Załącznik nr 1).

-      Wypełnione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 4 i 5 do Zapytania ofertowego,

-      dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1) Zapytania ofertowego,

-      oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 5 Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5,

-      dowody potwierdzające należyte wykonania robót budowalnych, np. referencje od dwóch podmiotów  potwierdzające prawidłowe wykonanie robót, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3) Zapytania ofertowego,

-      pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzającej prawo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego.

 1. 5.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 03.12.2019 r. do godziny 9.00 na ww. adres.
 2. 6.    Ofertę należy opisać następująco: „Oferta handlowa na roboty budowlane - utwardzenie terminala na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze”, postępowanie nr 01/2019/proj.A/3.2/POIS
  1. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać droga pocztową lub kurierem, przy czym oferta winna wpłynąć do Zamawiającego przed terminem wskazanym w ust. 5 niniejszego Rozdziału. Oferty złożone po tym terminie nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.12.2019 r. o godzinie 9.15. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Kinga Adamska-Dąbrowska – Dyrektor ds. Organizacyjnych, Adam Drozdowski – Kierownik ds. kredytów. W razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Wiceprezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Adam Drozdowski – Kierownik ds. kredytów. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu. 
  3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
  4. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty, jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty. 

 

Rozdział 8. Opis sposobu obliczenia ceny:

 

 1. 1.     Od Wykonawcy wymaga się określenia ceny ryczałtowej netto i brutto z wyszczególnieniem należnego podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa uwzględnia całość zamówienia i wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia.
 2. 2.     Jeśli przedmiot zamówienia objęty jest cłem, musi ono zostać doliczone przez Wykonawcę do ceny oferty.
 3. 3.     Oferowana cena ryczałtowa jest ostateczna i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego (zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego).
 4. 4.     Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
 5. 5.     Cena oferty winna zawierać wycenę całości zamówienia, tj. wskazanie ceny jednostkowej za realizacje całego przedmiotu zamówienia, a więc wszystkich robót budowlanych wraz z kosztami niezbędnymi do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. 
 6. 6.     Cenę należy wskazać w Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz dodatkowo do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389). Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony zgodnie z załączonym przedmiarem robót (Załącznik nr 1).
 7. 7.     Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Odbiorcy obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Odbiorca w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Odbiorcę czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Odbiorcy obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) robót, których realizacja będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

Rozdział 9. Warunki zmiany umowy:

 

 1. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT).
 2. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 
 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej pod rygorem jej nieważności w postaci aneksu.
 4. Zmiany w zakresie końcowego terminu realizacji zamówienia są dopuszczalne w sytuacji, w której konieczność zmiany będzie wynikała z okoliczności obiektywnych i niezależnych od stron umowy, powodujących niemożliwość wykonania umowy w określonym w umowie terminie.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w sytuacjach przewidzianych w treści Sekcji 6.5.2. pkt. 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz przewidzianych w Rozdziale 6.5.2. pkt 17) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. 

 

Rozdział 10. Kryteria oceny oferty

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
  z dalszej oceny):
  1. kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego 
  2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym 
  3. Kryteria oceny oferty (w nawiasie podano wagi):
   1. oferowana cena (80%)
   2. termin realizacji zamówienia (20%)

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

Kryterium 1 – Cena

80

2.

Kryterium 2 – Termin realizacji zamówienia

20

SUMA

100

 

 

 

 

Cena:

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, 

a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

 

Liczba punktów oferty = 

cena oferty najniższej x 80

cena oferty ocenianej

 

 

 

Termin realizacji zamówienia:

W kryterium „Termin realizacji zamówienia” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia to dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie (oba warunki są konieczne do uznania umowy za wykonaną). Porównanie ofert nastąpi na podstawie danych wskazanych w treści Formularza ofertowego. W przypadku wskazania terminu wariantowego (uzależnianego przez oferenta od czynników innych niż wskazanych w treści zapytania, dookreślanych w ofercie), pod uwagę będzie brana deklarowana najpóźniejsza data dostawy wskazana w  Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania.

Skala ocen:

- 20 punktów: za najkrótszy termin wykonania zamówienia

 - 0 punktów otrzymają oferty przewidujące okres realizacji prac 8 miesięcy lub dłuższy

- za każdy miesiąc krótszego niż 8 miesięcy terminu realizacji zamówienia przyznawane będzie 5 punktów, z zachowaniem maksymalnej sumy 20 punktów możliwych do uzyskania.

 

 

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem średniego kursu NBP aktualnego na dzień publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej DUUE i Bazie Konkurencyjności. 

 

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. uzyska najwyższy bilans punktów w zastosowanych kryteriach oceny ofert. Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy, jak również zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności. Zamawiający poinformuje każdego z uczestników postępowania pisemnie na wskazany adres e-mail o jego wyniku. Zamawiający opublikuje również ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w DUUE. 

 

 

Rozdział 11: Informacje dodatkowe: 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów. W przypadku ich nieuzupełnienia oferta nie będzie uwzględniana w postępowaniu przy ocenie i badaniu. Wezwanie do uzupełnienia dokumentu nastąpi jednokrotnie na etapie oceny ofert złożonych w postępowaniu.
 2. Zamawiający nie rozpatruje oferty w stosunku do której podczas badania i oceny stwierdzi występowanie następujących okoliczności:

a)   Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,

b)   Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c)   Zawiera rażąco niską cenę lub koszt – co zostało poprzedzone wcześniejszymi wyjaśnieniami Wykonawcy złożonymi na wezwanie Zamawiającego,

d)   Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

e)   Zawiera błędy w obliczeniu ceny,

f)    Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest podać odpowiednie dane w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 
 2. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Mieczysław Sędzikowski : +48 502 854 036, e-mail: mieczyslaw.sedzikowski@atstorun.pl
 3. Wykonawcy mogą składać zapytania do treści Zapytania ofertowego, Zamawiający udzieli wyjaśnień, zamieszczając odpowiedzi na stronie internetowej, na której umieszczono zapytanie ofertowego oraz w bazie konkurencyjności. 
 4. Stosownie do zapisów Wytycznych, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, informując o tym Wykonawców w sposób taki sam w jaki zostało upublicznione Zapytanie ofertowe. 
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji wykonawcy mogą wykazywać wspólnie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, natomiast brak podstaw do wykluczenia - w tym brak powiązań z zamawiającym - wykazuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna (każdy z wykonawców składa osobno w swoim imieniu oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 w zakresie dotyczącym braku powiązań).
 6. Odwołania należy składać w formie pisemnie w języku polskim lub angielskim w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu. Weryfikacja odwołań w spółce Laude Smart Intermodal S.A. następuje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania. Informacja dotycząca odwołania zostanie przekazana Oferentowi w formie pisemnej.

 

Rozdział 12: Informacje o unieważnieniu postępowania:

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie. 
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.
 3. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką może on przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Rozdział 13: Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

 1. 1.     administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający, tj. Laude Smart Intermodal S.A.;
 2. 2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Roboty budowlane w zakresie utwardzenia placów, utwardzenie terminala na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze“- postępowanie nr 01/2019/proj.A/3.2/POIS;
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad udostępniania informacji publicznych ora art. 96 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku objęcia niniejszego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE - przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Zamawiającym a właściwym organem;
 5. 12. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;   
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;  
  4. d.     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     nie przysługuje Pani/Panu:

 1. a.                     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. b.                     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. c.      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót

Załącznik nr 2 – Pozwolenie na budowę wraz z mapką sytuacyjną terenu pod inwestycje

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          Marcin Witczak 

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                          Laude Smart Intermodal S.A.

plik

Poniżej link do wszystkich załączników:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24775

 

Komunikat z dnia 23.10.2019 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI 4-OSIOWEJ LOKOMOTYWY WIELOSYSTEMOWEJ O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta i że zakończyło weryfikację oferty złożonej przez firmę SIEMENS MOBILITY GMBH, (adres: Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munchen-Perlach, Niemcy) w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe. Złożona oferta jest ofertą kompletną i spełniła wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

 

Nazwa wybranego Wykonawcy: SIEMENS MOBILITY GMBH

 

Adres siedziby Wykonawcy: Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munchen-Perlach, Niemcy

 

Data wpływu oferty: 10.10.2019

 

Informacje o wybranym Wykonawcy opublikowane zostaną w Bazie Konkurencyjności i na stronie Zamawiającego.

 

Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

plik

Komunikat z dnia 26.09.2019 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI 4-OSIOWEJ LOKOMOTYWY WIELOSYSTEMOWEJ

O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS – PYTANIE POTENCJALNEGO

OFERENTA Z DNIA 26.09.2019

Laude Smart Intermodal S.A., w związku z pytaniami potencjalnego oferenta, które wpłynęły do Zamawiającego

w dniach 09.09.2019, 16.09.2019, 19.09.2019 r. wniesionymi do Zapytania ofertowego nr

02/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej”

w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych

dzięki zakupowi lokomotyw”, po zaciągnięciu opinii prawnej, pragnie udzielić następujących odpowiedzi

na zadane pytania.

Pytania z dnia 26.09.2019 wraz z odpowiedziami :

Nr. Referencja Treść zapytania Odpowiedź

1

Zapytanie ofertowe,

Rozdział

7. Pkt 5

Z uwagi na fakt, że przed złożeniem oferty Oferent musi zapoznać się z

jednolitym tekstem Umowy, przetłumaczyć dokument na j. obcy i na tej

podstawie przygotować ofertę zgodnie z wewnętrznymi procedura oferenta,

w tym uzyskaniu szeregu akceptacji - Oferent zwraca się do Zamawiającego

z uprzejmą prośbą o wyznaczenie terminu składania ofert

na siedem dni po publikacji tekstu Umowy na platformie, ale nie wcześniej

niż na dzień 10.10.2019.

Zgoda Zamawiającego.

Zmiana terminu składania ofert:

W związku z tym, że udzielenie odpowiedzi na pytania powoduje konieczność dokonania tłumaczeń przez

potencjalnych oferentów oraz w związku z warunkami dotyczącymi decyzji wykonawców o przystąpieniu

do postępowania, Laude Smart Intermodal S.A. podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu złożenia ofert

do 10.10.2019 roku do godz. 9.00 i tym samym otwarcie ofert nastąpi na zasadach ujętych w zapytaniu

ofertowym w dniu 10.10.2019 roku o godz. 9.15.

Zamawiający publikuje odpowiedź w Bazie Konkurencyjności.

 

 

plik

 

 

Komunikat z dnia 20.09.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI 4-OSIOWEJ LOKOMOTYWY WIELOSYSTEMOWEJ O NUMERZE REFERENCYJNYaM POSTĘPOWANIA nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS – PYTANIE POTENCJALNEGO OFERENTA Z DNIA 20.09.2019

 

Laude Smart Intermodal S.A.w związku z pytaniami potencjalnego oferenta, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 09.09.2019, 16.09.2019, 19.09.2019 r. wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”, po zaciągnięciu wnikliwej opinii prawnej, pragnie udzielić następujących odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Pytania z dnia 09.09.2019 wraz z odpowiedziami : 

Nr.

Referencja

Treść zapytania 

Odpowiedź

1

Zapytanie ofertowe, Rozdział 7. Pkt 5

W celu przygotowania jak najlepszej ekonomicznie oferty, Oferent  zwraca się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu zadawania pytań do dnia 03.10.2019.

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 03.10.2019.

 

Pytania z dnia 16.09.2019 wraz z odpowiedziami : 

Nr.

Referencja

Treść

Odpowiedź

1

Zapytanie ofertowe

System zasilania - DC 3KV, AC 25 KV 50 Hz AC 15KV 16,7 HZ

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego, Rozdział 2

2

Zapytanie ofertowe

Wózki spełniające wymagania UIC są obowiązkowe lub możemy dodać własny projekt, aby pasował do punktów technicznych również zgodnie z indyjskimi standardami kolejowymi

Zamawiający oczekuje wyłącznie wózków zgodnych z UIC

3

Zapytanie ofertowe

Siła pociągowa - 300 kn jest zbyt wysoka do obciążenia odpowiedniego

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego w tym zakresie. 

4

Zapytanie ofertowe

Jakiej prędkości Loco potrzebujesz?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. Zapytanie nie wskazuje konkretnie wymaganej prędkości,  lokomotywa musi odpowiadać przepisom stosowanym w Europie

5

Zapytanie ofertowe

Jaka jest masa całego ładunku do holowania?

Zamawiający wskazuje to wymaganie w zapytaniu ofertowym

 

6. 

Zapytanie ofertowe

Jaka jest masa wagonu z ładunkiem i bez ładunku?

Zamawiający wskazuje to wymaganie w zapytaniu ofertowym. Zamawiający nie określa tego wymagania w zapytaniu ofertowym, masa wagonu nie dookreślona. 

 

7.

Zapytanie ofertowe

Jaki jest typ wagonu? 

Zamawiający wskazuje to wymaganie w zapytaniu ofertowym. Wagon platforma. Szczegóły wymagań w zapytaniu ofertowym. 

8.

Zapytanie ofertowe

Maksymalna waga lokomotywy wynosi 90 ton, tylko wygląda na to, że nie ma żadnych krzywych i gradientów? Jeśli tak, proszę podać krzywe i gradient ścieżki?

Zamawiający wskazuje to wymaganie w zapytaniu ofertowym. Zamawiający nie dookreśla bardziej precyzyjnie tych kwestii w zapytaniu ofertowym. 

 Plik do pobrania

 

Pytania z dnia 19.09.2019 wraz z odpowiedziami : 

Nr.

Referencja

Treść zapytania 

Odpowiedź

1

Umowa § 10 ust. 6

Wykonawca wnioskuje o zmianę treści paragrafu, ponieważ Izby Handlowe, istniejące obecnie na zasadach dobrowolności, nie odpowiadają za zaświadczanie wystąpienia okoliczności siły wyższej. Co do zasady, nie wchodzi to też w kompetencje organów władzy publicznej. Prosimy o następujące dopasowanie: "Okoliczności siły wyższej muszą zostać potwierdzone odpowiednim dowodem", jako że w różnych przypadkach siły wyższej można zastosować różne jej potwierdzenia. 

Zgoda na dopasowanie:"Okoliczności siły wyższej muszą zostać potwierdzone odpowiednim dowodem"

2

Załącznik 1

Prosimy uprzejmie o potwierdzenie, że w przypadku zmiany kwoty podatku VAT odpowiednie wartości brutto można skorygować analogicznie do §6.3 Umowy.

Brak zgody

3

Umowa §8.2 a) 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że ograniczenie wysokości kar umownych do 10% wartości netto umowy, wskazane w § 8 ust 2 lit. a) ma zastosowanie do wszystkich kar umownych przewidzianych w umowie. Obecne brzmienie stwarza wątpliwości w tym zakresie. W związku z tym, prosimy o dopisanie w § 8 dodatkowego ustępu w brzmieniu:

Ograniczenie wysokości kar umownych do 10% wartości netto umowy, wskazane w § 8 ust 2 lit. a) ma zastosowanie do  kar umownych przewidzianych w umowie w zakresie opóżnienia dostawy.

4

Umowa §7.3

Prosimy uprzejmie o dopasowanie postanowień §7.3 w następujący sposób: 

W przypadku zdarzenia podlegającego gwarancji zgodnie z §7, koszty transportu Lokomotywy  do warsztatu na terenie Polski pokrywa całkowicie  Zamawiający. Jeśli zdarzenie podlegające gwarancji powstaje poza granicami Polski, Zamawiający ponosi koszty transportu do 400 km. Jeśli odległość od miejsca zdarzenia do warsztatu jest większa niż 400 km, koszt transportu pokrywa całkowicie Wykonawca.

Zgoda - §7.3 W przypadku zdarzenia podlegającego gwarancji zgodnie z §7, koszty transportu Lokomotywy  do warsztatu na terenie Polski pokrywa całkowicie  Zamawiający. Jeśli zdarzenie podlegające gwarancji powstaje poza granicami Polski, Zamawiający ponosi koszty transportu do 400 km. Jeśli odległość od miejsca zdarzenia do warsztatu jest większa niż 400 km, koszt transportu pokrywa całkowicie Wykonawca.

5

Umowa §7, ust 3

Wykonawca prosi pilnie o dopasowanie punktu w następujący sposób:

Wykonawca prosi pilnie o dopasowanie punktu w następujący sposób:

1. Odbiorca zgłosi Dostawcy poprzez przesłanie na adres e-mail:…………………….. informację o wadzie przedmiotu umowy lub jego części, a Dostawca, wykona zobowiązanie wynikające z gwarancji nie później niż w terminie 7 dni od dnia udostępnienia lokomotywy w odpowiednim depo lub w terminie 2 dni od dnia udostępnienia lokomotywy w odpowiednim depo poinformuje Odbiorcę o braku możliwości skorzystania z gwarancji. Jeżeli po zakończeniu naprawy wady zostanie ustalone, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę zgłoszoną przez Odbiorcę lub że nie ma wady, Dostawca ma prawo do odszkodowania zwyczajowo występującego na rynku za poniesione wydatki.

W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionego 7 dniowego okresu, od 8 dnia wyłączenia Lokomotywy z eksploatacji w związku z usuwaniem wad zgodnie z §7, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 800 Euro za każdy zakończony dzień. Począwszy od 31 dnia wyłączenia Lokomotywy z eksploatacji  w związku z usuwaniem wad, kara umowna wynosi 1600 Euro za każdy zakończony dzień. Wyżej wymienione kary umowne są ograniczone do maksymalnie do 3,8% wartości netto Lokomotywy. 

Począwszy od 8 dnia wyłączenia Lokomotywy z eksploatacji w związku z usuwaniem wad zgodnie z §7, okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę jest automatycznie przedłużany o czas trwania wyłączenia Lokomotywy z eksploatacji.

Zgoda zamawiającego.

6

Umowa, § 11

Wykonawca prosi o włączenie klauzuli poufności. Sformułowanie może wyglądać następująco:

"O ile w niniejszej Umowie nie uregulowano jednoznacznie inaczej, Strona otrzymujące bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strona nie może ujawniać osobom trzecim żadnych dokumentów, korespondencji, wiedzy fachowej, danych lub innych informacji udostępnionych przez drugą Stronę (zwanych dalej "informacjami") i będą wykorzystywać te informacje wyłącznie do celów autoryzowanych przez drugą Stronę. Przekazanie dokumentacji osobom trzecim jest możliwe wraz z przekazaniem lokomotywy w niezbędnych przypadkach i pod warunkiem, że strona trzecia zobowiąże się do zachowania tajemnicy.

Zapisy o zachowaniu poufności nie ograniczają prawa Strony do stosowania lub ujawniania informacji, które były znane Stronie przed ich otrzymaniem bez obowiązku zachowania tajemnicy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy są one wymagane w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub gdy uprawnione do żądania takiej informacji są organy i służby państwowe. 

Postanowienia dotyczące poufności nie obejmują treści zaproszenia do składania ofert, formularza ofertowego i innych dokumentów, które należy podać do wiadomości publicznej ze względu na publiczne finansowanie. Dotyczy to dokumentów, które powstają po podpisaniu Umowy."

Zgoda zamawiającego.

7

Umowa §5, ust. 5 i 6

Dla pewności pod kątem prawnym Wykonawca prosi ponownie o wyjaśnienie, że w przypadkach określonych w §5.6, gdy protokół odbioru końcowego jest podpisany jednostronnie przez Wykonawcę, będzie on stanowił podstawę do wystawienia faktury w rozumieniu §6.6.

Zapis umowy nie wymaga zmian z uwagi na to, że odbiór o jakim mowa, który skończy się ddbiorem lokomotywy uznawany jest jako odbiór bezusterkowy. Tym samym protokół odbioru nie jest fizycznie podpisywany przez strony. W konsekwencji zapis ten - w przypadku tego rodzaju odbioru należy interpretować w ten sposób, że dokonanie bezusterkowego odbioru lokomotywy będzie stanowiło podsatwę do wytawienia faktury przez wykonawcę

8

Umowa §6, ust 11

W odniesieniu do § 6.11 Wykonawca zakłada, że prawo do odstąpienia od umowy i jego przesłanki są opisane w § 11. Dlatego dla pewności pod kątem prawnym Wykonawca prosi o następujące wyjaśnienie: „Jeżeli Dostawca nie wykona Umowy w sposób określony w jej treści, a w szczególności nie dotrzyma terminu dostawy lokomotywy wskazanego w treści niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z postanowieniami  § 11 ust. 3 lit. d) oraz e).”

Zamawiający wyraża zgodę. 

9

Umowa §7, ust 5

W celu złożenia najbardziej ekonomicznej oferty prosimy o wyeliminowanie trudnego do wyceny ryzyka wynikającego ze stosowania przepisów o rękojmi. Wskazujemy, że przepisy o rękojmi są w pierwszej kolejności przystosowane do sprzedaży konsumenckiej i nie przystają wprost do transakcji takich, jak ta, która jest przedmiotem niniejszego postępowania.

 

W szczególności, przepisy o rękojmi przewidują możliwość łatwego odstąpienia od umowy, obniżenia ceny i dochodzenia dodatkowego odszkodowania. Na tą chwilę nasza oferta i nie uwzględnia ryzyka związanego z powyższym i jest przygotowana przy założeniu, że Wykonawca będzie obowiązany do usunięcia ew. wad w ramach gwarancji jakości, poprzez naprawę lub wymianę odpowiednich komponentów.

 

W związku z powyższym ponownie prosimy o wskazanie, że udzielona gwarancja zastępuje rękojmię, poprzez wykreślenie obecnego ust. 5 w § 7 oraz o zastąpienie go brzmieniem:

„W związku z udzieleniem gwarancji jakości, wyłącza się stosowanie przepisów o rękojmi.”

 

Ewentualnie, jako drugie, mniej pożądane rozwiązanie, prosimy o nadanie § 7 ust. 5 treści: „Wyłącza się możliwość odstąpienia od umowy, obniżenia ceny i dochodzenia odszkodowania na podstawie przepisów o rękojmi.”

Zgoda na nadanie § 7 ust. 5 treści: „Wyłącza się możliwość odstąpienia od umowy, obniżenia ceny i dochodzenia odszkodowania na podstawie przepisów o rękojmi.”

10

Umowa §7, ust. 4

Wykonawca dziękuje serdecznie za udzielone już wyjaśnienie tego paragrafu.

 

Wykonawca dziękuje serdecznie za udzielone już wyjaśnienie tego paragrafu.

Wykonawca wnosi o dalsze doprecyzowanie w tekście w następujący sposób:  "W razie braku możliwości wymiany lub naprawy, Odbiorca może żądać od Dostawcy zwrotu ceny zapłaconej za wadliwy przedmiot umowy, jeżeli działanie przedmiotu umowy jest trwale niemożliwe z powodu wady. W przeciwnym razie Zamawiający może zażądać ceny wadliwej części. W pierwszym przypadku Lokomotywa zostanie zwrócona Wykonawcy, a Zamawiającemu zostanie zwrócona cena lokomotywy pomniejszona o kwoty odpowiadające normalnemu zużyciu i amortyzacji w czasie, w którym lokomotywa była używana. Stopień zużycia oraz koszty amortyzacji zostaną określone przez wyznaczonego przez Zamawiającego i zaakceptowanego przez Wykonawcę biegłego rzeczoznawcę.

Zgoda na  "W razie braku możliwości wymiany lub naprawy, Odbiorca może żądać od Dostawcy zwrotu ceny zapłaconej za wadliwy przedmiot umowy, jeżeli działanie przedmiotu umowy jest trwale niemożliwe z powodu wady. W przeciwnym razie Zamawiający może zażądać ceny wadliwej części. W pierwszym przypadku Lokomotywa zostanie zwrócona Wykonawcy, a Zamawiającemu zostanie zwrócona cena lokomotywy pomniejszona o kwoty odpowiadające normalnemu zużyciu i amortyzacji w czasie, w którym lokomotywa była używana. Stopień zużycia oraz koszty amortyzacji zostaną określone przez wyznaczonego przez Zamawiającego i zaakceptowanego przez Wykonawcę biegłego rzeczoznawcę."

11

Umowa §8, ust. 1 i 6

Wykonawca ponowie pilnie prosi o wyjaśnienie, że w przypadku, w którym Strony zgodziły się na karę umowną, nie można żądać odszkodowania poza karą umowną. Prosimy o zastąpienie obecnego § 8 ust. 6 brzmieniem: „Wyklucza się dochodzenie odszkodowania uzupełniającego lub wykraczającego poza kary umowne”, lub o wykreślenie tego zapisu w całości.

Zamawiający wyraża zgodę.

12

Umowa § 10, ust. 5

Wykonawca ponownie pilnie prosi o usunięcie tego postanowienia. Usunięcie go chroni obie Strony w przypadku wystąpienia siły wyższej. 

Zamawiający wyraża zgodę. Zgoda na usunięcie ust. 5 w par. 10 umowy.

13

Umowa, § 11

Wykonawca dziękuje za zaakceptowanie dodatkowych postanowień. Czy Zamawiający może w § 11 wprowadzić następujące dodatkowe postanowienie:

 

"Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy w związku z niniejszą Umową, w tym z tytułu wszelkich kar umownych wynikających z niniejszej Umowy oraz odszkodowania ograniczona jest do wysokości 40% wynagrodzenia netto z Umowy. Jednakże ograniczenie w wysokości 40% nie ma zastosowania do kosztów usunięcia wady przez Wykonawcę oraz do zwrotu ceny zgodnie z § 7 ust. 4. 

 

Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mają zastosowania do szkód na osobie. Ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie tylko w granicach dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa.”

 

Wykonawca potrzebuje tych zapisów, aby móc złożyć jak najbardziej ekonomiczną ofertę .

Zgoda na dopisanie dodatkowego postanowienia w § 11 wprowadzić następujące dodatkowe postanowienie: "Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy w związku z niniejszą Umową, w tym z tytułu wszelkich kar umownych wynikających z niniejszej Umowy oraz odszkodowania ograniczona jest do wysokości 40% wynagrodzenia netto z Umowy. Jednakże ograniczenie w wysokości 40% nie ma zastosowania do kosztów usunięcia wady przez Wykonawcę oraz do zwrotu ceny zgodnie z § 7 ust. 4. Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mają zastosowania do szkód na osobie. Ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie tylko w granicach dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa.”

 

Zmiana terminu składania ofert:

W związku z tym, że udzielenie odpowiedzi na pytania powoduje konieczność dokonania zmiany treści zapytania ofertowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego, oraz w związku z warunkami dotyczącymi decyzji wykonawców o przystąpieniu do postępowania, Laude Smart Intermodal S.A. podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu złożenia ofert do 03.10.2019 roku do godz. 9.00 i tym samym otwarcie ofert nastąpi na zasadach ujętych w zapytaniu ofertowym w dniu 03.10.2019 roku o godz. 9.15. 

 

Zamawiający publikuje odpowiedź w Bazie Konkurencyjności. 

 

 

 

 

Komunikat z dnia 03.09.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI 4-OSIOWEJ LOKOMOTYWY WIELOSYSTEMOWEJ O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS– PYTANIE POTENCJALNEGO OFERENTA Z DNIA 20.08.2019

 

Laude Smart Intermodal S.A.w związku z pytaniami potencjalnego oferenta, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 20.08.2019 r. oraz 21.08.2019 wniesionymi doZapytania ofertowego nr 02/2019/proj.B/3.2/POISpn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej”w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projektrozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”, po zaciągnięciu wnikliwej opinii prawnej, pragnie udzielić następujących odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Pytania z dnia 20.08.2019 wraz z odpowiedziami : 

Nr.

Referencja

Treść zapytania 

Odpowiedź

1

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów, 
Umowa § 5

Zamawiający wymaga przysięgłego tłumaczenia wielu dokumentów. Zwykle tłumaczone przysięgle muszą być dokumenty, które należy przesłać do UTK ze względu na procedurę uruchomienia. Czy Zamawiający zaakceptuje, że:
- Ogólne rysunki lokomotywy oraz urządzeń na nią się składających z wyjaśnieniem użytych pojęć,
- Instrukcje obsługi, konserwacji i napraw, karty cyklu przeglądowo-naprawczego, cykl napraw wszystkich podzespołów, które nie będą zgodne z cyklem wyznaczonym w DSU, 
- zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji typu lokomotywy w Polsce,
- Instrukcja obsługi dla maszynisty,
- Świadectwo ukończenia produkcji,
- Bezterminowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI, wydane przez Prezesa UTK,
- Dokument potwierdzający weryfikację oraz deklarację zgodności z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego,
- Wszystkie deklaracje weryfikacji WE podsystemu potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z TSI,
- Protokoły pomiarów zestawów kołowych (dokumenty z produkcji przewidziane w dokumentacji),
będą przetłumaczone na polski, ale nie przysięgle?
Tłumaczenie przysięgłe znacznie podniesie koszt lokomotywy.

 

Zamawiający przychyla się do prośby Oferenta we wszystkich powyższych punktach z wyjątkiem tłumaczenia przysięgłego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji lokomotywy.

2

Załączniki do Umowy

Wykonawca wychodzi z założenia, że Załączniki 1 i 2 do Umowy mają zostać przygotowane przez Wykonawcę i złożone razem z ofertą. Prosimy o potwierdzenie.

 

Zamawiający potwierdza, że załączniki nr 1 i 2 do umowy, mają zostać przygotowane i złożone wraz z ofertą przez Oferenta.

3

Umowa § 5 ust. 3 tiret 8

Raport dotyczący przyznania numeru EVN może nie być dostępny w dniu odbioru technicznego. Może być dostępny w dniu odbioru technicznego. Prosimy o potwierdzenie i dostosowanie.

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę raportu EVN podczas odbioru końcowego.

4

Umowa § 5 ust. 3 tiret 9

Instrukcja obsługi dla maszynisty jest częścią WTWiO. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowej kopii tej instrukcji? 

Zamawiający wymaga jednej dodatkowej kopii instrukcji maszynisty.

5

Umowa § 5 ust. 3 tiret 11

Certyfikat dopuszczenia do eksploatacji w dniu odbioru technicznego nie będzie dostępny. Może być dostępny w dniu odbioru ostatecznego.  Prosimy o potwierdzenie i dostosowanie. 

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie certyfikatu dopuszczenia do eksploatacji w dniu odbioru końcowego.

6

Umowa § 10 ust. 6

Wykonawca wnioskuje o zmianę treści paragrafu, ponieważ Izba Handlowa nie odpowiada za zaświadczanie siły wyższej. Prosimy o następujące dopasowanie: "Okoliczności siły wyższej muszą zostać potwierdzone odpowiednim dowodem," jako że w różnych przypadkach siły wyższej można zastosować różne jej potwierdzenia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. W treści §10 wzoru umowy określono co rozumiane jest pod podjęciem siły wyższej, jakiego rodzaju okoliczności siła wyższa przewiduje oraz to, w jaki sposób wpływać wystąpienie siły wyższej może na realizację zamówienia. 

7

Załącznik 1

Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie faktu, że odpowiednie rubryki dotyczące podania stawki VAT i ceny brutto pozostaną puste, ponieważ zastosowana będzie stawka VAT aktualna w terminie dostawy, zgodnie z postanowieniami §6.3 Umowy.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

8

Umowa, §11.1

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy Wykonawcy specyfikację malowania zewnętrznego zgodnie z §6.5 w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy.

 

 

Zamawiający potwierdza, że dostarczy specyfikację wykonania malowania z zastrzeżeniem, że wykonanie projektu malatury leży po stronie Wykonawcy.

9

Umowa, §6.11 i §8.4

Wykonawca prosi o przedłużenie tego okresu do co najmniej 60 dni w celu zbliżenia się do ogólnych warunków rynkowych. W międzyczasie klient otrzymuje rekompensatę zgodnie z §8.2a.

Zamawiający nie udziela zgody na zmianę zapisu.

10

Umowa §8.2

Wykonawca prosi Zamawiającego o uzupełnienie, że wymagana kara umowna za opóźnienie w dostawie dokumentacji ma zastosowanie tylko wtedy, gdy eksploatacja lokomotywy nie jest możliwa bez zaległego dokumentu. 

Zamawiający nie udziela zgody na zmianę zapisu.

11

Umowa §7.3

Czy Zamawiający może przeformułować zapis w ostatnim zdaniu ust. 3 w taki sposób, aby uwzględniał on następujące rozłożenie kosztów transportu pomiędzy Zamawiającego i Wykonawcę:

„Koszty transportu będą ponoszone przez Zamawiającego w zakresie dostarczenia lokomotywy do punktu serwisowego położonego w kraju, w którym zaszła konieczność wykonania naprawy gwarancyjnej. Jednakże, jeżeli dokonanie naprawy będzie wymagało przetransportowania lokomotywy do innego kraju (do innego punktu serwisowego lub do fabryki producenta), uzasadniony koszt transportu zostanie pokryty przez Wykonawcę.”

Zamawiający nie udziela zgody na zmianę zapisu.

12

Umowa §7, ust 3

Wykonawca prosi pilnie o dopasowanie punktu w następujący sposób:
1. Odbiorca zgłosi Dostawcy poprzez przesłanie na adres e-mail:…………………….. informację o wadzie przedmiotu umowy lub jego części, a Dostawca, wykona zobowiązanie wynikające z gwarancji nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia udostępnienia lokomotywy w odpowiednim depo lub w terminie 2 dni od dnia otrzymania zgłoszeniaudostępnienia lokomotywy w odpowiednim depo poinformuje Odbiorcę o braku możliwości skorzystania z gwarancji. Przedłużenie wyżej wymienionych terminów przysługuje w dogodnych i uzasadnionych technologicznie przypadkach. Jeżeli po zakończeniu naprawy wady zostanie ustalone, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę zgłoszoną przez Odbiorcę lub że nie ma wady, Dostawca ma prawo do odszkodowania zwyczajowo występującego na rynku za poniesione wydatki.

Zamawiający nie udziela zgody na zmianę zapisu.

13

Zapytanie ofertowe, Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia / Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia niezbędnych parametrów 
Dito Umowa i Załącznik 3

Tiret
"o Bezterminowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI, wydane przez Prezesa UTK,": w odniesieniu do 4. pakietu kolejowego, który będzie wdrażany w Polsce od czerwca 2020 prosilibyśmy o uzupełnienie tego punktu w następujący sposób: "o Bezterminowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI, wydane przez Prezesa UTK, albo wydane przez Europejską Agencję Kolejową (ERA)."

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

14

Umowa, §5.5 i §5.6

Wykonawca wychodzi z założenia, że oba paragrafy odnoszą się zarówno do odbioru technicznego w fabryce, jak i do odbioru końcowego na stacji kolejowej Sosnowiec Dandówka i prosi o potwierdzenie.

 

 

Zamawiający informuje, iż zapisy par. 5.5 odnoszą się do odbioru technicznego w fabryce. Zapisy par. 5.6 zarówno do odbioru technicznego, jak i odbioru końcowego.

 

 

 

Pytania z dnia 21.08.2019 wraz z odpowiedziami :

Nr.

Referencja

Treść zapytania 

Odpowiedź

1

Zapytanie ofertowe, Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia / Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia niezbędnych parametrów 

Dito Umowa i Załącznik 3

Ponieważ niektóre z poniższych zasad nie dotyczą projektu technicznego pojazdów, prosimy, aby zdanie: 

"Wszelkie wyżej wymienione dokumenty muszą wykazywać zgodność z postanowieniami następujących rozporządzeń oraz dyrektyw:"

uzupełnić jak poniżej: 

"Wszelkie wyżej wymienione dokumenty muszą wykazywać zgodność z postanowieniami następujących rozporządzeń oraz dyrektyw, o ile są one istotne dla technicznych właściwości oraz dla dopuszczenia lokomotywy:"

 

 

Zamawiający wyraża zgodę.

 

 

2

Umowa, § 11

Wykonawca prosi o włączenie klauzuli poufności. Sformułowanie może wyglądać następująco:
"O ile w niniejszej Umowie nie uregulowano jednoznacznie inaczej, Strona otrzymujące bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strona nie może ujawniać osobom trzecim żadnych dokumentów, korespondencji, wiedzy fachowej, danych lub innych informacji udostępnionych przez drugą Stronę (zwanych dalej "informacjami") i będą wykorzystywać te informacje wyłącznie do celów autoryzowanych przez drugą Stronę. Przekazanie dokumentacji osobom trzecim jest możliwe wraz z przekazaniem lokomotywy w niezbędnych przypadkach i pod warunkiem, że strona trzecia zobowiąże się do zachowania tajemnicy.
Zapisy o zachowaniu poufności nie ograniczają prawa Strony do stosowania lub ujawniania informacji, które były znane Stronie przed ich otrzymaniem bez obowiązku zachowania tajemnicy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy są one wymagane w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub gdy uprawnione do żądania takiej informacji są organy i służby państwowe. "

Zamawiający nie wyraża zgody.

Tego rodzaju klauzula byłaby dopuszczalna pod warunkiem, że nie obejmie ona treści oferty (z wyłączeniem oczywiście tajemnicy przedsiębiorstwa oraz danych kwalifikowane jako poufne z uwagi na kwestię ochrony bezpieczeństwa stron umowy) - formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty są i powinny być jawne z uwagi na fakt finansowania tego wydatku (po przyznaniu dofinansowania) ze środków publicznych. 

3

Umowa §5, ust. 5 i 6

Wykonawca zakłada, że podpisany, bezbłędny protokół odbioru końcowego podany tutaj, w przypadkach z § 5 ust. 5 i § 5 ust. 6 zostaje zastąpiony odbiorem wirtualnym. Prosimy o potwierdzenie.

 

 

Zamawiający nie potwierdza zapisów wskazanych przez potencjalnego oferenta. 

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 5  wzoru umowy strony uzgadaniają datę dokonania odbioru przedmiotu umowy po uprzednim zgłoszeniu gotowości przez Dostawcę. Odbiór dokonywany ma być na miejscu, w obecności przedstawicieli obu stron umowy. Jednakże w sytuacji, w ktorej w ustalonym przez strony terminie odbuoru Odbiorca nie przystąpi do dokonania odbioru (przedstawiciele Odbiorcy nie pojawią się w wyznaczonym czasie i terminie  - zgodnie z postanowieniami umowy w terminie 7 dni od dnia ustalonego terminu) w celu dokonania czynności odbiorowych wówczas uznaje się, że Odbiorca nie zgłosił uwag i odbiór uznaje się za dokonany bezusterkowo. W konsekwencji uznaje się, że strony dokonały bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.  

4

Umowa §6, ust 11

Wykonawca zakłada, że prawo do odstąpienia od umowy i jego przesłanki są opisane w § 11. Dlatego dla pewności pod kątem prawnym Wykonawca prosi o następujące wyjaśnienie: „Jeżeli Dostawca nie wykona Umowy w sposób określony w jej treści, a w szczególności nie dotrzyma terminu dostawy lokomotywy wskazanego w treści niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 3 lit. d) oraz e).”

 

 

Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy Zamawiający/Odbiorca ma prawo do odstąpienia od umowy m.in. w następujących sytuacjach:

 

d) Odbiorca jest upoważniony do wypowiedzenia umowy wyłącznie w przypadku opóźnienia dostawy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, gdy spełniony zostanie minimum jeden z poniższych warunków:

i)osiągnięto maksymalny poziom kar określony w § 8, lub

(ii)przekroczony został czas trwania opóźnienia określony w § 8 ust. 4.

 

e) Odbiorca jest upoważniony do odstąpienia od umowy, jeżeli umowa zostaje zawieszona na okres dłuższy niż 120 dni z powodu naruszenia umowy przez Dostawcę. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Dostawca jest uprawniony do odstąpienia, gdy Odbiorca nie dokonał płatności w ciągu 90 dni od otrzymania monitu o płatność.

 

Zatem w przypadku opóźnienia w zakresie terminu dostawy przedmiotu umowy Zamawiające ma prawo do odstąpienia od umowy przy zaistnieniu warunków, o których mowa w § 11 ust. 3 lit. d umowy. Natomiast możliwość odstąpienia od umowy zastrzeżona dla Zamawiającego określona w § 11 ust. 3 lit. e umowy nie jest uzależniona od opóźnień występujących po stronie wykonawcy  - uprawnienie to przysługuje zamawiającemu w sytuacji, w której zawieszono bieg terminu wykonania przedmiotu umowy na wskazany w niniejszym zapisie okres, a które to zawieszenie spowodowane było innymi naruszeniami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia niż te opisane w  § 11 ust. 3 lit. d umowy.

5

Umowa §7, ust 5

W celu złożenia jak najbardziej ekonomicznej oferty i aby zagwarantować poprawność prawną, Wykonawca prosi o ostateczne uregulowanie roszczeń w umowie.

W tym celu prosimy o wykreślenie § 7 ust. 5 oraz o wyjaśnienie, że udzielona gwarancja zastępuje ustawową odpowiedzialność za wady.
Ewentualnie prosimy o wyjaśnienie, że roszczenia wynikające z ustawowej odpowiedzialności za wady są ograniczone i analogiczne do postanowień umowy i klauzuli gwarancyjnej, w szczególności wykluczenie i wycofanie roszczenia jest wyłączone i zastąpione postanowieniami umowy.

 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy, jednocześnie wskazując, że Gwarancja to zapewnienie producenta danej rzeczy o jakości towaru i przysługuje w sytuacji, w której producent wystawi dokument gwarancyjny i udzieli określonej gwarancji, rękojmia natomiast to odpowiedzialność, którą ponosi sprzedawca danej rzeczy za jej wady. Rękojmia wynika z przepisów prawa i przysługuje zawsze. Kwestie skorzystania z uprawnień jakie dają gwarancja oraz rękojmia regulują odpowiednio - dokument gwarancyjny oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z przepisami prawa zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi następuje niezależnieod uprawnień gwarancyjnych. W związku z tym Zamawiający może zwrócić się z reklamacją zarówno do sprzedawcy jak i producenta. Jeżeli jednak któryś z tych podmiotów wykona swój obowiązek (np. naprawi rzecz), to w tym momencie automatycznie wygasa uprawnienie wobec drugiego podmiotu.W konsekwencji nie ma konieczności dokonywania zmian postanowień wzoru umowy we wskazanym zakresie.

6

Umowa §7, ust 4

Oferent zakłada, że ​​roszczenie o zwrot całego przedmiotu umowy, a tym samym zwrotu całej lokomotywy, dotyczy przypadków, w których eksploatacja lokomotywy jest trwale niemożliwa z powodu braku możliwości wymiany lokomotywy lub jej naprawy. W innych przypadkach zwrot powinien odnosić się do wadliwej części przy braku możliwości wymiany lub jej naprawy. Prosimy o wyjaśnienie w tekście w następujący sposób: „W razie braku możliwości wymiany lub naprawy, Odbiorca może żądać od Dostawcy zwrotu ceny zapłaconej za wadliwy przedmiot umowy, jeżeli działanie przedmiotu umowy jest trwale niemożliwe z powodu wady. W przeciwnym razie Zamawiający może zażądać ceny wadliwej części. W pierwszym przypadku Zamawiającemu zostanie zwrócona cena lokomotywy pomniejszona o kwoty odpowiadające normalnemu zużyciu i amortyzacji w czasie, w którym lokomotywa była używana.

Zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 4 umowy roszczenie dotyczące zwrotu całej lokomotywy dotyczy sytuacji, w których wada dotyczy całej lokomotywy, uniemożliwiając przy tym trwale jej eksploatację i nie występuje przy tym możliwość jej naprawy lub wymiany. Natomiast w sytuacji, w której wada dotyczy części lokomotywy, której naprawa lub wymiana umożliwi dalszą eksploatację lokomotywy roszczenie, o którym mowa w niniejszym zapisie umowy dotyczy wyłącznie części wadliwej której dotyczy wymiana lub naprawa.

7

Umowa §8, ust 1 i 6

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że w przypadku, w którym Strony zgodziły się na karę umowną, nie można żądać odszkodowania poza karą umowną. Prosimy o włączenie sformułowania: „Wyklucza się dochodzenie odszkodowania uzupełniającego lub wykraczającego poza kary umowne”.

Zamawiający podtrzymuje zapis §8 ust. 6 wzoru umowy, który stanowi, że: „Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne”.

8

Umowa § 9, ust 5

Wykonawca prosi o wyjaśnienie: "Zmiany w przedmiocie Umowy, które staną się konieczne po dniu złożenia oferty i które będą spowodowane zmianami prawa, norm, standardów, aktualnym stanem techniki, infrastrukturą, wymaganiami lub obowiązkami administracyjnymi lub będą wynikiem orzeczeń sądowych, jak również zmian znanej Wykonawcy praktyki administracyjnej, będą zamawiane i opłacone przez Zamawiającego pod warunkiem obustronnych uzgodnień i akceptacji oferty cenowej. Wykonawca musi przedstawić szczegółowy przegląd ceny dodatkowej, a ceny muszą być rozsądne. Ponadto, terminy dostawy lokomotywy, których dotykają te zmiany powinny zostać dostosowane poprzez uwzględnienie rozsądnego czasu wymaganego dla wprowadzenia takich zmian."

 

Dopuszczalne jest dokonanie modyfikacji zapisów wzoru umowy w ww. zakresie. 

 

9

Umowa § 10, ust 5

Wykonawca prosi pilnie o usunięcie tego postanowienia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. 

10

Umowa § 11, ust 3 c)

Regulacje § 11 ustępu 3 obowiązują obie Strony umowy. Dlatego zdanie: "Ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy dalsza realizacja nie leży już w interesie Zamawiającego." należy zastąpić poprzez "Ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy dalsze wykonywanie umowy nie leży już interesie Strony uprawnionej do jej rozwiązania."

Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisów wzoru umowy w tym zakresie.

11

Umowa, § 11

Wykonawca wnosi o dodanie następującego postanowienia: Odpowiedzialność Wykonawcy za wady prawne, w tym odpowiedzialność za uzasadnione roszczenia osoby trzeciej z tytułu naruszenia praw własności osób trzecich, podlega następującym warunkom: 
korzystanie z przedmiotu umowy na mocy umowy, poinformowanie Wykonawcy o roszczeniu, 
brak akceptacji roszczenia przez Zamawiającego i umożliwienie Wykonawcy  przez Zamawiającego w prawnie dopuszczalnych ramach, niezależnej obrony przed roszczeniem, w szczególności poprzez przyznanie wystarczających uprawnień dla osób wskazanych przez Zmawiającego. 
Wykonawca ma prawo wybrać sposób usunięcia wady prawnej.

Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisów wzoru umowy w tym zakresie.

12

Umowa, § 11

Czy Zamawiający może w § 11 wprowadzić następujące dodatkowe postanowienie:
"Wykonawca nie odpowiada za przerwy w pracy i niemożliwość użytkowania, utracony zysk lub przychód, utratę odsetek lub innych kosztów finansowania, utratę informacji i danych, roszczenia osób trzecich oraz innego rodzaju szkody pośrednie lub następcze.

Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy w związku z niniejszą Umową, w tym z tytułu kar umownych oraz odszkodowania ograniczona jest do wysokości 25% wynagrodzenia netto z Umowy. Jednakże ograniczenie w wysokości 25% nie ma zastosowania do kosztów usunięcia wady przez Wykonawcę oraz do zwrotu ceny zgodnie z § 7 ust. 4. 

Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mają zastosowania do szkód na osobie. Ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie tylko w granicach dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa.”

Wykonawca potrzebuje tych zapisów, aby móc złożyć jak najbardziej ekonomiczną ofertę .

 

Zamawiający dokona częściowej zmiany zapisów umowy. Zmiana dokonana zostanie w następującym zakresie:

 

„Wykonawca nie odpowiada za przerwy w pracy i niemożliwość użytkowania, utracony zysk lub przychód, utratę odsetek lub innych kosztów finansowania, utratę informacji i danych, roszczenia osób trzecich oraz innego rodzaju szkody pośrednie lub następcze.”

 

Natomiast ograniczenie całkowitej odpowiedzialności wykonawcy 25% wynagrodzenia umownego nie ma zastosowania z uwagi na to, że w umowie zastrzeżono możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne. Godząc się na proponowany przez wykonawcę zapis zamawiający wyłączyłby działanie tego zastrzeżenia.

Załącznik nr. 3

Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe

 

 

Zmiana terminu składania ofert:

W związku z tym, że udzielenie odpowiedzi na pytania powoduje konieczność dokonania zmiany treści zapytania ofertowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego, oraz w związku z warunkami dotyczącymi decyzji wykonawców o przystąpieniu do postępowania, Laude Smart Intermodal S.A. podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu złożenia ofert do 23.09.2019 roku do godz. 9.00 i tym samym otwarcie ofert nastąpi na zasadach ujętych w zapytaniu ofertowym w dniu 23.09.2019 roku o godz. 9.15. 

 

Zamawiający publikuje odpowiedź w Bazie Konkurencyjności. 

 

 

Komunikat z dnia 22.08.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI 4-OSIOWEJ LOKOMOTYWY WIELOSYSTEMOWEJ O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS– PYTANIE POTENCJALNEGO OFERENTA Z DNIA 20.08.2019

 

Laude Smart Intermodal S.A.w związku z pytaniami potencjalnego oferenta, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20.08.2019 r. wniesionymi doZapytania ofertowego nr 02/2019/proj.B/3.2/POISpn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej”w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projektrozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”, pragnie udzielić następujących odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Pytanie: 

As per document your load is 3200 tons and it is a AC/DC Transmission so why 8000 HP Locomotive is require ??  We will supply you 1400-1600 HP Locomotive AC/DC. Which can haul 7000 tons at straight level track . Also what is the speed of locomotive ??  what is the maximum power of the loco  ? please send track geometry .

 

Pytanie – język polski:

Jak wskazano w zapytaniu ofertowym obciążenie wynosi 3200 ton i jest to AC/DC, więc dlaczego wymagana jest moc lokomotywy wynosząca 8000 KM? Dostarczymy Ci lokomotywę 1400-1600 KM AC/DC,  którą można przewieźć 7000 ton na prostym torze. Jaka jest prędkość lokomotywy? Jaka jest maksymalna moc lokomotywy? Proszę o przesłanie geometrii toru.

 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego, tj. Wykonawca może zaoferować przedmiot oferty o parametrach lepszych lub równoważnych zgodnie z pkt. 5 Rozdziału 2 zapytania ofertowego. Ponadto Zamawiający pragnie dodać, iż zgodnie z zapisami Rozdziału 2 zapytania ofertowego, Zamawiający nie wymaga określenia mocy maksymalnej lokomotywy. W odniesieniu natomiast do kwestii dotyczących przesłania geometrii toru Zamawiający uważa, iż przedmiotowe zapytanie nie ma związku z zapytaniem ofertowym.

 

Zamawiający publikuje odpowiedź w Bazie Konkurencyjności. 

 

 

Komunikat z dnia 12.08.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI 4-OSIOWEJ LOKOMOTYWY WIELOSYSTEMOWEJ O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS– UPUBLICZNIENIE EDYTOWALNEJ WERSJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Laude Smart Intermodal S.A.informuje,że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.08.2019 r. wniesionymi doZapytania ofertowego nr 02/2019/proj.B/3.2/POISpn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej”w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projektrozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”, przychyla się do prośby i publikuje edytowalną treść zapytania ofertowego. 

 

Pytanie: 

W związku z ogłoszeniem przez Państwo postępowania na dostawę jednej wielosystemowej lokomotywy elektrycznej oraz biorąc pod uwagę, że oferta będzie przygotowywana przez nas wspólnie z Siemens Mobility GmbH, co powoduje konieczność tłumaczenia dokumentów przetargowych, uprzejmie prosimy o przekazanie edytowalnej wersji (word) dokumentu w wersji pdf „Zapytanie ofertowe”. Otrzymanie wersji word tego dokumentu znacznie przyspieszy tłumaczenie.

 

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby i publikuje edytowalną treść zapytania ofertowego. 

 

Plik do pobrania

Zapytanie ofertowe w formacie edytowalnym. 

 

     Toruń, 09.08.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej

(dopuszcza się wyłącznie lokomotywę fabrycznie nową)

 

 

Numer referencyjny postępowania: 02/2019/proj.B/3.2/POIS

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego. Dostarczona lokomotywa ma przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego - uruchomienia nowych tras.

 

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 12.09.2019  r. godz. 9.00

Zapytanie ofertowe opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 do Zapytania 

Załącznik nr 2 do Zapytania 

Załącznik nr 3 do Zapytania 

Załącznik nr 4 do Zapytania 

Załącznik nr 5 do Zapytania 

Komunikat z dnia 18.06.2019 r.
Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że Zapytanie ofertowe na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych (swap body) o numerze referencyjnym 02/2019/proj.D/3.2/POIS nie zostało rozstrzygnięte. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia naboru ofert, tj. do 17.06.2019 r.  do godz. 16.00 nie wpłynęła żadna oferta.
Komunikat z dnia 14.05.2019 r. w sprawie postępowania 02/2019/proj.D/3.2/POIS 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że wydłuża nabór ofert na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych (swap body) o numerze referencyjnym postępowania 02/2019/proj.D/3.2/POIS do dnia 17.06.2019 r. do godz. 16.00. 
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.06.2019 r. o godz. 16.10. 
Powyższe zmiany wprowadzone zostały do treści zaktualizowanego Zapytania ofertowego: Rozdział 7 Opis sposobu przygotowania ofert: 
ust. 5 zaktualizowano treść na: 
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 17.06.2019 r. do godziny 16.00 na ww. adres.  
ust. 8 zaktualizowano treść na: 
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.06.2019 r. o godzinie 16:10. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Łukasz Kędziora - Dyrektor Finansowy, w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Vice-prezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Łukasz Kędziora. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.  

Do treści zapytania ofertowego i załączników nie wprowadzono żadnych innych zmian oprócz wskazanych powyżej. Zmiany opublikowano w Bazie Konkurencyjności oraz przesłano do DUUE.
Pliki do pobrania:

 

Komunikat z dnia 18.04.2019 r.


KOMUNIKAT Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym (dopuszcza się wyłącznie lokomotywy fabrycznie nowe) o numerze referencyjnym postępowania: 01/2019/proj.B/3.2/POIS


Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że zakończyło weryfikację oferty złożonej  przez firmę NEWAG S.A. w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe. Złożona oferta jest ofertą kompletną i spełniła wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

 

Nazwa wybranego Wykonawcy: NEWAG S.A.

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz

Data wpływu oferty: 15.04.2019, godz. 8:23 

Wartość oferty brutto: 74 292 000,00 PLN brutto, 60 400 000,00 PLN netto

Termin realizacji: 69 tygodni i 6 dni.

 

Informacje o wybranym Wykonawcy opublikowane zostaną w Bazie Konkurencyjności 
i przesłane do DUUE.

 

Toruń, 15.04.2019 r. 

KOMUNIKAT Z OTWARCIA OFERT 

Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym (dopuszcza się wyłącznie lokomotywy fabrycznie nowe)
o numerze referencyjnym postępowania: 01/2019/proj.B/3.2/POIS

 1. W dniu 15.04.2019 r. o godzinie 09.15 w siedzibie Laude Smart Intermodal S.A. przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

- Marcin Witczak - Przewodniczący Komisji

- Janusz Górski – Członek Komisji

- Łukasz Kędziora – Sekretarz Komisji

Ponadto w otwarciu ofert uczestniczyła Agnieszka Stabińska – koordynator projektu

 1. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia publikacji ogłoszenia 22.02.2019 r. do dnia 15.04.2019 r. do godziny 09.00 uczestniczących w trybie zasady konkurencyjności. Ogłoszenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia 1167875) oraz na stronie Zamawiającego.  
 2. Komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 15.04.2019 r. do godz. 9.00 wpłynęła 1 oferta.
 3. W sesji otwarcia uczestniczyli przedstawiciele wykonawców (firma NEWAG S.A.). 
 4. Przedstawiciel wykonawcy obecność poświadczył podpisem na liście obecności stanowiącej załącznik do protokołu.
 5. Przed otwarciem kopert z ofertami Przewodniczący komisji poinformował obecnych o:  

- publikacji przetargu w dniu 22.02.2019 r. w Dzienniku Urzędowym UE, w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 1167875 i na stronie www.laude.pl,

- terminie upłynięcia składania ofert: 22.02.2019 r. do 15.04.2019 do godz. 9.00,  

- składzie komisji przetargowej,

- kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (61 200 000,00 PLN netto,
 14 193 937,42 EUR),

- ilości złożonych ofert -  1 sztuka.

 1. Nienaruszalność ofert została potwierdzona przez Przewodniczącego. 
 2. Po otwarciu ofert odczytano następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawców

- cenę ofertową

- termin realizacji.

 1. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Data wpływu oferty

Wartość oferty brutto

Termin realizacji

1.

NEWAG S.A.

ul. Wyspiańskiego 3 
33-300 Nowy Sącz

15.04.2019, godz. 8:23

60 400 000,00 PLN netto
74 292 000,00 PLN brutto

 

W podziale na sztuki:
- 14 600 000,00 PLN netto za sztukę bez modułu

17 958 000,00 PLN  brutto za sztukę bez modułu

- 15 600 000,00  PLN netto za sztukę z modułem dojazdowym

19 188 000 ,00  PLN brutto sztuka z modułem dojazdowym

69 tygodni 
i 6 dni

 

 1. Przedstawiciel wykonawcy nie wniósł zastrzeżeń do procedury otwarcie kopert.
 2. Członkowie Komisji oceniającej, osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego złożyli oświadczenia o braku powiązań z Oferentami wskazanymi powyżej. 
 3. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.
 4. Informacje o złożonych ofertach opublikowane zostaną w Bazie Konkurencyjności i na stronie  www.laude.pl

 

 

 

 

 

 

Komunikat z dnia 12.04.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 200 SZTUK NADWOZI WYMIENNYCH (SWAP BODY) O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA 02/2019/PROJ.D/3.2/POIS

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że wydłuża nabór ofert na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych (swap body) o numerze referencyjnym postępowania 02/2019/proj.D/3.2/POIS do dnia 16.05.2019 r. do godz. 16.00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.05.2019 r. o godz. 16.10.


Powyższe zmiany wprowadzone zostały do treści zaktualizowanego Zapytania ofertowego: 
Rozdział 7 Opis sposobu przygotowania ofert:
ust. 5 zaktualizowano treść na:
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 16.05.2019 r. do godziny 16.00 na ww. adres. 
ust. 8 zaktualizowano treść na:
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.05.2019 r. o godzinie 16:10. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Łukasz Kędziora - Dyrektor Finansowy, w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Vice-prezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Łukasz Kędziora. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu. 

Do treści zapytania ofertowego i załączników nie wprowadzono żadnych innych zmian oprócz wskazanych powyżej. Zmiany opublikowano na stronie Zamawiającego oraz przesłano do DUUE.

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zaktualizowane 12.04.2019 Zapytanie ofertowe nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 5 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 6 -nda- do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

 

 

 

Toruń, 10.04.2019 r.

KOMUNIKAT Z ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA
Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w zapytaniu ofertowym na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm o numerze referencyjnym postępowania: 01/2019/proj.D/3.2/POIS wybrany został wykonawca, który złożył kompletną, poprawną formalnie i ważną ofertę:
Nazwa i adres wykonawcy: UWC Trade and Purchase LLC, Russia, 115184, Moscow, 7/11 Novokuznetskaaaya b1, 
data wpływu oferty: 04.03.2019 r.; 
wartość oferty brutto: 8 360 000 EUR ( 41 800 EUR za sztukę), 
wartość oferty netto: 8 360 000 EUR ( 41 800 EUR za sztukę)
termin realizacji: 30 tygodni.
Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu podpisania umowy.

 

Toruń, 08.04.2019 r. 
KOMUNIKAT W SPRAWIE WYBORU WYKONAWCY z zapytania ofertowego na dostawę 108 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm o numerze referencyjnym postępowania: 03/2019/proj.D/3.2/POIS.


Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że dokonało wyboru Wykonawcy w w/w postępowaniu.
Kryteria formalne i merytoryczne spełniły dwie oferty. 
Najwyższą ilość punktów zdobyła oferta firmy: 
Limited Liability Company RM Rail Trading Company, 
adres: Russian Federation, Ruzayevka, Mordovia Republik, 431440, 
wartość oferty brutto: 4 179 600,00 EUR (38 700,00 EUR za sztukę), tj.18 136 956,24 PLN, 
termin realizacji: 20 tygodni
data wpływu oferty – 18.03.2019 r. 
Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

Komunikat z dnia 04.04.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZTUK 6-OSIOWYCH LOKOMOTYW 
ELEKTRYCZNYCH, W TYM MIN. 2 SZTUKI ZE SPALINOWYM MODUŁEM DOJAZDOWYM o numerze 
referencyjnym postępowania nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS
O WYDŁUŻENIU NABORU OFERT do DNIA 10.04.2019

 

Laude Smart Intermodal S.A.informuje,że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiajacego w dniu 03.04.2019 r. wniesionymi doZapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym”w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projektrozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”

WYDŁUŻA NABÓR OFERT DO DNIA 15.04.2019 r. do godz. 9.00.

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W DNIU 15.04.2019 r. o godz. 9.15.

Zmiany wprowadzone do treści Zapytania ofertowego mają charakter porządkujący. 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z AKTUALNYMI DOKUMENTAMI

 

Plik do pobrania

04.04.2019 - ZAPYTANIE OFERTOWE – lokomotywy

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz. 4 z dnia 04.04.2019

 

Komunikat z dnia 28.03.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZTUK 6-OSIOWYCH LOKOMOTYW ELEKTRYCZNYCH, W TYM MIN. 2 SZTUKI ZE SPALINOWYM MODUŁEM DOJAZDOWYM o numerze referencyjnym postępowania nr 01/2019/proj.B/3.2/POISO WYDŁUŻENIU NABORU OFERT do DNIA 10.04.2019

 

Laude Smart Intermodal S.A.informuje,że w związku z pytaniami wniesionymi doZapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym”w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projektrozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”

WYDŁUŻA NABÓR OFERT DO DNIA 10.04.2019 r. do godz. 9.00.

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W DNIU 10.04.2019 r. o godz. 9.15.

Nie wprowadzono żadnych innych zmian do treści Zapytania ofertowego poza w/w zmianami terminów.

 

Plik do pobrania

28.03.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE - lokomotywy

 

 

Komunikat z dnia 26.03.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZTUK 6-OSIOWYCH LOKOMOTYW ELEKTRYCZNYCH, W TYM MIN. 2 SZTUKI ZE SPALINOWYM MODUŁEM DOJAZDOWYM o numerze referencyjnym postępowania nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS

 

Laude Smart Intermodal S.A.informuje,że w związku z pytaniami wniesionymi doZapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym”w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projektrozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”Zamawiający wprowadził zmiany do treści zapytania ofertowego oraz zmiany do załącznika nr 4.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami, które mają charakter porządkujący i nie wpływają na wydłużenie naboru ofert. Nabór ofert w przedmiotowym zapytaniu trwa do 04.04.2019 r. do godz. 16.00.

 

Poniżej prezentujemy zaktualizowane dokumenty oraz wszystkie pytania które wpłynęły do Zamawiającego oraz odpowiedzi na pytania wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.

 

Zmiany zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz  opublikowane w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia:1167875).

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

PLIKI DO POBRANIA:

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz. 3 z 26.03.2019 r.

PYTANIA i ODPOWIEDZI cz. 2 z 20.03.2019 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 18.03.2019 r.

ok Aktual. 26.03. Zapytanie ofertowe nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS-lokomotywy

Aktual. 18.03.Zal. nr 1 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Aktual. 18.03.Zal. nr 2 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Aktual. 18.03.Zal. nr 3 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

ok Aktual. 26.03.Zal. nr 4 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Aktual. 18.03.Zal. nr 5 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

 

Toruń, 20.03.2019 r. 

KOMUNIKAT W SPARWIE  OTWARCIA OFERT w sprawie zapytania ofertowego na dostawę 108 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm o numerze referencyjnym postępowania: 03/2019/proj.D/3.2/POIS

 1. W dniu 19.03.2019 r. o godzinie 16.10 w siedzibie Laude Smart Intermodal S.A. przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

- Marcin Witczak – Przewodniczący Komisji

- Jacek Kowalczyk – Członek Komisji.

W związku z nieobecnością Łukasza Kędziory i Janusza Górskiego w otwarciu ofert uczestniczyła koordynator projektu, która spisała protokół.

 1. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia publikacji ogłoszenia 14.02.2019 r. do dnia 19.03.2019 r. do godziny 16.00 uczestniczących w trybie zasady konkurencyjności. Ogłoszenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia 1166183) oraz na stronie Zamawiającego.  
 2. Komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. od 14.02.2019 r. do dnia 19.03.2019 r. do godz. 16.00 wpłynęły 2 oferty.
 3. W sesji otwarcia nie uczestniczyli przedstawiciele wykonawców. 
 4. Przed otwarciem kopert z ofertami Przewodniczący komisji poinformował obecnych o:  

- publikacji przetargu w dniu 14.02.2019 r. w Dzienniku Urzędowym UE, w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 1166183) i na stronie www.laude.pl,

- terminie upłynięcia składania ofert: 19.03.2019 r. o godz. 16.00,  

- składzie komisji przetargowej, 

- kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (4 503 600,00  EUR, tj. 19 418 172,00 PLN),  

- ilości złożonych ofert - 2 sztuki.

 1. Nienaruszalność ofert została potwierdzona przez Przewodniczącego. 
 2. Po otwarciu ofert odczytano następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawców

- cenę ofertową

- termin realizacji.

 1. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

L.p

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Data wpływu oferty

Wartość oferty brutto

Termin realizacji

1.

Prywatna Spółka Akcyjna DNIEPROVAGONMASH

51925 Ukraina, m.Kamieńskie
ul. Ukraińska 4 

15.03.2019 r. – kurier

3 996 000,00 (37 000,00 EUR sztuka), tj. 17 340 242,40 PLN po kursie średnim NBP z dnia 14.02.2019, tj, 1 EUR=4,3394 zł

23 tygodnie i 4 dni 

2.

Limited Liability Company RM Rail Trading Company

Russian Federation, Ruzayevka, Mordovia Republik,  431440

18.03.2019 .r – kurier 

4 179 600,00 EUR (38 700,00 EUR za sztukę, tj.18 136 956,24 PLN

20 tygodni

 

 1. Członkowie Komisji oceniającej, osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego złożyli oświadczenia o braku powiązań z Oferentami wskazanymi powyżej. 
 2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

 

 

Komunikat z dnia 20.03.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/2019/PROJ.B/3.2/POIS PN. „ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ 4 SZTUK 6-OSIOWYCH LOKOMOTYW ELEKTRYCZNYCH, W TYM MIN. 2 SZTUKI ZE SPALINOWYM MODUŁEM DOJAZDOWYM”

 

Laude Smart Intermodal S.A.informuje,że w dniu 20.03.2019 r. opublikował kolejne pytania i odpowiedzi, które wpłynęły doZapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym”w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projektrozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”.  Zamawiający nie wprowadził zmian do treści zapytania ofertowego oraz załączników. Obowiązuje dokumentacja opublikowana w dniu 18.03.2019 r. 

 

Pytanie 1

Dotyczy: Sekcja Il pkt 1.4) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 038-085104 z dnia 22.02.2019 r. w zw.z pkt1 Rozdział 2 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym”.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o precyzyjne wskazanie, ile spośród wszystkich lokomotyw objętych przedmiotem zamówienia ma zostać wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia - minimum 2 lokomotywy mają zostać wypsażone w spalinowy moduł dojazdowy. 

 

Pytanie 2

Dotyczy: Sekcja Il pkt 2.4) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 038-085104 z dnia 22.02.2019 r. wzw.zpkt1 Rozdział 2 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o precyzyjne wskazanie, ile spośród wszystkich lokomotyw objętych przedmiotem zamówienia ma zostać wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia - minimum 2 lokomotywy mają zostać wyposażone w spalinowy moduł dojazdowy. 

 

Pytanie 3

Dotyczy: Sekcja Il pkt 2.4) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 038-085104 z dnia 22.02.2019 r. w zw.z pkt 1 Rozdział 2 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu o treści: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych” na zapis o treści: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, z późniejszymi zmianami”

Odpowiedź Zamawiającego:

Pozostaje obecny zapis, co jest zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (jeśli na moment wszczęcia postępowania obowiązują zmiany to mają one zastosowanie niezależnie od tego czy dopisanie „z późn. zm.“ znajduje się w zapytaniu czy też nie)

 

Pytanie 4

Dotyczy: Rozdział 2 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Opis przedmiotu zamówienia” — pkt 4. — część pn. „Niezbędne wyposażanie”.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, iż dobrze rozumie, iż pod pojęciem: „tłumienie drgań” Zamawiający rozumie amortyzatory hydrauliczne, umieszczone na wózkach lokomotywy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie narzuca konkretnego rozwiązania technicznego. Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosować rozwiązanie optymalne, ponieważ zastosowane elementy sprężyste są dobierane w zależności od prędkości jazdy pojazdu, jego masy oraz typu zastosowanych rozwiązań prowadzenia zestawów kołowych czy też podparć nadwozia itp. 

 

Pytanie 5

Dotyczy: Rozdział 2 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Opis przedmiotu zamówienia” — pkt 4. — część pn. „Parametry urządzeń” — pkt 6.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o sprecyzowanie zapisu, poprzez określenie o jakie dodatkowe oznaczenie lokomotywy w postaci naklejki informacyjnej chodzi w przywołanym punkcie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dotyczy naklejki informacyjnej o współfinansowaniu zakupu lokomotyw ze środków Unii Europejskiej, o wymiarze max formatu A4. 

 

 

 

 

 

Komunikat z dnia 18.03.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZTUK 6-OSIOWYCH LOKOMOTYW ELEKTRYCZNYCH, W TYM MIN. 2 SZTUKI ZE SPALINOWYM MODUŁEM DOJAZDOWYM o numerze referencyjnym postępowania nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS

 

Laude Smart Intermodal S.A.informuje,że w związku z pytaniami wniesionymi doZapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym”w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projektrozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”Zamawiający wprowadził zmiany do treści zapytania ofertowego oraz zmiany do załączników.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami oraz składanie ofert zgodnie ze zaktualizowaną dokumentacją opublikowaną w dniu 18.03.2019 r.w Bazie Konkurencyjności, na stronie www.laude.pl w zakładce ogłoszenia. Zmiany zostały również przesłane do DUUE. 

W związku z wprowadzonymi zmianamiWYDŁUŻONY ZOSTAJE TERMIN NABORU OFERT DO DNIA 04.04.2019 r. do godz.16.00. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającegow dniu 04.04.2019 r. o godz.16:10.

 

Zmiany w treści zapytania ofertowego zaznaczone zostały kolorem żółtym. 

 

Poniżej prezentujemy zaktualizowane dokumenty oraz wszystkie pytania które wpłynęły do Zamawiającego oraz odpowiedzi na pytania wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.

 

Zmiany zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz  opublikowane w Bazie Konkurencyjności ( pod numerem ogłoszenia:1167875).

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

PLIKI DO POBRANIA:

PYTANIA I ODPOWIEDZI 18.03.2019 r.

Aktual. 18.03. Zapytanie ofertowe nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS-lokomotywy

Aktual. 18.03.Zal. nr 1 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Aktual. 18.03.Zal. nr 2 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Aktual. 18.03.Zal. nr 3 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Aktual. 18.03.Zal. nr 4 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Aktual. 18.03.Zal. nr 5 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

 

Komunikat z dnia 18.03.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 200 SZTUK NADWOZI WYMIENNYCH (SWAP BODY) O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA 02/2019/PROJ.D/3.2/POIS

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że wydłuża nabór ofert na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych (swap body) o numerze referencyjnym postępowania 02/2019/proj.D/3.2/POIS do dnia 16.04.2019 r. do godz. 16.00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.04.2019 r. o godz. 16.10.


Powyższe zmiany wprowadzone zostały do treści zaktualizowanego Zapytania ofertowego: 
Rozdział 7 Opis sposobu przygotowania ofert:
ust. 5 zaktualizowano treść na:
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 16.04.2019 r. do godziny 16.00 na ww. adres. 
ust. 8 zaktualizowano treść na:
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.04.2019 r. o godzinie 16:10. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Łukasz Kędziora - Dyrektor Finansowy, w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Vice-prezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Łukasz Kędziora. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu. 

Do treści zapytania ofertowego i załączników nie wprowadzono żadnych innych zmian oprócz wskazanych powyżej. Zmiany opublikowano na stronie Zamawiającego oraz przesłano do DUUE.

 

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zaktualizowane 18.03.2019 Zapytanie ofertowe nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 5 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 6 -nda- do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

 

 

Toruń, 11.03.2019 r. 

KOMUNIKAT Z OTWARCIA OFERT 

w zapytaniu ofertowym na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm o numerze referencyjnym postępowania: 01/2019/proj.D/3.2/POIS

 1. W dniu 08.03.2019 r. o godzinie 16.10 w siedzibie Laude Smart Intermodal S.A. przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

- Janusz Górski – Przewodniczący Komisji

- Jacek Kowalczyk – Członek Komisji

- Łukasz Kędziora – Sekretarz Komisji

 1. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia publikacji ogłoszenia 05.02.2019 r. do dnia 08.03.2019 r. do godziny 16.00 uczestniczących w trybie zasady konkurencyjności. Ogłoszenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia 1164128) oraz na stronie Zamawiającego.  
 2. Komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 08.03.2019 r. do godz. 16.00 wpłynęły 1 oferta.
 3. W sesji otwarcia nie uczestniczyli przedstawiciele wykonawców: 
 4. Przed otwarciem kopert z ofertami Przewodniczący komisji poinformował obecnych o:  

- publikacji przetargu w dniu 05.09.2019 r. w Dzienniku Urzędowym UE, w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 1164128) i na stronie www.laude.pl,

- terminie upłynięcia składania ofert: 08.03.2019 r. o godz. 16.00,  

- składzie komisji przetargowej: Janusz Górski, Jacek Kowalczyk (Członek Zarządu Laude Smart Intermodal S.A. w związku z nieobecnością Prezesa Zarządu – Marcina Witczaka), Łukasz Kędziora,

- kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (8 680 000,00 EUR, tj. 37 425 556,00 PLN netto),

- ilości złożonych ofert -  1 sztuka.

 1. Nienaruszalność ofert została potwierdzona przez Przewodniczącego. 
 2. Po otwarciu ofert odczytano następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawców

- cenę ofertową

- termin realizacji.

 1. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Data wpływu oferty

Wartość oferty brutto

Termin realizacji

1.

UWC Trade and Purchase LLC

Russia, 115184, Moscow, 7/11 Novokuznetskaaaya b1

04.03.2019 r.

8 360 000EURO 41 800 EURO za sztukę

30 tygodni 

 

 1. Członkowie Komisji oceniającej, osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego złożyli oświadczenia o braku powiązań z Oferentami wskazanymi powyżej. 
 2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

 

  

   Toruń, 22 luty 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym 

(dopuszcza się wyłącznie lokomotywy fabrycznie nowe)

 

Numer referencyjny postępowania: 01/2019/proj.B/3.2/POIS

 

Zamawiający:

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym (dopuszcza się wyłącznie lokomotywy fabrycznie nowe)

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone lokomotywy mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego, w tym uruchomienia nowych tras.

 

Termin składania ofert upływa: 28.03.2019 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności ( pod numerem ogłoszenia:1167875).

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS-lokomotywy

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Zalacznik nr 5 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

 


Toruń, 18.02.2019 r. 

KOMUNIKAT Z OTWARCIA OFERT 

w sprawie zapytania ofertowego na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns o numerze referencyjnym postępowania: 06/2018/proj.C/3.2/POIS

 1. W dniu 15.02.2019 r. o godzinie 16.10 w siedzibie Laude Smart Intermodal S.A. przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

- Marcin Witczak – Przewodniczący Komisji

- Janusz Górski – Członek Komisji

- Łukasz Kędziora – Sekretarz Komisji

 1. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia publikacji ogłoszenia tj. od 26.12.2018 r. do dnia 15.02.2019 r. do godziny 16.00 uczestniczących w trybie zasady konkurencyjności. Ogłoszenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w Bazie Konkurencyjności (pod numerem 13860) oraz na stronie Zamawiającego.  
 2. Komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 15.02.2019 r. do godz. 16.00 wpłynęły 3 oferty.
 3. W sesji otwarcia nie uczestniczyli przedstawiciele wykonawców.
 4. Przed otwarciem kopert z ofertami Przewodniczący komisji poinformował obecnych o:  

- publikacji przetargu w dniu 26.12.2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE, w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 13860) i na stronie www.laude.pl,

- terminie upłynięcia składania ofert: 15.02.2019 r. o godz. 16.00,  

- składzie komisji: Marcin Witczak, Janusz Górski, Łukasz Kędziora,

- kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (12 000 000,00 Euro, tj. 51 740 400 PLN),  

- ilości złożonych ofert -  3 sztuki.

 1. Nienaruszalność kopert z ofertami została potwierdzona przez Przewodniczącego. 
 2. Po otwarciu kopert z ofertami odczytano następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawców

- cenę ofertową

- termin realizacji.

 1. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Wartość oferty brutto

Termin realizacji

2.

UWC Trade and Purchase LLC

Russia, 115184, Moscow, 7/11 Novokuznetskaya st. b1

11 000 000,00 EUR (55 000,00 EUR sztuka);

47 146 000 PLN

48 tygodni

 

3.

TATRAVAGÓNKA A.S.

Stefanikova 53

058 01 Poprad 

Słowacja

11 800 000,00 EUR (59 000,00 EUR sztuka);

50 574 800,00 PLN

60 tygodni

3.

GREENBRIER EUROPE:
ASTRA RAIL Industries S.A. WAGONY ŚWIDNICA Sp. z o.o.

ul. Strzelińska 35

58-100 Świdnica

Polska,

41-43 Aurel Vlaicu Street

310141 Arad, Romania

15 060 000,00 EUR (75 300,00 EUR sztuka); 

64 547 160,00 PLN

VI 2021r.

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

 

  

   Toruń, 14 luty 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

108 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm

 

Numer referencyjny postępowania: 03/2019/proj.D/3.2/POIS

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawę 108 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

3Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego, w tym uruchomienia nowych tras.

 

 

Termin składania ofert upływa: 19.03.2019 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności ( pod numerem ogłoszenia:1166183).

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr 03-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 03-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 03-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 03-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 03-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 5 do Zapytania nr 03-2019-proj.D-3.2-POIS

 

  

   Toruń, 14 luty 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych (swap body)

 

Numer referencyjny postępowania: 02/2019/proj.D/3.2/POIS

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk specjalistycznych nadwozi wymiennych 40’. 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone nadwozia wymienne mają przyczynić się do rozwoju  transportu intermodalnego -  uruchomienie nowych tras.

 

Nadwozia muszą zostać wykonane zostaną wg projektu Zamawiającego. Rysunek techniczny oraz szczegółowa specyfikacja zostanie udostępniona zainteresowanym Uczestnikom po zapoznaniu się, zaakceptowaniu i podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. Wymaga się aby nadwozia wyprodukowane zostały maksymalnie w terminie 9 miesięcy po podpisaniu umowy. Wymaga się aby nadwozia wyprodukowane zostały na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego po podpisaniu załączonej do zapytania ofertowego jako załącznik nr 6 umowy o poufności (nda).

 

 

Termin składania ofert upływa: 19.03.2019 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności ( pod numerem ogłoszenia: 1166164).

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 5 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 6 -nda- do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

 

     Toruń, 05.02.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm

 

 

Numer referencyjny postępowania: 01/2019/proj.D/3.2/POIS

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A.
ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego, w tym uruchomienia nowych tras.

 

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 08.03.2018 r. godz. 16:00

Zapytanie ofertowe opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności pod numerem ogłoszenia: 1164128.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ. PLIKI DO POBRANIA:

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2019/proj.D/3.2/POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 01/2019/proj.D/3.2/POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 01/2019/proj.D/3.2/POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 01/2019/proj.D/3.2/POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 01/2019/proj.D/3.2/POIS

Zalacznik nr 5 do Zapytania nr 01/2019/proj.D/3.2/POIS

 

Toruń, 04.02.2019 r.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY w zapytaniu ofertowym nr 05/2018/proj.C/3.2/POIS na dostawę 44 sztuk 80' wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrs.

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w dniu 01.02.2019 r. zakończona została ocena ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.12.2018 r. opublikowane w dniu 14.12.2018 r. o numerze referencyjnym 05/2018/proj.C/3.2/POIS na dostawę 44 sztuk 80' wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrs. 

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 2 oferty. Po analizie przedłożonych ofert, jako Wykonawcę wybrano firmę, która spełniła wymagania formalne udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów, tj. firmę: GÖK YAPI SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI która przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o zamówieniu ofertę oraz zdobyła największą liczbę punktów zgodnie ze wskazanymi kryteriami wyboru.

Pełna nazwa wykonawcy i adres:

GÖK YAPI SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI, Halkali Caddesi No:162, Stefaköy - Küçükçekmece - Istanbul, Turkey

Data wpłynięcia oferty: 15.01.2019 r.

Cena oferty: 3 828 000,00 EUR (87 000 EUR za sztukę) tj. 16 468 438,80 PLN

 

 

Toruń, 28.01.2019 r. 

Komunikat w sprawie wydłużenia naboru ofert w zapytaniu ofertowym na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns o numerze referencyjnym 06/2018/proj.C/3.2/POIS

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami Oferentów o możliwość wydłużenia naboru ofert w przedmiotowym zapytaniu WYDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT na dostawę 200 sztuk 40' wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns do dnia 15.02.2019 r. do godz. 16.00.
Otwarcie kopert z ofertami odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.02.2019 r. o godz. 16.10.
Do treści zapytania ofertowego oraz załącznika nr 4 (wzór umowy) i załącznika nr 3 (oświadczenie o dostarczeniu dokumentów) wprowadzono zmiany. Wszystkie zmiany w treści zapytania ofertowego (nazwa pliku: ZAKTUALIZOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE) oraz załącznika nr 4 (nazwa pliku: ZAKTUALIZOWANY ZAŁĄCZNIK 4) zaznaczone zostały w dokumentacji kolorem żółtym.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

 

Toruń, 23.01.2019 r. 

Komunikat z otwarcia kopert z ofertami w sprawie zapytania ofertowego na dostawę 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrs o numerze referencyjnym postępowania: 05/2018/proj.C/3.2/POIS

 1. Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w dniu 22.01.2019 r. o godzinie 16.10 w siedzibie Laude Smart Intermodal S.A. przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

- Janusz Górski – Przewodniczący Komisji

- Jacek Kowalczyk – Członek Komisji

- Łukasz Kędziora – Sekretarz Komisji

 1. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrs o numerze referencyjnym postępowania: 05/2018/proj.C/3.2/POIS. 
 2. Ogłoszenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie Zamawiającego w dniu 14.12.2018 r.  
 3. Komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. od dnia 14.12.2018 r. do dnia 22.01.2019 r. do godz. 16.00 wpłynęły 2 oferty.
 4. W sesji otwarcia nie uczestniczyli przedstawiciele wykonawców: 
 5. Przed otwarciem kopert z ofertami Przewodniczący komisji poinformował obecnych o:  

- publikacji przetargu w dniu 14.12.2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE, w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 13496) i na stronie www.laude.pl,

- terminie upłynięcia składania ofert: 22.01.2019 r. o godz. 16.00,  

- składzie komisji przetargowej: Janusz Górski, Jacek Kowalczyk, Łukasz Kędziora,

- kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (3 960 000,00 Euro, tj. 17 074 332,00 PLN),  

- ilości złożonych ofert -  2 sztuki.

 1. Nienaruszalność kopert z ofertami została potwierdzona przez Przewodniczącego. 
 2. Po otwarciu ofert odczytano następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawców

- cenę ofertową

- termin realizacji.

 1. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Data wpływu oferty

Wartość oferty brutto

Termin realizacji

1.

GÖK YAPI San. Tic. A.S.

Halkali CAD. No:162, Stefaköy, Istanbul, Turkey

15.01.2019 

3 828 000

(87 000 euro za sztukę) 

217 dni tj.
31 tygodni

2.

„UWC Trade and Purchase” LLC

Russia, 115184, Moscow, 7/11 Novokuznetskaya b1

21.01.2019

4 092 000

(93 000 euro za sztukę)

Brak danych

 1. Członkowie Komisji oceniającej, osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego złożyli oświadczenia o braku powiązań z Oferentami wskazanymi powyżej. 
 2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

 

 

Komunikat z dnia 21.01.2019 r. o Mechanizmie umożliwiającym sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 

Toruń, 21.01.2019 r.

Laude Smart Intermodal S.A. jako beneficjent projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego pt.:

„Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” (umowa o dofinansowanie nr: POIS. 03.02.00-00-0028/18-00)

„Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (umowa o dofinansowanie nr: POIS.03.02.00-00-0029/18-00)

„Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów szerokotorowych” (umowa o dofinansowanie nr: POIS.03.02.00-00-0030/18-00)

informuje, że w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją w/w projektów. W związku 
z powyższym udostępniamy i informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z  formularza umieszczonego na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

 

 


 
Toruń, dnia 07.01.2019 r.KOMUNIKAT Z DNIA 07.01.2019 r. dotyczącyzapytania ofertowego na dostawę 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrs o numerze referencyjnym 05/2018/proj.C/3.2/POIS opublikowanego w dniu 14.12.2018 r.

Zamawiający Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że dokonał modyfikacji treści w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, w związku z czym wydłuża nabór składania ofert do dnia 22.01.2019 r. do godz. 16.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2019 r. o godz. 16.10.

Prosimy składać oferty na zaktualizowanych formularzach opublikowanych w dniu 07.01.2019 r.

Zamawiający przekazał ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zmiany zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności (ogłoszenie nr 13496).

Modyfikacje wprowadzone zostały do zapytania ofertowego i załącznika nr 4 do zapytania (wzór umowy). Wszystkie zmiany zaznaczone zostały w dokumentacji kolorem żółtym.

Ponadto wykaz wprowadzonych zmian znajduje się w załączniku pt. Komunikat z dn.07.01.2019 – modyfikacja zapytania - wykaz zmian.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ Z DNIA 07.01.2019 R. Pliki do pobrania:

Komunikat z dn.07.01.2019 – wykaz zmian do zapytania ofertowego nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS


aktual.07.01.2019 Zapytanie ofertowe nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS


aktual.07.01.2019 Zal. nr 1 do Zapytania nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS


aktual.07.01.2019 Zal. nr 2 do Zapytania nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS

aktual.07.01.2019 Zal. nr 3 do Zapytania nr 05-2018-proj.C.3.2-POIS

aktual.07.01.2019 Zal. nr 4 do Zapytania nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS


aktual.07.01.2019 Zal. nr 5 do Zapytania nr 05-2018-proj.C-3.2-PO

Toruń, dnia 07.01.2019 r.

KOMUNIKAT Z DNIA 07.01.2019 r. dotyczący udzielenia odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na dostawę 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrs o numerze referencyjnym 05/2018/proj.C/3.2/POIS opublikowanego w dniu 14.12.2018 r.
Poniżej publikujemy pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego. Pytania i odpowiedzi opublikowane zostały również w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia13496)

1)      Zamawiający wskazuje szacunkową wartość zamówienia w wysokości 17.074.332 PLN. Zakładając, że na podstawie analizy ofert wskazana szacunkowa wartość będzie przekroczona, czy Zamawiający unieważni postępowanie?
Zgodnie z Rozdziałem 12 zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.
 
2)       Prosimy o przedstawienie w jaki sposób będzie finansowany zakup wagonów i w jakim udziale z środków Unii Europejskiej. Czy przed zawarciem umowy na dostawę wagonów Zamawiający może przedstawić stosowne umowy finansowania zakupu wagonów? Wnioskujemy o dopisanie do formularza oferty warunkowego zawarcia umowy po wykazaniu wiarygodnych źródeł finansowania. Wnioskujemy o włączenie do umowy gwarancji płatności za wagony, szczególnie w tej części, która nie jest objęta finansowaniem  z środków Unii Europejskiej.

Jest to trzeci przetarg w ostatnim czasie dotyczący wagonów, na tym etapie nie uznajemy za zasadne przekazywanie informacji o formie finansowania. Zamawiający nie przychyla się do wniosku o włączenie do umowy gwarancji płatności za wagony.
 
3)      Wnioskujemy o wydłużenie realizacji dostawy wagonów do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy dostawy wagonów. Obecne wymaganie dostawy w terminie 12 miesięcy oraz dodatkowe kryterium o wadze 30 pkt przy ocenie ofert istotnie ogranicza konkurencję wśród potencjalnych dostawców tego typu wagonu. Takie wymagania mogą spełnić tylko producenci, który posiadają obecnie ważne zezwolenia i decyzje wydane przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK) dla konstrukcji wagonów 80’. Ponadto zgodnie z art. 54 ust.4 dyrektywy (UE) 2016/797 od dnia 16.06.2019 roku obowiązują nowe zasady wydawania zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu i dopuszczania typu pojazdu. Polska co prawda skorzystała z możliwości przedłużenia okresu transpozycji o 1 rok tj. do dnia 15.06.2020r. ale UTK nie wyjaśniło jeszcze czy będzie kontynuować wydawanie decyzji na dotychczasowych zasadach.

Zamawiający nie przychyla się do wniosku
 
4)      Wnioskujemy o zmianę zapisów umowy w paragrafie 8 ust. 4 – wypowiedzenie umowy w przypadku opóźnienia 45-dniowego w dostawie partii wagonów. Jest to bardzo rygorystyczny zapis w świetle złożoności procesu budowy wagonów, w którym udział bierze wielu poddostawców materiałów i komponentów. W zasadzie nie spotkaliśmy się w swojej wieloletniej praktyce z takim rygorem. Jeżeli kupujący oczekuje takiego prawa to wypowiedzenie następuje najwcześniej po 6-miesięcznej zwłoce w dostawie wagonów.

Zamawiający nie przychyla się do wniosku
 
5)      Dochodzenie odszkodowań przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w paragrafie 8 ust.7 wymagałoby przedstawienia więcej szczegółów umożliwiających wycenę takiego ryzyka. Prosimy o wyjaśnienie źródeł z których mogą pochodzić szkody i jakiej wielkości. Wnioskujemy o ograniczenie wszelkich szkód do 10% wartości netto całej umowy.

Zamawiający nie przychyla się do wniosku
6)      Prosimy o wyjaśnienie czy oferent lub jego główny podwykonawca (tj. wykonawca/producent dokonujący montażu wagonów) może zalegać z płatnościami podatków do Urzędu Skarbowego?

Weryfikacja dokumentów zgodnie z treścią zapytania ofertowego i określonych w treści zapytania ofertowego.

7)      Prosimy o wyjaśnienie czy oferent lub jego główny podwykonawca (tj. wykonawca/producent dokonujący montażu wagonów) może zalegać z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Weryfikacja dokumentów zgodnie z treścią zapytania ofertowego i określonych w treści zapytania ofertowego.
 
8)      Prosimy o wyjaśnienie czy będzie wymagana od Wykonawcy polisa od odpowiedzialności cywilnej i na jaką sumę gwarancyjną?

Zamawiający nie wymaga polisy
 
9)      Prosimy o wyjaśnienie czy oferenci mają prawo wglądu do ofert  w czasie trwania postępowania i jaka jest procedura udostępnienia takiego wglądu? 

Oferenci mogą wziąć udział w oficjalnym otwarciu kopert z ofertami w terminie wskazanym
w Rozdziale 7 zapytania ofertowego.

10)   Prosimy o wyjaśnienie jakie przysługują oferentom procedury odwoławcze od decyzji Zamawiającego o rozstrzygnięciu postępowania?

Odwołania należy składać w formie pisemnie w języku polskim lub angielskim w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu. Weryfikacja odwołań w spółce Laude Smart Intermodal S.A. następuje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania. Informacja dotycząca odwołania zostanie przekazana Oferentowi w formie pisemnej.


 

26.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns

 

Numer referencyjny postępowania: 06/2018/proj.C/3.2/POIS

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns.  

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym,spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju  transportu intermodalnego -  uruchomienia nowych tras.

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 29.01.2019 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności (numer ogłoszenia 13860).

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 06-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 06-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 06-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 06-2018-proj.C.3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 06-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 5 do Zapytania nr 06-2018-proj.C-3.2-POIS


 

Toruń, 14 grudnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrs Numer referencyjny postępowania: 05/2018/proj.C/3.2/POIS Zamawiający: Laude Smart Intermodal S.A. ul. Włocławska 131 87-100 Toruń NIP 9562224293 REGON 340461640 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrs w pełni odpowiadająca wymaganiom interoperacyjności kolei wg TSI WAG (wagony towarowe), TSI NOI (hałas) oraz UIC. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego. Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego - uruchomienia nowych tras. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego. Termin składania ofert upływa: 14.01.2019 r. godz. 16.00 Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności. ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 05-2018-proj.C.3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 5 do Zapytania nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS

Toruń, 07.12.2018 r.

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 04/2018/proj.C/3.2/POIS

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrss z dnia 2 listopada 2018 r. (data publikacji zapytania: 06.11.2018 r, aktualizacja treści zapytania: 04.12.2018 r.) o numerze referencyjnym 04/2018/proj.C/3.2/POIS Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że na podstawie Rozdziału 12 pkt. 2 przedmiotowego zapytania unieważnia niniejsze postępowanie.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 04.12.2018 r.

 

DOTYCZY WYDŁUŻENIA NABORU OFERT I MODYFIKACJI TREŚCI POSTĘPOWANIA

nr 04/2018/proj.C/3.2/POIS z dnia 2 listopada 2018 r. 
na dostawę 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrss

Laude Smart Intermodal S.A. jako Zamawiający w postępowaniu nr 04/2018/proj.C/3.2/POIS z dnia 2 listopada 2018 r. na wybór wykonawcy na dostawę 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrss przekazuje zaktualizowaną treść zapytania ofertowego z dnia 04.12.2018 r. wraz z zaktualizowaną treścią załącznika nr 4 do zapytania ofertowego (wzór umowy).

TERMIN NABORU OFERT WYDŁUŻONY ZOSTAŁ DO 07.01.2019 r.  

W dokumentacji wprowadzono następujące zmiany:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania:

Niezbędne wyposażenie:

BYŁO:

Masy:

- Maksymalna masa netto wagonu 27,5 ton +/- 2%

- maksymalna masa załadunku 107,5 t

- maksymalna masa załadowanego wagonu 135,0 t

JEST PO ZMIANIE:

Masy:

- Maksymalna masa netto wagonu 27,5 ton +/- 2%

- Minimalna masa załadunku 107,5 t

5. 

BYŁO:
- Wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji wagonów winny zostać przedłożone Zamawiającemu w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

JEST PO ZMIANIE:

- Wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji wagonów winny zostać przedłożone Zamawiającemu w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wymaga się, aby 1 komplet dokumentów przetłumaczony został przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Rozdział 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

4) W celu wykazania, że oferowany przedmiot spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:

BYŁO:

 • Harmonogramu dostaw przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie max. 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy. Przedłożony przez Wykonawcę w ofercie harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy, w oparciu o który będą realizowane dostawy poszczególnych partii przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów cząstkowych określonych w harmonogramie z zastrzeżeniem, że dokonywane zmiany terminów nie mogą prowadzić do wydłużenia końcowego terminu realizacji umowy - tj. nie mogą prowadzić do wydłużenia terminu realizacji poza 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

JEST PO ZMIANIE:

 • Harmonogramu dostaw przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie max. 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy. Przedłożony przez Wykonawcę w ofercie harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy, w oparciu o który będą realizowane dostawy poszczególnych partii przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów cząstkowych określonych w harmonogramie z zastrzeżeniem, że dokonywane zmiany terminów nie mogą prowadzić do wydłużenia końcowego terminu realizacji umowy - tj. nie mogą prowadzić do wydłużenia terminu realizacji poza 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Rozdział 5. Termin realizacji zamówienia,  warunki dostawy oraz warunki płatności:

BYŁO:

 1. Warunki płatności ustala się następująco:

− Płatności będą przekazywane sukcesywnie w terminie 14 dni od dnia odbioru technicznego danej partii wagonów i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, aż do uiszczenia w sumie kwoty odpowiadającej całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.

JEST PO ZMIANIE:

5.Warunki płatności ustala się następująco:

- Płatności będą przekazywane sukcesywnie w terminie 14 dni od dnia odbioru technicznego danej partii wagonów i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, aż do uiszczenia w sumie kwoty odpowiadającej całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.

- Istniej możliwość wypłaty zaliczki do wysokości 30% wartości zamówienia w terminie 21 dni od podpisania umowy. Przed wypłatą zaliczki dostawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczyć gwarancje bankową wystawioną przez Polski Bank zaakceptowany przez odbiorcę, lub w przypadku wystawienia gwarancji przez Bank zagraniczny która zostanie zaakceptowana i potwierdzona przez wybrany przez odbiorcę Polski Bank lub zatwierdzona i potwierdzona przez Odbiorcę. Koszty potwierdzenia pokrywa Zamawiający.

Rozdział 7. Opis sposobu  przygotowania ofert

BYŁO:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 10.12.2018 r. do godziny 16.00 na ww. adres.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.12.2018 r. o godzinie 16:10. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Łukasz Kędziora - Dyrektor Finansowy, w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Vice-prezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Łukasz Kędziora.

JEST PO ZMIANIE:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 01.2019 r. do godziny 16.00 na ww. adres. 
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu01.2019 r. o godzinie 16:10. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Łukasz Kędziora - Dyrektor Finansowy, w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Vice-prezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Łukasz Kędziora.

ZAŁĄCZNIK NR 4 (WZÓR UMOWY)

 • 6 Wynagrodzenie za dostawę

JEST PO ZMIANIE:

 1. Istniej możliwość wypłaty zaliczki do wysokości 30% wartości zamówienia w terminie 21 dni od podpisania umowy. Przed wypłatą zaliczki dostawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczyć gwarancje bankową wystawioną przez Polski Bank zaakceptowany przez odbiorcę, lub w przypadku wystawienia gwarancji przez Bank zagraniczny która zostanie zaakceptowana i potwierdzona przez wybrany przez odbiorcę Polski Bank lub zatwierdzona i potwierdzona przez Odbiorcę. Koszty potwierdzenia pokrywa Zamawiający.
 • 7 Gwarancja i rękojmia

BYŁO:

 1. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczone wagony na okres 24 miesiące od dnia odbioru technicznego wagonu.

JEST PO ZMIANIE:

1.Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczone wagony na okres 36 miesięcy od dnia odbioru technicznego wagonu.

Zamawiający przekazał ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zmiany zostały zamieszczone w Bazie Konkurencyjności w dniu 04.12.2018 r.

Pliki do pobrania:

Modyfikacja postępowania - WYKAZ ZMIAN

aktualizacja 04.12.2018 - ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 04-2018-proj.C-3.2-POIS

aktualizacja Zalacznik nr 4 - 04-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 1- 04-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 - 04-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 - 04-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 5 - 04-2018-proj.C-3.2-POIS

  

   Toruń, 6 listopada 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrss

 

Numer referencyjny postępowania: 04/2018/proj.C/3.2/POIS

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrss w pełni odpowiadająca wymaganiom interoperacyjności kolei wg TSI WAG (wagony towarowe), TSI NOI (hałas) oraz UIC.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym,spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju  transportu intermodalnego -  uruchomienia nowych tras.

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 10.12.2018 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr 04-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 04-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 04-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 04-2018-proj.C.3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 04-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 5 do Zapytania nr 04-2018-proj.C-3.2-POIS

 

Toruń 05.09.2018 r.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY w zapytaniu ofertowym nr 03/2018/proj.C/3.2/POIS

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w dniu 05.09.2018 r. zakończona została ocena ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2018 r. opublikowane w dniu 30.06.2018 r. o numerze referencyjnym 03/2018/proj.C/3.2/POIS na dostawę 80 sztuk 40' wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns.
W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 3 oferty. Po analizie przedłożonych ofert, jako Wykonawcę wybrano firmę, która spełniła wymagania formalne udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów, tj. firmę: Tatravagónka a.s., która przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o zamówieniu ofertę oraz zdobyła największą liczbę punktów zgodnie ze wskazanymi kryteriami wyboru.

Pełna nazwa wykonawcy i adres:
Tatravagónka a.s., Stefanikova 887/53, 058 01 Poprad, Slovakia
Data wpłynięcia oferty: 06.08.2018 r.
Cena oferty: 4 760 000 EUR, tj. 20 895 924,00 PLN
Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu podpisania umowy.

Toruń, 06.08.2018 r.

Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 03/2018/proj.C/3.2/POIS

1. W nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns o numerze referencyjnym postępowania: 03/2018/proj.C/3.2/POIS informujemy, że w dniu 06.08.2018 r. o godzinie 16.10 w siedzibie Laude Smart Intermodal S.A. przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 w Toruniu odbyło się otwarcie ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców w terminie od dnia publikacji ogłoszenia, tj. od 30.06.2018 do dnia 06.08.2018 r. do godziny 16.00. 

2. Komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. od 30.06.2018 do dnia 06.08.2018 r. do godz. 16.00 wpłynęły 3 oferty.

3. W sesji otwarcia kopert z ofertami w dniu 06.08.2018 uczestniczyli przedstawiciele dwóch potencjalnych Wykonawców: Legios Loco a.s.  (Czech Republic) oraz Tatravagónka a.s. (Slovakia), którzy złożyli podpisy na liście obecności.

4. Przed otwarciem kopert z ofertami Przewodniczący komisji poinformował obecnych o:

- publikacji przetargu w dniu 30.06.2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE, w Bazie Konkurencyjności i na stronie www.laude.pl,

- terminie składania ofert od 30.06.2018 r. do 06.08.2018 r. do godz. 16.00, 

- składzie komisji przetargowej: Marcin Witczak, Janusz Górski, Łukasz Kędziora,

- kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania ( 5 200 000 EUR, tj. 21 558 500,00 PLN), 

- ilości złożonych w terminie ofert -  3 sztuki.

5. Nienaruszalność kopert z ofertami została potwierdzona przez Przewodniczącego.

6. Po otwarciu ofert odczytano następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawców

- cenę ofertową

- termin realizacji.

7. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Data wpływu oferty

Wartość oferty brutto

Termin realizacji

1.

TABOR DĘBICA Sp. z o.o.

ul. Sandomierska 39;

39-200 Dębica

03.08.2018

31 586 400,00 PLN

85 tygodni

2.

Legios Loco a.s.

Karla Englise 3201/6

150 00 Prague 5

Czech Republic

06.08.2018

4 832 000,00 EUR, tj. 21 211 996,80 PLN

50 tygodni

3.

Tatravagónka a.s.

Stefanikova 887/53

058 01 Poprad Slovakia

06.08.2018

4 760 000,00 EUR, tj. 20 895 924,00 PLN

30 tygodni

8. Przedstawiciele Wykonawców nie wnieśli zastrzeżeń do przebiegu procedury z otwarcia ofert.

9. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert zgodnie z treścią i warunkami zapytania ofertowego.

PYTANIA i ODPOWIEDZI NA PYTANIA KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (06.08.2018r.):
Numer referencyjny postępowania: 03/2018/proj. C/3.2/POIS (publikacja 30/06/2018)

1. W odpowiedzi na nasze pytania dotyczące zapytania ofertowego Waszej Firmy informujecie, że:

- kontenery są budowane i certyfikowane wg norm ISO;

- wagony winny posiadać czopy do mocowania kontenerów zgodnie ze standardami ISO;

- maksymalna szerokość kontenerów wynosi 3200mm;

- umiejscowienie punktów mocowania kontenerów na wagonie winno być zgodne ze standardami ISO;

i dlatego uważacie, że obecnie nie jest konieczne ujawnianie szczegółów dotyczących konstrukcji kontenerów, a przecież powszechnie wiadomo, że standardowo punkty mocowania na kontenerach umiejscowione są w ich narożach, co przy szerokości kontenera 3200mm kłuci się ze standardami.

Dlatego ponawiamy naszą prośbę o przedstawienie szczegółów (czy to na zdjęciach, czy też na szkicach) ścian czołowych Waszych kontenerów, co umożliwi nam wybranie optymalnych pod względem konstrukcyjnym, jak i ekonomicznym, rozwiązań ukształtowania części czołowej wagonu. Szczególnie interesuje nas, jak wygląda tak zwana gęsia szyja na Waszych kontenerach.

ODPOWIEDŹ: Nie jest konieczne przedstawianie specyfikacji kontenerów w chwili obecnej. To że kontener ma max szerokość 3200 nie oznacza ze kostki kontenerowe są w innych miejscach niż standardowe. Projektujemy kontenery dostosowane do bieżących rozwiązań na wagonach nie odwrotnie. Jest dla nas istotna waga wagonu ale wagon musi tez przewozić standardowe kontenery wiec wymagamy rozwiązań jak do standardowych kontenerów 20 i 40 stopowych.

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI NA PYTANIA KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (02.08.2018r.):
Numer referencyjny postępowania: 03/2018/proj. C/3.2/POIS (publikacja 30/06/2018)

Pytania dotyczące zapytania ofertowego na dostawę 80 sztuk 40' wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns dla firmy Laude Smart Intermodal S.A.

1. Maksymalna wysokość ładowna podłogi – proponujemy wartość 1105mm zamiast 1095 mm, na nowym wagonie wielkość ta będzie bardzo trudna może nawet niemożliwa do osiągnięcia; czy zaproponowana przez nas zmiana zostanie przez Państwa zaakceptowana?

ODPOWIEDŹ: wymagamy oferty zgodnej z parametrami zapytania ofertowego.

2. Czy możliwe jest wprowadzenie zmian do umowy na tym etapie postępowania czy ewentualnie po dokonaniu wyboru oferty będą możliwe negocjacje warunków umowy, głownie w zakresie regulacji dot. gwarancji, kar umownych, jednostronnej możliwości zmian terminu dostawy?

ODPOWIEDŹ: Nie ma możliwości wprowadzania zmian do umowy.

3. Jakie dzisiaj źródło finansowania posiada Laude Smart Intermodal S.A.do realizacji tego projektu ?

ODPOWIEDŹ: Pytanie w naszej opinii wykracza poza ramy zapytania ofertowego. Mamy zapewnione finansowanie, i zgodnie z informacją w zapytaniu ubiegamy się o współfinansowanie z Działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

4. Jak operator /użytkownik wagonu zapewni (wykona analizę ryzyka), że podczas eksploatacji wagonów nigdy wagon o masie poniżej 16t nie będzie przejeżdżał po torze?

ODPOWIEDŹ: W naszej opinii pytanie wykracza poza zakres zapytania ofertowego - operacyjne aspekty użytkowania takich wagonów są wewnętrzną sprawą użytkownika/operatora/przewoźnika kolejowego.

PYTANIA i ODPOWIEDZI NA PYTANIA KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 03/2018/proj. C/3.2/POIS (01.08.2018r.):

Numer referencyjny postępowania: 03/2018/proj. C/3.2/POIS (publikacja zapytania ofertowego 30/06/2018)

Pytania dotyczące zapytania ofertowego na dostawę 80 sztuk 40' wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns dla firmy Laude Smart Intermodal S.A.

Rozdziału 2 Opis przedmiotu zamówienia

1. (pkt 3) W jaki sposób dostawca wagonów ma zagwarantować, że „wagony mają przyczynią się do rozwoju intermodalnego – uruchomienie nowych tras”. Brak wpływu producenta wagonów na eksploatację wagonów. 

ODPOWIEDŹ: Dostarczenie wagonów zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym jest wystarczające do uruchomienia nowych tras. 

2. W związku z koniecznością przeprowadzenia badań, uzyskania certyfikatów i zezwoleń prosimy o przesłanie nam niezbędnych danych technicznych dotyczących kontenerów umożliwiających wymagane minimalne obciążenie wagonu, oraz na temat kontenerów 40” i 20” których konstrukcja umożliwia załadowanie masą odpowiednio 74,5t. i 37,25t.

Wnosimy o przesłanie informacji technicznych dotyczących:

o kontenerów 40' z masą brutto 74,5t, które mają być stosowane na wagonach, sposób ich mocowania i zabezpieczenia na wagonie, wymiary gabarytowe i miejsca podparcia na wagonie (rysunki);

o kontenerów 20' z masą brutto 37,5t, które mają być stosowane na wagonach, sposób ich mocowania i zabezpieczenia na wagonie, wymiary gabarytowe i miejsca podparcia na wagonie (rysunki);

o informacja o innych kontenerach, które maja być załadowywane na wagonach.

W związku z zastosowaniem niestandardowych kontenerów prosimy o potwierdzenie, że Państwa firma będzie dostarczać niezbędną ilość kontenerów 40’ i 20’ do badań wagonów oraz przekaże niezbędne obliczenia i modele 3D na potrzeby obliczeń i badań wagonu. 

ODPOWIEDŹ: Kontenery są budowane i certyfikowane wg norm ISO. Wagony winny posiadać czopy do ustawiania na nich kontenerów 20' i 40' zgodnie ze standardami ISO. Kontener 40' o dopuszczalnej masie brutto 74,5t będzie mocowany na wagonie w 8 punktach podparcia tak jak 2 kontenery 20' o masie 37,5t, z równomiernym przeniesieniem ciężaru na wszystkie 8 punktów mocowania. Maksymalna wysokość kontenerów 2898mm (high cube), maksymalna szerokość kontenerów do 3200mm. Minimalna waga kontenera 20' = 2000kg, 40'=4000kg. Projekty kontenerów są naszą własnością i udostępnione mogą być wybranemu dostawcy po podpisaniu stosownych dokumentów o zachowaniu poufnści. Na obecnym etapie przedstawianie tych projektów nie jest w naszej opinii konieczne gdyż umiejscowienie punktów mocowania kontenerów na wagonie winny być zgodne ze standardami ISO. Na wniosek Dostawcy kontenery w wymaganej do certyfikacji ilości mogą zostać przez nas udostępnione.

3. W związku z Państwa warunkiem, że „masa netto wagonu 15 ton +/- 3%, z zastrzeżeniem jednak, że wagon może być użytkowany tylko z załadowanymi kontenerami, aby jego masa wynosiła min. 16 ton”, wynika że wagon musi być dopuszczony jako integralna całość z kontenerami. Z informacji uzyskanych w Jednostce Notyfikowanej wynika, że jest brak możliwości uzyskania certyfikatu WE na sam wagon bez kontenerów. Certyfikat WE będzie wydany dla wagonu z kontenerami jako integralną częścią.

ODPOWIEDŹ: Znane są już na rynku takie rozwiązania i takich wymagamy. Sposób certyfikacji wagonów nie jest nam znany niemniej zgodnie z wymaganiami przetargu potwierdzamy, że wagony będą użytkowane zawsze wraz z kontenerami 20' lub 40' o wymiarach i masach jak wskazano w odpowiedzi na pyt 1.

4. Prosimy o informację („Maks. wysokość ładowna podłogi: 1095mm”) czy wagon ma posiadać podłogę ? - w wagonach do przewozu kontenerów podłogi się nie stosuje.

ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy, że nie jest wymagana podłoga - 1095 mm jest określeniem wysokości mocowania kontenera na wagonie

5. Prosimy o określenie warunków środowiskowych jakie wagon ma spełniać zgodnie z TSI.

ODPOWIEDŹ: W naszej opinii to producent zapewnia zgodność wagonów ze standardami TSI abyśmy my, jako ich posiadacz i użytkownik mieli możliwość ich bezproblemowego użytkowania w przewożeniu kontenerów 20' i 40' o wymiarach i masach jak wskazano w odpowiedzi na pyt 1.

6. Czy są określone wymagania dotyczące cyklu naprawczego - DSU? 

ODPOWIEDŹ: wymagana rewizja co 6 lat

7. Jak rozumieć wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji wagonu? Skoro „Rejestracja wagonów w dowolnym kraju europejskim wskazanym przez Dostawcę pod warunkiem, że możliwe będzie funkcjonowanie wagonów na terenie całej Unii Europejskiej”.

ODPOWIEDŹ: Dostawca winien przedłożyć kopie wszystkich dokumenty jakie składał przy rejestracji danego wagonu w danym kraju, przetłumaczone również na język polski jeśli rejestracja jest poza Polską. Kopii tych dokumentów wymagamy do przedłożenia do instytucji współfinansującej.

Toruń 12.07.2018 r.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY w zapytaniu ofertowym nr 02/2018/proj.D/3.2/POIS

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w dniu 12.07.2018 r. zakończona została ocena ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.05.2018 r. opublikowane w dniu 19.05.2018 r. o numerze referencyjnym 02/2018/proj.D/3.2/POIS na dostawę 200 sztuk 40' wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520 mm.
Wpłynęły 2 oferty spełniające kryteria zapytania ofertowego. Po analizie przedłożonych ofert, jako Wykonawcę wybrano firmę, która spełniła wymagania formalne udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów, tj.: United Wagon Company, która przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o zamówieniu ofertę oraz zdobyła największą liczbę punktów zgodnie ze wskazanymi kryteriami wyboru.
Pełna nazwa wykonawcy i adres:
Limited Liability Company , Russian Federation, Moscow, Vovokuznetskaya str.7/11, b.1
Data wpłynięcia oferty: 20.06.2018 r.
Cena oferty: 9 164 000 EUR, tj. 39 396 952,40 PLN

Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu podpisania umowy.

 

 Toruń, 27.06. 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns

 

Numer referencyjny postępowania: 03/2018/proj.C/3.2/POIS (publikacja 30/06/2018)

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns.  

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym,spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju  transportu intermodalnego -  uruchomienia nowych tras.

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 06.08.2018 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

Zapytanie ofertowe

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2

Zalacznik nr 3

Zalacznik nr

Zalacznik nr 5

Toruń, 22.06.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 02/2018/proj.C/3.2/POIS

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns o numerze referencyjnym 02/2018/proj.C/3.2/POIS, opublikowanego w dniu 19.05.2018 r. Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że na podstawie Rozdziału 12 pkt. 2 przedmiotowego zapytania unieważniło w dniu 21.06.2018 r niniejsze postępowanie. Nie doszło do otwarcia kopert. Potencjalnych Wykonawców, którzy złożyli oferty, bądź byli zainteresowani udziałem w postępowaniu poinformowano o unieważnieniu zapytania ofertowego. Złożone koperty z ofertami w nienaruszonym stanie odesłane zostały do potencjalnych Wykonawców. 

 

Toruń, 22.05.2018 r.

Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 02/2018/proj.D/3.2/POIS

 1. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm o numerze referencyjnym 02/2018/proj.D/3.2/POIS, opublikowanego w dniu 19.05.2018 r. informujemy, że w siedzibie Laude Smart Intermodal S.A. przy ul. Włocławskiej 131 w Toruniu w dniu 21.06.2018 r. o godz. 16.10. nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły w w/w zapytaniu. 
 2. Komisja w składzie: Marcin Witczak – Przewodniczący Komisji, Janusz Górski – Członek Komisji, Łukasz Kędziora – Sekretarz Komisji stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. od dnia 19.05.2018 r. do dnia 21.06.2018 r. do godz. 16.00 wpłynęły 2 oferty.
 3. Przed otwarciem kopert z ofertami Przewodniczący komisji poinformował obecnych o: publikacji przetargu,  składzie komisji,  kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (37 942 960,00 PLN),  ilości złożonych ofert.
 4. Nienaruszalność kopert z ofertami została potwierdzona przez Przewodniczącego.

5.  Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

- United Wagon Company, Russian Federation, Moscow, ul. Novokuznetskaya 7/11

- TATRAVAGÓNKA a.s., Slovakia, Stefanikova 887/53, 058 01 Poprad

6. Wartość oferty brutto i termin realizacji ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców:

- United Wagon Company – 9 164 000 EUR, tj. 39 396 952,40 brutto PLN, termin wykonania przedmiotu zamówienia: 47 tygodni od dnia zawarcia umowy.

- TATRAVAGÓNKA a.s. - 12 800 000 EUR, tj. 55 028 480,00 PLN, termin wykonania przedmiotu zamówienia: 120 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zgodnie z Rozdz.10 Zapytania ofertowego została ustalona z wykorzystaniem średniego kursu NBP aktualnego na dzień publikacji zapytania ofertowego.

7. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do publicznej widomości zgodnie z warunkami zapytania ofertowego. 

 

     Toruń, 17 maja 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm

 

 

Numer referencyjny postępowania: 02/2018/proj.D/3.2/POIS (publikacja 19/06/2018)

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego, w tym uruchomienia nowych tras.

 

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 21.06.2018 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

Zapytanie ofertowe nr 02-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 02-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 02-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 02-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 02-2018-proj.D-3.2-POIS

 

  

   Toruń, 17 maja 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns

 

Numer referencyjny postępowania: 02/2018/proj.C/3.2/POIS (publikacja 19/06/2018)

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns.  

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym,spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju  transportu intermodalnego -  uruchomienia nowych tras.

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 21.06.2018 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

Zapytanie ofertowe nr 02-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 02-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 02-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 02-2018-proj.C.3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 02-2018-proj.C-3.2-POIS

Toruń, 16.05.2018 r.

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy 280 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns o numerze referencyjnym 01/2018/proj.C/3.2/POISLaude Smart Intermodal S.A. informuje, że na podstawie Rozdziału 12 pkt. 2 przedmiotowego zapytania unieważnia niniejsze postępowanie.

 

Toruń, 16.05.2018 r.

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm o numerze referencyjnym 01/2018/proj.D/3.2/POIS,Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że na podstawie Rozdziału 12 pkt. 2 przedmiotowego zapytania unieważnia niniejsze postępowanie.

 

 

 Toruń, 14 maja 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 280 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns

 

Numer referencyjny postępowania: 01/2018/proj.C/3.2/POIS

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 280 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns.  

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym,spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju  transportu intermodalnego -  uruchomienia nowych tras.

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 15.06.2018 r. godz. 16.00

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

Zapytanie ofertowe nr 01-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 01-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 01-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 01-2018-proj.C.3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 01-2018-proj.C-3.2-POIS

 Toruń, 14 maja 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm

 

 

Numer referencyjny postępowania: 01/2018/proj.D/3.2/POIS

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego, w tym uruchomienia nowych tras.

 

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 15.06.2018 r. godz. 16.00

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

Zapytanie ofertowe nr 01-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 01-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 01-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 01-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 01-2018-proj.D-3.2-POIS

 

 

 

Laude Smart Intermodal
Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń

Toruń, 04.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu z dn. 11/07/2016, opublikowane w dniu 16/07/2016.

Zamawiający Laude Smart Intermodal S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń, informuje, że dokonano rozstrzygnięcia Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 11/07/2016 (data publikacji w dn. 16/07/2016) na zakup trzech urządzeń dźwigowych typu Reach stacker do obsługi terminali intermodalnych.

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu zostały złożone 3 oferty.

Po analizie przedłożonych ofert, jako Wykonawcę wybrano firmę, która spełniła wymagania formalne udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów, tj.:

oferta nr PK.1607.191.A z dn. 27/07/2016, Zeppelin Polska Sp. z o.o.

Uzasadnienie: Zeppelin Polska Sp. z o.o. przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o zamówieniu ofertę oraz zdobyła największą liczbę punktów zgodnie ze wskazanymi kryteriami wyboru.

 

Prezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.

Marcin Witczak

Załączniki:

 

 

 Toruń, 25/07/2016

Sprostowanie dotyczące zakupu trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali intermodalnych.

W związku z opublikowanym w dniu 18/07/2016 ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w załączeniu sprostowanie.

Sprostowanie dotyczy:

 • -miejsca dostawy jednego z urządzeń dźwigowych (Koło/gm. Koło lub inna lokalizacja w województwie wielkopolskim)
 • -koloru urządzenia (kolor paleta RAL 4010)
 • -okresu gwarancji (minimum 60 miesięcy lub 10000 mth /w zależności co pierwsze nastąpi/)
 • -zakupione Reach Stackery będą elementami projektu pt. "Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 3 terminali intermodalnych - Zamość, gmina Orły/Radymno, Tychy/Sosnowiec" oraz Projektu pt. "Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów"


Szczegóły w załączniku 

Załączniki:

 

 

 

  Toruń, 18/07/2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Zamawiający:

Laude Smart Intermodal S.A.

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Działając w imieniu Laude Smart Intermodal S.A. zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę:

 

Trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali intermodalnych

 

Przedmiot zamówienia stanowi zakup trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali intermodalnych.

Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) – 42414000 Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig.

 

Zastosowanie dźwigów typu Reach Stacker:

- obsługa ogólnodostępnych terminali intermodalnych Laude Smart Intermodal S.A. usytuowanych w trzech województwach: lubelskim, podkarpackim, śląskim.

 

Niezbędne wyposażenie: 

 • rama;
 • osadzony na ramie zespół napędowy;
 • kabina;
 • zespół unoszący, z wielofunkcyjnym teleskopowym chwytakiem do przewożenia kontenerów,
 • elektroniczne systemy zabezpieczające przed nieprawidłowym zamontowaniem kontenera w chwytaku, przeważeniem i przekroczeniem dopuszczalnych parametrów operacji ładunkiem,
 • silniki z aktualnie obowiązującą normą emisji spalin – Stage 4.

Parametry urządzeń:

 • udźwig nominalny – minimum  45 000 kg w pierwszym rzędzie;

 

3. Warunki udziału w postępowaniu:

1) Sytuacja podmiotowa:

Zamawiający wymaga oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu odnośnie doświadczenia, wiedzy, potencjału technicznego oraz stabilnej sytuacji finansowej zapewniające realizację zamówienia. Oświadczenie musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń.

W postępowaniu może wziąć udział podmiot nie posiadający podstaw do wykluczenia, nie będący w postępowaniu naprawczym, likwidacji. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zamawiający żąda:

a) jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;

b) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.

2) Doświadczenie wykonawcy:

W postępowaniu może wziąć udział podmiot posiadający udokumentowane doświadczenie w sprzedaży urządzeń typu Reach Stacker. W celu weryfikacji zamawiający żąda udokumentowanej sprzedaży na poziomie co najmniej 3 urządzeń w czasie ostatnich 3ch lat. Ocena nastąpi na podstawie załączonych referencji.

Dla firm istniejących mniej niż trzy lata również realizacja sprzedaży na poziomie 3 Reach Stackerów.

Informacja na temat zakresu wykluczenia:

- zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

4. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 3.

Ocena w systemie: 0-1, gdzie 0 oznacza niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, a 1 – spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

5. Termin i warunki dostawy kompletnego urządzenia:

- pierwszy Reach Stacker – franco terminal w Zamościu – Centrum Logistyczne Laude Smart Intermodal S.A.: do 12 (dwunastu) tygodni od daty podpisania umowy

- drugi Reach Stacker – franco terminal Radymno/gm. Orły (lub inna wskazana lokalizacja w województwie podkarpackim): do 12 (dwunastu) tygodni od daty podpisania umowy.

- trzeci Reach Stacker – franco terminal Tychy/Sosnowiec (lub inna wskazana lokalizacja w województwie śląskim): do 12 (dwunastu) tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa ma obejmować transport z montażem i uruchomieniem do miejsca przeznaczenia, szkolenie dla operatorów i osób utrzymujących maszyny, łącznie 4 osoby.

Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy lub 5000 mth /w zależności od tego, co pierwsze nastąpi/.

  

6. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej Laude Smart Intermodal S.A. www.laude.pl w zakładce Firma – Ogłoszenia oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Zakupione Reach Stackery będą elementami projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 3 terminali intermodalnych – Zamość, gmina Orły/Radymno, Tychy/Sosnowiec”

Zamawiający złożył na przedmioty zamówienia wniosek o udzielenie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach wstępnej kwalifikacji projektów w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia w przypadku braku akceptacji wniosku o udzielenie pomocy publicznej w ramach wstępnej kwalifikacji przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty) niezwłocznie od rozstrzygnięcia postępowania oraz podpisania protokołu z wyboru ofert. Protokół z wyboru ofert zostanie podpisany nie później niż 30 dni od zakończenia terminu naboru ofert.

Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

 

7. Sposób przygotowania ofert

Oferty powinny zawierać wycenę Reach Stackera – cenę jednostkową oraz wartość ogólną zamówienia. Oferty prosimy przesyłać drogą pocztową, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy. Termin ważności ofert nie powinien być krótszy niż 90 dni. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zawierającej pełną nazwę i adres Oferenta z dopiskiem: „Oferta handlowa na dostawę trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali intermodalnych”.

Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. Dane oferenta, co najmniej: nazwa firmy, dane teleadresowe, wskazane jest, aby oferta była sporządzona na papierze firmowym oferenta,
 2. Datę sporządzenia,
 3. Opis głównych parametrów urządzenia, w szczególności wskazanych w zapytaniu ofertowym oraz niezbędnego wyposażenia,
 4. Wartość oferty, wyrażoną w kwocie netto, wskazany podatek VAT, kwota brutto,
 5. Termin płatności oferowanej ceny,
 6. Termin ważności oferty, nie krótszy niż 90 dni,
 7. Termin dostawy Reach Stackerów, zgodnie z warunkami,
 8. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. warunki gwarancji, warunki dostawy – w celach informacyjnych dla Zamawiającego,
 9. Dane dotyczące czasu reakcji serwisu – jedno z kryterium wyboru ofert,
 10. Niezbędne załączniki: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 11. Referencje dokumentujące doświadczenie w sprzedaży urządzeń typu Reach Stacker na poziomie co najmniej 3 urządzeń w czasie ostatnich 3ch lat. Dla firm istniejących mniej niż trzy lata również realizacja sprzedaży na poziomie 3 Reach Stackerów.
 1. Dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zamawiający żąda:

a) jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;

b) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

–  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.

 1. Pieczątkę firmową oraz podpis osoby upoważnionej. W przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osoby niewskazane w KRS bądź odpowiednim dokumencie dla Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej, należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentacji podpisane przez osoby upoważnione w oryginale lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” notarialnie kserokopię.

            Oferty proszę składać w terminie do dnia 28 lipca 2016 roku do godziny 16:00 na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście na spotkaniu z osobą upoważnioną do kontaktu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zawierających co najmniej: nazwę firmy składającej ofertę z dopiskiem: „Oferta handlowa na dostawę trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali intermodalnych”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 lipca 2016 roku. Wybór dostawcy nastąpi po weryfikacji przedstawionych ofert nie później niż w terminie 60 dni od ich otwarcia. W tym terminie zostanie sporządzony protokół z wyboru oferty. Umowa z dostawcą zostanie podpisana niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z wyboru ofert.

 

8. Warunki zmiany umowy:

1. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT).

2. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej pod rygorem jej nieważności w postaci aneksu.

4. Umowa może zostać zmieniona w zakresie zmiany adresu dostawy urządzenia dźwigowego, wyłącznie gdy zmiana zostanie zadeklarowana przez zamawiającego z uwagi na zmianę lokalizacji projektu.

5. Umowa może zostać zmieniona w zakresie przedłużenia terminu dostawy urządzenia dźwigowego, gdy zmiana ta będzie podyktowana przez zamawiającego z uwagi na opóźnienia w projekcie, bądź będzie zależna od siły wyższej. Maksymalny czas przedłużenia terminu dostawy to 4 tygodnie.

 

9. Kryteria oceny oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
  z dalszej oceny):
 1. kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego
 2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym
 3. oferowana cena (70%)
 4. termin dostawy (20%)
 5. czas reakcji serwisu (10%)
 1. Kryteria wyboru (w nawiasie podano wagi):

Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

 

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

Kryterium 1 – Cena

70

2.

Kryterium 2 – Termin dostawy

20

3.

Kryterium 3 – Czas reakcji serwisu

10

SUMA

100

   

 

 

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto,

a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

 

Liczba punktów oferty =

cena oferty najniższej x 70

cena oferty ocenianej

 

 

 

W kryterium „Termin dostawy” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca, najkrótszy termin dostawy. Porównanie ofert nastąpi na podstawie części opisowej oferty. Przez realizację zamówienia rozumie się datę realizacji dostawy na miejsce realizacji wskazane przez Zamawiającego. W przypadku wskazania terminu wariantowego (uzależnianego przez oferenta od czynników innych niż wskazanych w treści zapytania, dookreślanych w ofercie), pod uwagę będzie brana deklarowana najpóźniejsza data dostawy wskazana w  ofercie.

Skala ocen:

- 20 punktów: za najkrótszy termin wykonania zamówienia

- 15 punktów: za drugi w kolejności termin wykonania zamówienia

- 10 punktów: za trzeci w kolejności termin wykonania zamówienia

- 5 punktów: za czwarty i następne w kolejności terminy wykonania zamówienia

W kryterium „Czas reakcji serwisu” najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta z najkrótszym czasem reakcji serwisu,

a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

 

 

Liczba punktów oferty =

najkrótszy czas reakcji serwisu x 10

czas reakcji serwisu oferty ocenianej

 

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem średniego kursu NBP aktualnego na dzień publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej www.laude.pl, DUUE oraz w siedzibie firmy.

 

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy, jak również zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w DUUE. Zamawiający poinformuje każdego z uczestników postępowania pisemnie o jego wyniku.

Umowa z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana po akceptacji przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosku o udzielenie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach wstępnej kwalifikacji projektów w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          Marcin Witczak

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                          Laude Smart Intermodal S.A.

 Załączniki:

 

 

 

Toruń, dnia 28/08/2015


Laude Smart Intermodal S.A.
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Ogłoszenia o przetargu na przygotowanie promocji projektu z dnia 03/08/2015


Zamawiający:
Laude Smart Intermodal S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 131,87-100 Toruń informuje, iż w wyniku ww. ogłoszenia wpłynęły dwie oferty.

Dokonano rozstrzygnięcia Ogłoszenia o zamówieniu na przygotowanie promocji projektu z dnia 03/08/2015 ogłoszonego na stronie internetowej Zamawiającego: www.laude.pl , w zakładce: Firma/Ogłoszenia oraz w witrynie TED (nr 2015/S 152-279926).

Wybrana oferta: NEUGEBAUER – Pracownia Reklamy Józefa Neugebauer, ul. Boenigka 30/9, 10-686 Olsztyn.

Uzasadnienie
Oferta NEUGEBAUER - Pracownia Reklamy Józefa Neugebauera przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o przetargu ofertę, posiadającą najkorzystniejszą cenę, co było jedynym kryterium wyboru.


 

 ===============================================

Toruń, 03/08/2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA PRZYGOTOWANIE PROMOCJI PROJEKTU

Postępowanie przetargowe

I Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń
NIP: 956 222 42 93
REGON: 340461640
e-mail: dotacje@laude.pl

II Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

siedziba spółki Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna

Przetarg odbędzie się w terminie od dnia 03.08.2015 do dnia 17.08.2015
Czas trwania postępowania przetargowego wyniesie 15 dni

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu w dniu 18.08.2015r. o godz. 12:00 przez Komisję przetargową, w składzie:

Pan Marcin Witczak – Prezes Zarządu Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
Grzegorz Jarkowski – Dyrektor ds. Zakupów Inwestycyjnych

III Opis parametrów/ specyfikacja przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmujące przygotowanie promocji projektu, powinno zawierać następujące elementy:

1. Tablica informacyjna w miejscu realizacji projektu niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji projektu - wymiary oraz wygląd tablicy zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007-2013; tablica powinna być wykonana z PMMA (polimetakrylan metylu) popularnie zwany plexi, wytrzymałość min. 10 lat

2. Tablica pamiątkowa - wymiary oraz wygląd tablicy zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007-2013; tablica powinna być wykonana z PMMA (polimetakrylan metylu) popularnie zwany PLEXI, wytrzymałość min. 10 lat


3. Oznakowanie w postaci tabliczek informacyjnych wszystkich środków trwałych (123 wagonów) nabytych w ramach projektu dofinansowanych z funduszy europejskich - wymiary oraz wygląd tabliczek zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007-2013, tabliczki powinny być wykonane z PMMA (polimetakrylan metylu) popularnie zwany PLEXI, wytrzymałość min. 10 lat

4. Materiały informacyjno-promocyjne (plakaty) szt. 100 – wymiary, format A3 - 297 mm x 420 mm, wygląd plakatów zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007-2013;

5. Materiały informacyjno-promocyjne (ulotki) szt. 100 – wymiary, format: A6 – 105 mm x 148 mm, wygląd ulotki zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007-2013;


Przedstawione powyżej opisy dotyczą minimalnych wymagań technicznych – adekwatnych do wymagań Projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne.

IV Kryteria
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najniższą cenę.

V Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym
przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
- imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę), adres siedziby oferenta, telefon, fax., PESEL w przypadku osoby fizycznej, a w przypadku przedsiębiorcy NIP oraz numer REGON,
-w przypadku przystąpienia do przetargu przedsiębiorcy (prowadzącego działalność gospodarczą) należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
-oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu,
-oświadczenie oferenta, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
-opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
-wartość oferty (netto oraz brutto)
-termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2015 r.


VI Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg
poniższego wzoru:

Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń
z dopiskiem
„Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie promocji projektu”.
Oferty pisemne należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, nie później jednak niż do dnia 17.08.2015r., w siedzibie Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna

VII Prawo organizatora

Organizatorowi przetargu przysługuje, bez podania przyczyny, prawo zamknięcia lub odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub prawo zmiany warunków przetargu. Z tego tytułu oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Organizator przetargu ma prawo wydłużyć termin składania ofert, o czym poinformuje niezwłocznie uczestników przetargu.

VIII Inne informacje:

a) Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów art. 701 – 705   Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 16 poz. 93 z 1964 r. z późniejszymi zmianami) oraz z uwzględnieniem wymogów Komisji Europejskiej tj.: jawności, niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia, równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich, wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem, odpowiednich terminów, przejrzystego i obiektywnego podejścia.

b) Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia są WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO.

 

Zatwierdził:
Marcin Witczak
Prezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.

 

 ===============================================

 

Toruń, 03/08/2015r.

Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131,
87-100 Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (+48 56)619 07 01
fax (+48 56) 619 07 00
e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl
NIP: 9562224293; Regon: 340461640


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO NA PRZYGOTOWANIE PROMOCJI PROJEKTU

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiającym jest Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń
(+48 56) 619 07 01; fax (+48 56) 619 07 40, e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl, NIP: 9562224293; Regon: 340461640

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest w w/w kwestii:
Janusz Górski, Wiceprezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.(+48 56) 61 90 789, e-mail: janusz.gorski@laude.pl

3. W następstwie postępowania przetargowego Zamawiający postanawia wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu w trybie art. 701– 705 Kodeksu Cywilnego oraz z uwzględnieniem wymogów Komisji Europejskiej tj:
-jawności,
-niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia,
-równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich,
-wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem,
-odpowiednich terminów,
-przejrzystego i obiektywnego podejścia.


II. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Językiem postępowania jest równorzędnie język polski i angielski (dla Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

2. Ofertę może złożyć osoba prawna, przedsiębiorstwo, spółka, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Warunek stanowi spełnienie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Każdy Wykonawca, podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym, może w jego ramach  złożyć tylko jedną ofertę.

4. Dopuszcza się pisemny, w tym elektroniczny jak również telefoniczny wcześniejszy kontakt z Zamawiającym, w związku z przygotowywaną ofertą, pytaniami związanymi z formalną kwestią udziału w postępowaniu. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że ocenie podlegać będą tylko dokumenty złożone w formie pisemnej w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres wskazany w pkt. I.1 niniejszych warunków przystąpienia do przetargu.

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia mogą być przekazywane przez strony za pomocą poczty tradycyjnej,  przesyłek kurierskich

III. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiot przetargu został szczegółowo wskazany, opisany w pkt. II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Krótki opis zamówienia lub zakupu).

2. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2015 r.

3. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert. Informacja w powyższym zakresie zostanie niezwłocznie opublikowana w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie później niż 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Formalne warunki udziału w postępowaniu zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w punkcie VI.3) Informacje dodatkowe, określającym Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

2. Kryteria wyboru ofert zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym jeżeli kryteria wyboru nie zostały sprecyzowane jedynym kryterium wyboru będzie cena.

3. Termin związania ofertą zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Wykonawcy mają prawo składania zapytań i żądania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia.

5. Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści ogłoszenia w formie
odpowiedzi indywidualnie skierowanej do Wykonawcy.

6. W przypadku napływu znacznej liczby zapytań, Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert. Punkt III.3 niniejszych warunków stosuje się odpowiednio, chyba że pytania w znacznej liczbie napłyną do Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert – w takiej sytuacji publikacja informacji o wydłużeniu terminu składania ofert następuje niezwłocznie.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I FORMA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i/lub języku angielskim.

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej papierowej, przy czym w przypadku żądania dodatkowych wyjaśnień przez Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty, dopuszcza się wyjaśnienia w formie elektronicznej (mailowej) bądź faksem.

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Złożone oferty muszą odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach.

VI. FORMA OFERTY

1. Forma graficzna oferty jest dowolna pod warunkiem, że Wykonawca zawrze w ofercie wszystkie wymagane elementy, w tym w szczególności: nazwę i adres Wykonawcy, ofertę odpowiadającą pod względem merytorycznym i technicznym treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z podaniem dodatkowych informacji, jeżeli ich przekazanie jest wymagane przez Zamawiającego, cenę oraz inne warunki wykonania zamówienia (jeśli dotyczy). Jeżeli Zamawiający żąda przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów lub posiadania stosownych kwalifikacji i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty.

2. Złożona oferta musi być przejrzysta i czytelna.

3. W przypadku ofert złożonych w formie papierowej zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty.

4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Oferta powinna się składać z:
a) formularza oferty właściwej zawierającej wszystkie elementy wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach udziału w postępowaniu,
b) wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
c) fakultatywnie dodatkowych dokumentów, które zdaniem Wykonawcy będą pomocne przy ocenie oferty
6.     Na żądanie Zamawiającego i w podanym przez niego rozsądnym terminie Wykonawca
obowiązany jest złożyć wyjaśnienia co do treści oferty i/lub uzupełnić ofertę o dodatkowe dokumenty.

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć pod adresem wskazanym w pkt. I.1 niniejszych warunków przystąpienia do przetargu.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty w formie papierowej do Zamawiającego potwierdzoną przez pracownika przyjmującego pocztę przychodzącą.

4. Oferta złożona po terminie lub oferta niespełniająca wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu zostanie pozostawiona bez dalszego rozpatrzenia i nie będzie zwrócona Wykonawcy.

5. Dalsze czynności postępowania przetargowego odbywają się zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, w oparciu o warunki udziału w postępowaniu i kryteria wyboru ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
VIII. WYBÓR OFERENTA I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady opisane w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu, w pełni respektując zapisy ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza zostanie zawarta w terminie do 28/08/2015 roku

3. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie do Zamawiającego wpłynie tylko jedna oferta spełniająca wymogi zawarte w ogłoszeniu, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę lub unieważnić postępowanie.

4. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu jak również w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 ===============================================

 

03/06/2015

Laude Smart Intermodal S.A. Toruń,

Ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na dostawę 30 wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów z dnia 12/05/2015

Zamawiający: Laude Smart Intermodal S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 131,

87-100 Toruń informuje, iż w wyniku ww. ogłoszenia wpłynęły dwie oferty.

Dokonano rozstrzygnięcia Ogłoszenia o zamówieniu na dostawę wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów z dn. 12/05/2015 ogłoszonego na stronie internetowej Zamawiającego: www.laude.pl , w zakładce: Firma/Ogłoszenia oraz w witrynie TED (nr 2015/S 091-163322).

Wybrana oferta: Tatravagónka a.s., Stefanikova 887/53, 058 01 Poprad, Slovak Republic.

Uzasadnienie

Oferta Tatravagónka a.s. przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o przetargu ofertę, posiadającą najkorzystniejszą cenę, co było głównym kryterium wyboru w Ogłoszeniu o zamówieniu. Tatravagónka a.s. przedstawiła cenę za wagon 243.718,20 PLN (zastosowano kurs średni NBP aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE tj. z dnia 12.05.2015, 1 EUR=4,1030, 59.400 EUR x 4,1030).

Cena całkowita za 30 wagonów 1.782.000,00 EUR (7.311.546,00 PLN).

 

 ===============================================

 

Toruń, 12/05/2015r.

 

Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131,
87-100 Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (+48 56)619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00
e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl
NIP: 9562224293; Regon: 340461640

 

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ

 

WAGONÓW DO PRZEWOZU KONTENERÓW

 

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiającym jest Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń

(+48 56) 619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00, e-mail: dotacje@laude.pl

http://www.laude.pl, NIP: 9562224293; Regon: 340461640

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest w w/w kwestii:

Janusz Górski, Wiceprezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.(+48 56) 61 90 789, e-mail: janusz.gorski@laude.pl

3. W następstwie postępowania przetargowego Zamawiający postanawia wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu w trybie art. 70(1)– 70(5) Kodeksu Cywilnego oraz z uwzględnieniem wymogów Komisji Europejskiej tj:

-jawności,

-niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia,

-równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich,

-wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem,

-odpowiednich terminów,

-przejrzystego i obiektywnego podejścia.

 

II. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1. Językiem postępowania jest równorzędnie język polski i angielski (dla Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

2. Ofertę może złożyć osoba prawna, przedsiębiorstwo, spółka, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Warunek stanowi spełnienie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Każdy Wykonawca, podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym, może w jego ramach złożyć tylko jedną ofertę.

4. Dopuszcza się pisemny, w tym elektroniczny jak również telefoniczny wcześniejszy kontakt z Zamawiającym, w związku z przygotowywaną ofertą, pytaniami związanymi z formalną kwestią udziału w postępowaniu. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że ocenie podlegać będą tylko dokumenty złożone w formie pisemnej w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres wskazany w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w postępowaniu.

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia mogą być przekazywane przez strony za pomocą poczty tradycyjnej, przesyłek kurierskich

 

III. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiot przetargu został szczegółowo wskazany, opisany w pkt. II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Krótki opis zamówienia lub zakupu).

2. Termin realizacji zamówienia do dnia 20.12.2015 r.

3. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert. Informacja w powyższym zakresie zostanie niezwłocznie opublikowana w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie później niż 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Formalne warunki udziału w postępowaniu zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w punkcie VI.3) Informacje dodatkowe, określającym Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

2. Kryteria wyboru ofert zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym jeżeli kryteria wyboru nie zostały sprecyzowane jedynym kryterium wyboru będzie cena.

3. Termin związania ofertą zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Wykonawcy mają prawo składania zapytań i żądania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia.

5. Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści ogłoszenia w formie

odpowiedzi indywidualnie skierowanej do Wykonawcy.

6. W przypadku napływu znacznej liczby zapytań, Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert. Punkt III.3 niniejszych warunków stosuje się odpowiednio, chyba że pytania w znacznej liczbie napłyną do Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert – w takiej sytuacji publikacja informacji o wydłużeniu terminu składania ofert następuje niezwłocznie.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I FORMA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i/lub języku angielskim.

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej papierowej, przy czym w przypadku żądania dodatkowych wyjaśnień przez Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty, dopuszcza się wyjaśnienia w formie elektronicznej (mailowej) bądź faksem.

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Złożone oferty muszą odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach, a także wymogom technicznym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

VI. FORMA OFERTA

1. Forma graficzna oferty jest dowolna pod warunkiem, że Wykonawca zawrze w ofercie wszystkie wymagane elementy, w tym w szczególności: nazwę i adres Wykonawcy, ofertę odpowiadającą pod względem merytorycznym i technicznym treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z podaniem dodatkowych informacji, jeżeli ich przekazanie jest wymagane przez Zamawiającego, cenę oraz inne warunki wykonania zamówienia (jeśli dotyczy). Jeżeli Zamawiający żąda przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów lub posiadania stosownych kwalifikacji i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty.

2. Złożona oferta musi być przejrzysta i czytelna.

3. W przypadku ofert złożonych w formie papierowej zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty.

4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Oferta powinna się składać z:

a) formularza oferty właściwej zawierającej wszystkie elementy wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach udziału w postępowaniu,

b) wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

c) fakultatywnie dodatkowych dokumentów, które zdaniem Wykonawcy będą pomocne przy ocenie oferty

6. Na żądanie Zamawiającego i w podanym przez niego rozsądnym terminie Wykonawca obowiązany jest złożyć wyjaśnienia co do treści oferty i/lub uzupełnić ofertę o dodatkowe dokumenty.

 

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć pod adresem wskazanym w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w postępowaniu.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty w formie papierowej do Zamawiającego potwierdzoną przez pracownika przyjmującego pocztę przychodzącą.

4. Oferta złożona po terminie lub oferta niespełniająca wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu zostanie pozostawiona bez dalszego rozpatrzenia i nie będzie zwrócona Wykonawcy.

5. Dalsze czynności postępowania przetargowego odbywają się zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, w oparciu o warunki udziału w postępowaniu i kryteria wyboru ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

VIII. WYBÓR OFERENTA I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady opisane w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu, w pełni respektując zapisy ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza zostanie zawarta w terminie do 03/06/2015 roku

3. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie do Zamawiającego wpłynie tylko jedna oferta spełniająca wymogi zawarte w ogłoszeniu, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę lub unieważnić postępowanie.

4. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu jak również w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Do pobrania:

  TED ogłoszenie 30 wagonow 12.05.2015

  Umowa na dostawę 30 wagonow 12.05.2015

 ===============================================

 

 

Laude Smart Intermodal
Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń

Toruń, 08.05.2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 28/04/2015 na dostawę Dźwigu typu Reach Stacker do rozładunku kontenerów.

W związku z realizacją Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-06-005/13-00, dotyczącej projektu „Wdrożenie rewolucyjnego rozwiązania pozwalającego na przewóz w tym samym kontenerze dóbr sypkich i paletyzowanych” dokonano wyboru oferty na zakup dźwigu typu Reach Stacker do rozładunku kontenerów.

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 28/04/2016 roku w terminie do dnia 08/05/2015 zostały złożone 3 oferty.

Po analizie przedłożonych ofert, jako Wykonawcę wybrano firmę: ZEPPELIN POLSKA Sp. z o.o., Kajetany, ul. Klonowa 10, 05-830 Nadarzyn

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę, która uzyskała największą ilość punktów w ramach kryterium cena oraz spełniła kryteria dopuszczające.

Protokół z wyboru jest dostępny w siedzibie firmy Laude Smart Intermodal S.A.

 

Prezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.

Marcin Witczak


 ===============================================

 

 Dotacje na innowacje.

Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Toruń, 28.04.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Reach Stacker

Działając w imieniu Laude Smart Intermodal S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę:

dźwigu typu Reach Stacker do rozładunku kontenerów,

Zastosowanie dźwigu typu Reach Stacker: przeładunek towarów na magazynach odbiorców, którzy wymagają szybkich operacji przeładunkowych spowodowanych potrzebą minimalizacji czasu zajmowania torów na bocznicach odbiorców, praca przeładunkowa na terminalu Zamawiającego w Zamościu

Niezbędne wyposażenie:

 • rama;

 • osadzony na ramie zespół napędowy;

 • kabina;

 • zespół unoszący, z wielofunkcyjnym teleskopowym chwytakiem do przewożenia kontenerów z pochyłem na boki 0-45 °,

 • elektroniczne systemy zabezpieczające przednieprawidłowym zamontowaniem kontenera w chwytaku, przeważeniem i przekroczeniem dopuszczalnych parametrów operacji ładunkiem,

 • system wysypu dóbr z kontenerów,

 • silniki z aktualnie obowiązującą normą emisji spalin – Stage 4.

Parametry urządzeń:

 • udźwig nominalny – minimum 45 000 kg w pierwszym rzędzie;

 • udźwig min. przy pochyle 45 °– 33 000 kg

Termin dostawy kompletnego urządzenia franco terminal w Zamościu – Centrum Logistyczne Laude Smart Intermodal S.A.:

Reach Stacker - do 5 (pięciu) miesięcy od zamówienia, nie później niż do 20.11.2015 r.

Dostawa ma obejmować transport z montażem i uruchomieniem, szkolenie dla operatorów i osób utrzymujących maszyny.

Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy lub 5000 mth /w zależności od tego, co pierwsze nastąpi/.

Zakupiony Reach Stacker będzie elementem projektu pt. „Wdrożenie rewolucyjnego rozwiązania pozwalającego na przewóz w tym samym kontenerze dóbr sypkich i paletyzowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.04.04.00-06-005/13, Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-06-005/13-00

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty
z upoważnionym przedstawicielem Laude Smart Intermodal S.A. celem omówienia specyfikacji technicznej oraz szczegółowych oczekiwań zamawiającego.

Osobami upoważnionymi do kontaktu w tym zakresie są:

 1. Marcin Witczak, e-mail: marcin.witczak@laude.pl,

Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert. Wybrany oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji związanej z Projektem minimum do 30.06.2025 roku, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, kopii faktur, protokołów dostawy towarów lub wykonania usług, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. Dane oferenta, wskazane jest, aby oferta była podpisana i sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową,

 2. Datę sporządzenia,

 3. Opis głównych parametrów urządzenia, w szczególności wskazanych w zapytaniu ofertowym,

 4. Wartość oferty,

 5. Termin płatności oferowanej ceny,

 6. Termin ważności oferty, nie krótszy niż 90 dni

 7. Termin dostawy Reach Stackera, nie później niż do 20.11.2015 r. oraz nie później niż do 5 (pięciu) miesięcy od zamówienia;

 8. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. warunki gwarancji, warunki dostawy, warunki i terminy płatności, możliwe upusty i rabaty, maksymalny termin dostawy;

 9. W ofercie należy zawrzeć klauzulę: „Przedstawiony w ofercie dźwig typu Reach Stacker jest urządzeniem fabrycznie nowym”.

Oferty proszę składać w terminie do dnia 8 maja 2015 roku do godziny 12:00 na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście na spotkaniu z osobą upoważnioną do kontaktu. Otwarcie ofert i wybór dostawcy w oparciu o przedstawione oferty nastąpi w dniu 8 maja 2015 roku o godz. 13:00

Niniejszym informuję, iż wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
  z dalszej oceny):

  1. kompletność oferty w stosunku do powyższego zapytania ofertowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapytaniu ofertowym

 1. Kryteria wyboru (w nawiasie podano wagi):

  1. oferowana cena (100%)

Z poważaniem

Marcin Witczak

Prezes Zarządu

Laude Smart Intermodal S.A.

 

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 ===============================================

 Toruń, 28.04.2015 r.

Laude Smart Intermodal S.A. 

Ul. Włocławska 131

87 – 100 Toruń

 

 

Zarząd Spółki Laude Smart Intermodal S.A. podjął decyzję o pozostawieniu bez rozstrzygnięcia postępowania ofertowego na dostawę dwóch dźwigów typu Reach Stacker do rozładunku kontenerów, przeprowadzonego w dniach 20.03.2015 – 30.03.2015 roku.

Laude Smart Intermodal S.A. w zapytaniu ofertowym jak również SIWZ zawarł klauzulę: Umowa z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana wyłącznie po akceptacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku o zmiany złożonego przez Zamawiającego (z dnia 27 stycznia 2015) do Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-06-005/13-00. Z uwagi na fakt, iż Instytucja Wdrażająca w piśmie z dn. 15.04.2015 roku nie wyraziła zgody na wnioskowane zmiany (zmianę zakresu rzeczowego projektu – zamianę suwnicy bramowej na dwa dźwigi typu Reach Stacker), postępowanie ofertowe pozostaje bez rozstrzygnięcia.

 

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.

Marcin Witczak

 ===============================================

  

Dotacje na innowacje.

Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Toruń, 20.03.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Reach Stacker

 

Działając w imieniu Laude Smart Intermodal S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę:

 

Dwóch dźwigów typu Reach Stacker do rozładunku kontenerów,

 

Zastosowanie dźwigów typu Reach Stacker: przeładunek towarów na magazynach odbiorców, którzy wymagają szybkich operacji przeładunkowych spowodowanych potrzebą minimalizacji czasu zajmowania torów na bocznicach odbiorców, praca przeładunkowa na terminalu Zamawiającego w Zamościu

 

Niezbędne wyposażenie:

 

 • rama;

 • osadzony na ramie zespół napędowy;

 • kabina;

 • zespół unoszący, z wielofunkcyjnym teleskopowym chwytakiem do przewożenia kontenerów z pochyłem na boki 0-45 °,

 • elektroniczne systemy zabezpieczające przednieprawidłowym zamontowaniem kontenera w chwytaku, przeważeniem i przekroczeniem dopuszczalnych parametrów operacji ładunkiem,

 • system wysypu dóbr z kontenerów,

 • silniki z aktualnie obowiązującą normą emisji spalin – Stage 4.

Parametry urządzeń:

 • udźwig nominalny – minimum 45 000 kg w pierwszym rzędzie;

 • udźwig min. przy pochyle 45 °– 33 000 kg

Termin dostawy kompletnego urządzenia franco terminal w Zamościu – Centrum Logistyczne Laude Smart Intermodal S.A.:

pierwszy Reach Stacker - do 5 (pięciu) miesięcy od zamówienia, nie później niż do 30.09.2015 r.

drugi do 7 (siedmiu) miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niż do 20.11.2015 r. Dostawa ma obejmować transport z montażem i uruchomieniem, szkolenie dla operatorów i osób utrzymujących maszyny.

Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy lub 5000 mth /w zależności od tego, co pierwsze nastąpi/.

 

 

Zakupiony Reach Stacker będzie elementem projektu pt. „Wdrożenie rewolucyjnego rozwiązania pozwalającego na przewóz w tym samym kontenerze dóbr sypkich i paletyzowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.04.04.00-06-005/13, Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-06-005/13-00

 

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty
z upoważnionym przedstawicielem Laude Smart Intermodal SA celem omówienia specyfikacji technicznej oraz szczegółowych oczekiwań zamawiającego.

Osobami upoważnionymi do kontaktu w tym zakresie są:

 1. Marcin Witczak, e-mail: marcin.witczak@laude.pl,

 

Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert. Wybrany oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji związanej z Projektem minimum do 30.06.2025 roku, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, kopii faktur, protokołów dostawy towarów lub wykonania usług, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

 

Umowa z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana wyłącznie po akceptacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku o zmiany złożonego przez Zamawiającego (z dnia 27 stycznia 2015) do Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-06-005/13-00.

 

 

Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. Dane oferenta, wskazane jest, aby oferta była podpisana i sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową,

 2. Datę sporządzenia,

 3. Opis głównych parametrów urządzenia, w szczególności wskazanych w zapytaniu ofertowym,

 4. Wartość oferty,

 5. Termin płatności oferowanej ceny,

 6. Termin ważności oferty, nie krótszy niż 90 dni

 7. Termin dostawy Reach Stackerów, nie później niż do 20.11.2015 r. oraz nie później niż do 5 (pięciu) miesięcy od zamówienia w przypadku pierwszego oraz do 7 (siedmiu) miesięcy od daty podpisania umowy w przypadku drugiego Reach Stackera,

 8. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. warunki gwarancji, warunki dostawy, warunki i terminy płatności, możliwe upusty i rabaty, maksymalny termin dostawy.

 

Oferty proszę składać w terminie do dnia 30 marca 2015 roku do godziny 12:00 na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście na spotkaniu z osobą upoważnioną do kontaktu Otwarcie ofert i wybór dostawcy w oparciu o przedstawione oferty nastąpi w dniu 30 marca 2015 roku o godz. 13:00

Niniejszym informuję, iż wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
  z dalszej oceny):

  1. kompletność oferty w stosunku do powyższego zapytania ofertowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapytaniu ofertowym

 1. Kryteria wyboru (w nawiasie podano wagi):

  1. oferowana cena (100%)

Z poważaniem

Marcin Witczak

Prezes Zarządu

Laude Smart Intermodal S.A.

Link do pobrania:

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

===============================================

 

Toruń, 23/12/2014

Laude Smart Intermodal S.A.

Ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na dostawę 93 wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów z dnia 06/12/2014

Zamawiający: Laude Smart Intermodal S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń informuje, iż w wyniku ww. ogłoszenia wpłynęły cztery oferty.

Dokonano rozstrzygnięcia Ogłoszenia o zamówieniu na dostawę wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów z dn. 06/12/2014 ogłoszonego na stronie internetowej Zamawiającego: www.laude.pl , w zakładce: Firma/Ogłoszenia oraz na stronie internetowej TED (nr 2014/S 236-414874).

Wybrana oferta: Tatravagónka a.s., Stefanikova 887/53, 058 01 Poprad, Slovak Republic.

Uzasadnienie

Oferta Tatravagónka a.s. przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o przetargu ofertę, posiadającą najkorzystniejszą cenę, co było głównym kryterium wyboru w Ogłoszeniu o zamówieniu. Tatravagónka a.s. przedstawiła cenę za wagon 247.014,90 PLN (zastosowano kurs średni NBP aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE tj. z dnia 5.12.2014 1 EUR=4,1585, 59.400 EUR x 4,1585).

Cena całkowita za 93 wagony 5.524.200 EUR (22.972.385,70 PLN).

Toruń, 06/12/2014r.

Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131,
87-100 Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (+48 56)619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00
e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl
NIP: 9562224293; Regon: 340461640


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ


WAGONÓW DO PRZEWOZU KONTENERÓW

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiającym jest Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń
(+48 56) 619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00, e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl, NIP: 9562224293; Regon: 340461640
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest w w/w kwestii:
Janusz Górski, Wiceprezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.(+48 56) 61 90 789, e-mail: Janusz.gorski@laude.pl
3. W następstwie postępowania przetargowego Zamawiający postanawia wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.
4. Postępowanie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu w trybie art. 70(1)– 70(5) Kodeksu Cywilnego oraz z uwzględnieniem wymogów Komisji Europejskiej tj:
-jawności,
-niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia,
-równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich,
-wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem,
-odpowiednich terminów,
-przejrzystego i obiektywnego podejścia.

II. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Językiem postępowania jest równorzędnie język polski i angielski (dla Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
2. Ofertę może złożyć osoba prawna, przedsiębiorstwo, spółka, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Warunek stanowi spełnienie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Każdy Wykonawca, podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym, może w jego ramach  złożyć tylko jedną ofertę.
4. Dopuszcza się pisemny, w tym elektroniczny jak również telefoniczny wcześniejszy kontakt z Zamawiającym, w związku z przygotowywana ofertą, pytaniami związanymi z formalną kwestią udziału w postępowaniu. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że ocenie podlegać będą tylko dokumenty złożone w formie pisemnej w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres wskazany w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia mogą być przekazywane przez strony za pomocą poczty tradycyjnej,  przesyłek kurierskich

III. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiot przetargu został szczegółowo wskazany, opisany w pkt. II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Krótki opis zamówienia lub zakupu).
2. Termin realizacji zamówienia do dnia 20.12.2015 r.
3. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert. Informacja w powyższym zakresie zostanie niezwłocznie opublikowana w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie później niż 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Formalne warunki udziału w postępowaniu zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w punkcie VI.3) Informacje dodatkowe, określającym Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.
2. Kryteria wyboru ofert zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym jeżeli kryteria wyboru nie zostały sprecyzowane jedynym kryterium wyboru będzie cena.
3. Termin związania ofertą zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4. Wykonawcy mają prawo składania zapytań i żądania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia.
5. Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści ogłoszenia w formie
odpowiedzi indywidualnie skierowanej do Wykonawcy.
6. W przypadku napływu znacznej liczby zapytań, Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert. Punkt III.3 niniejszych warunków stosuje się odpowiednio, chyba że pytania w znacznej liczbie napłyną do Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert – w takiej sytuacji publikacja informacji o wydłużeniu terminu składania ofert następuje niezwłocznie.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I FORMA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i/lub języku angielskim.
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej papierowej, przy czym w przypadku żądania dodatkowych wyjaśnień przez Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty, dopuszcza się wyjaśnienia w formie elektronicznej (mailowej) bądź faksem.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Złożone oferty muszą odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach, a także wymogom technicznym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI. FORMA OFERTY

1. Forma graficzna oferty jest dowolna pod warunkiem, że Wykonawca zawrze w ofercie wszystkie wymagane elementy, w tym w szczególności: nazwę i adres Wykonawcy, ofertę odpowiadającą pod względem merytorycznym i technicznym treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z podaniem dodatkowych informacji, jeżeli ich przekazanie jest wymagane przez Zamawiającego, cenę oraz inne warunki wykonania zamówienia (jeśli dotyczy). Jeżeli Zamawiający żąda przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów lub posiadania stosownych kwalifikacji i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty.
2. Złożona oferta musi być przejrzysta i czytelna.
3. W przypadku ofert złożonych w formie papierowej zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
5. Oferta powinna się składać z:
a) formularza oferty właściwej zawierającej wszystkie elementy wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach udziału w postępowaniu,
b) wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
c) fakultatywnie dodatkowych dokumentów, które zdaniem Wykonawcy będą pomocne przy
ocenie oferty
6. Na żądanie Zamawiającego i w podanym przez niego rozsądnym terminie Wykonawca
obowiązany jest złożyć wyjaśnienia co do treści oferty i/lub uzupełnić ofertę o dodatkowe
dokumenty.
VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć pod adresem wskazanym w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w
postępowaniu.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty w formie papierowej do Zamawiającego potwierdzoną przez pracownika przyjmującego pocztę przychodzącą.
4. Oferta złożona po terminie lub oferta niespełniająca wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu zostanie pozostawiona bez dalszego rozpatrzenia i nie będzie zwrócona Wykonawcy.
5. Dalsze czynności postępowania przetargowego odbywają się zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, w oparciu o warunki udziału w postępowaniu i kryteria wyboru ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VIII. WYBÓR OFERENTA I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady opisane w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu, w pełni respektując zapisy ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza zostanie zawarta w terminie do 05/01/2015 roku
3. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie do Zamawiającego wpłynie tylko jedna oferta spełniająca wymogi zawarte w ogłoszeniu, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę lub unieważnić postępowanie.
4. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.
5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu jak również w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenie o zamówieniu wagony TED 06.12.2014

Ogłoszenie o zamówieniu wagony TED 06.12.2014 (wersja angielska)

Wzór umowy dostawy 93 wagonów

 

W dniu 4 grudnia 2014 roku decyzją Zarządu Laude Smart Intermodal S.A. postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów (data publikacji w TED 26/11/2014) zostało przerwane.

Pod tym linkiem w formacie PDF wysłana do publikacji w TED informacja o przerwaniu postępowania o udzielenie zamówienia.

 ================================

Toruń, 25/11/2014r.


Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131,
87-100 Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (+48 56)619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00
e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl
NIP: 9562224293; Regon: 340461640

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ WAGONÓW DO PRZEWOZU KONTENERÓW

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiającym jest Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń (+48 56) 619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00, e-mail: dotacje@laude.pl http://www.laude.pl, NIP: 9562224293; Regon: 340461640
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest w w/w kwestii: Janusz Górski, Wiceprezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.(+48 56) 61 90 789, e-mail: Janusz.gorski@laude.pl
3. W następstwie postępowania przetargowego Zamawiający postanawia wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.
4. Postępowanie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu w trybie art. 70(1)– 70(5) Kodeksu cywilnego oraz z uwzględnieniem wymogów Komisji Europejskiej tj:
-jawności,
-niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia,
-równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich,
-wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem,
-odpowiednich terminów,
-przejrzystego i obiektywnego podejścia.

II. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Językiem postępowania jest równorzędnie język polski i angielski (dla Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
2. Ofertę może złożyć osoba prawna, przedsiębiorstwo, spółka, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Warunek stanowi spełnienie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Każdy Wykonawca, podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym, może w jego ramach złożyć tylko jedną ofertę.
4. Dopuszcza się pisemny, w tym elektroniczny jak również telefoniczny wcześniejszy kontakt z Zamawiającym, w związku z przygotowywana ofertą, pytaniami związanymi z formalną kwestią udziału w postępowaniu. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że ocenie podlegać będą tylko dokumenty złożone w formie pisemnej w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres wskazany w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia mogą być przekazywane przez strony za pomocą poczty tradycyjnej, przesyłek kurierskich

III. PRZEDMIOT PRZETARGU
1. Przedmiot przetargu został szczegółowo wskazany, opisany w pkt. II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Krótki opis zamówienia lub zakupu).
2. Termin realizacji zamówienia do dnia 20.12.2015 r.
3. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert. Informacja w powyższym zakresie zostanie niezwłocznie opublikowana w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie później niż 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Formalne warunki udziału w postępowaniu zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w punkcie VI.3) Informacje dodatkowe, określającym Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.
2. Kryteria wyboru ofert zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym jeżeli kryteria wyboru nie zostały sprecyzowane jedynym kryterium wyboru będzie cena.
3. Termin związania ofertą zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4. Wykonawcy mają prawo składania zapytań i żądania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia.
5. Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści ogłoszenia w formie odpowiedzi indywidualnie skierowanej do Wykonawcy.
6. W przypadku napływu znacznej liczby zapytań, Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert. Punkt III.3 niniejszych warunków stosuje się odpowiednio, chyba że pytania w znacznej liczbie napłyną do Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert – w takiej sytuacji publikacja informacji o wydłużeniu terminu składania ofert następuje niezwłocznie.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I FORMA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i/lub języku angielskim.
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej papierowej, przy czym w przypadku żądania dodatkowych wyjaśnień przez Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty, dopuszcza się wyjaśnienia w formie elektronicznej (mailowej) bądź faksem.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Złożone oferty muszą odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach, a także wymogom technicznym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI. FORMA OFERTY
1. Forma graficzna oferty jest dowolna pod warunkiem, że Wykonawca zawrze w ofercie wszystkie wymagane elementy, w tym w szczególności: nazwę i adres Wykonawcy, ofertę odpowiadającą pod względem merytorycznym i technicznym treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z podaniem dodatkowych informacji, jeżeli ich przekazanie jest wymagane przez Zamawiającego, cenę oraz inne warunki wykonania zamówienia (jeśli dotyczy). Jeżeli Zamawiający żąda przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów lub posiadania stosownych kwalifikacji i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty.
2. Złożona oferta musi być przejrzysta i czytelna.
3. W przypadku ofert złożonych w formie papierowej zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty. 4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
5. Oferta powinna się składać z:
a) formularza oferty właściwej zawierającej wszystkie elementy wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach udziału w postępowaniu,
b) wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
c) fakultatywnie dodatkowych dokumentów, które zdaniem Wykonawcy będą pomocne przy ocenie oferty
6. Na żądanie Zamawiającego i w podanym przez niego rozsądnym terminie Wykonawca obowiązany jest złożyć wyjaśnienia co do treści oferty i/lub uzupełnić ofertę o dodatkowe dokumenty.

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć pod adresem wskazanym w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w postępowaniu.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty w formie papierowej do Zamawiającego potwierdzoną przez pracownika przyjmującego pocztę przychodzącą.
4. Oferta złożona po terminie lub oferta niespełniająca wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu zostanie pozostawiona bez dalszego rozpatrzenia i nie będzie zwrócona Wykonawcy.
5. Dalsze czynności postępowania przetargowego odbywają się zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, w oparciu o warunki udziału w postępowaniu i kryteria wyboru ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VIII. WYBÓR OFERENTA I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady opisane w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu, w pełni respektując zapisy ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza zostanie zawarta w terminie do 20/12/2014 roku
3. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie do Zamawiającego wpłynie tylko jedna oferta spełniająca wymogi zawarte w ogłoszeniu, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę lub unieważnić postępowanie.
4. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.
5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu jak również w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Linki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu wagony TED 21.11.2014

Wzór umowy dostawy 80 wagonów

Toruń, dnia 07.01.2019 r.

KOMUNIKAT Z DNIA 07.01.2019 r. dotyczący udzielenia odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na dostawę 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrs o numerze referencyjnym 05/2018/proj.C/3.2/POIS opublikowanego w dniu 14.12.2018 r.

Poniżej publikujemy pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego. Pytania i odpowiedzi opublikowane zostały również w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia13496)

 

1)      Zamawiający wskazuje szacunkową wartość zamówienia w wysokości 17.074.332 PLN. Zakładając, że na podstawie analizy ofert wskazana szacunkowa wartość będzie przekroczona, czy Zamawiający unieważni postępowanie?

Zgodnie z Rozdziałem 12 zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu. 
  
2)       Prosimy o przedstawienie w jaki sposób będzie finansowany zakup wagonów i w jakim udziale z środków Unii Europejskiej. Czy przed zawarciem umowy na dostawę wagonów Zamawiający może przedstawić stosowne umowy finansowania zakupu wagonów? Wnioskujemy o dopisanie do formularza oferty warunkowego zawarcia umowy po wykazaniu wiarygodnych źródeł finansowania. Wnioskujemy o włączenie do umowy gwarancji płatności za wagony, szczególnie w tej części, która nie jest objęta finansowaniem  z środków Unii Europejskiej. 

 

Jest to trzeci przetarg w ostatnim czasie dotyczący wagonów, na tym etapie nie uznajemy za zasadne przekazywanie informacji o formie finansowania. Zamawiający nie przychyla się do wniosku o włączenie do umowy gwarancji płatności za wagony.

  
3)      Wnioskujemy o wydłużenie realizacji dostawy wagonów do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy dostawy wagonów. Obecne wymaganie dostawy w terminie 12 miesięcy oraz dodatkowe kryterium o wadze 30 pkt przy ocenie ofert istotnie ogranicza konkurencję wśród potencjalnych dostawców tego typu wagonu. Takie wymagania mogą spełnić tylko producenci, który posiadają obecnie ważne zezwolenia i decyzje wydane przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK) dla konstrukcji wagonów 80’. Ponadto zgodnie z art. 54 ust.4 dyrektywy (UE) 2016/797 od dnia 16.06.2019 roku obowiązują nowe zasady wydawania zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu i dopuszczania typu pojazdu. Polska co prawda skorzystała z możliwości przedłużenia okresu transpozycji o 1 rok tj. do dnia 15.06.2020r. ale UTK nie wyjaśniło jeszcze czy będzie kontynuować wydawanie decyzji na dotychczasowych zasadach. 

 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku 
  
4)      Wnioskujemy o zmianę zapisów umowy w paragrafie 8 ust. 4 – wypowiedzenie umowy w przypadku opóźnienia 45-dniowego w dostawie partii wagonów. Jest to bardzo rygorystyczny zapis w świetle złożoności procesu budowy wagonów, w którym udział bierze wielu poddostawców materiałów i komponentów. W zasadzie nie spotkaliśmy się w swojej wieloletniej praktyce z takim rygorem. Jeżeli kupujący oczekuje takiego prawa to wypowiedzenie następuje najwcześniej po 6-miesięcznej zwłoce w dostawie wagonów.

 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku 
  
5)      Dochodzenie odszkodowań przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w paragrafie 8 ust.7 wymagałoby przedstawienia więcej szczegółów umożliwiających wycenę takiego ryzyka. Prosimy o wyjaśnienie źródeł z których mogą pochodzić szkody i jakiej wielkości. Wnioskujemy o ograniczenie wszelkich szkód do 10% wartości netto całej umowy. 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku 

6)      Prosimy o wyjaśnienie czy oferent lub jego główny podwykonawca (tj. wykonawca/producent dokonujący montażu wagonów) może zalegać z płatnościami podatków do Urzędu Skarbowego? 

Weryfikacja dokumentów zgodnie z treścią zapytania ofertowego i określonych w treści zapytania ofertowego.

 

7)      Prosimy o wyjaśnienie czy oferent lub jego główny podwykonawca (tj. wykonawca/producent dokonujący montażu wagonów) może zalegać z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? 

Weryfikacja dokumentów zgodnie z treścią zapytania ofertowego i określonych w treści zapytania ofertowego.

  
8)      Prosimy o wyjaśnienie czy będzie wymagana od Wykonawcy polisa od odpowiedzialności cywilnej i na jaką sumę gwarancyjną? 

Zamawiający nie wymaga polisy

  
9)      Prosimy o wyjaśnienie czy oferenci mają prawo wglądu do ofert  w czasie trwania postępowania i jaka jest procedura udostępnienia takiego wglądu? 
 

 

Oferenci mogą wziąć udział w oficjalnym otwarciu kopert z ofertami w terminie wskazanym
w Rozdziale 7 zapytania ofertowego. 

 

10)   Prosimy o wyjaśnienie jakie przysługują oferentom procedury odwoławcze od decyzji Zamawiającego o rozstrzygnięciu postępowania? 

 

Odwołania należy składać w formie pisemnie w języku polskim lub angielskim w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu. Weryfikacja odwołań w spółce Laude Smart Intermodal S.A. następuje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania. Informacja dotycząca odwołania zostanie przekazana Oferentowi w formie pisemnej.

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów.